Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035468 nr. 16

35 468 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt na artikel 49b een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49c Commissies

  • 1. Bij ministeriële regeling stelt Onze Minister commissies in met het oog op de uitvoering van de artikelen 49 tot en met 49b.

  • 2. De commissies hebben tot taak het onderzoeksdossier van een belanghebbende te voorzien van een oordeel of advies over de toepassing van artikel 49, 49a of 49b. De Belastingdienst/Toeslagen verstrekt daarvoor een afschrift van het gehele onderzoeksdossier aan de betreffende commissie.

  • 3. De Belastingdienst/Toeslagen zendt het besluit omtrent de toepassing van artikel 49, 49a of 49b aan de belanghebbende tezamen met het oordeel of advies van de betreffende commissie en het onderzoeksdossier. Indien het besluit afwijkt van het oordeel of het advies van de betreffende commissie, wordt het besluit extra gemotiveerd.

  • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de commissies.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de commissies die de dossiers van de toeslagenaffaire beoordelen of over de toepassing van de vangnetbepaling adviseren kunnen beschikken over de complete onderzoeksdossiers van de belastingdienst/Toeslagen, dat wil zeggen alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Dat zijn dus de inviduele dossiers en in relevante gevallen ook het groeps (CAF)dossier.

Het oordeel of het advies van de commissie dient voorts gemotiveerd te zijn en moet, gezien de bewoordingen van het artikel, individueel zijn. Het besluit dat de belastingdienst neemt op basis van dit oordeel moet al gemotiveerd worden naar de belanghebbenden toe. De belanghebbende ontvangt daarom ook niet alleen het besluit van de Belastingdienst, maar ook het oordeel van de commissie en het bijbehorende onderzoeksdossier. Indien de Belastingdienst afwijkt van het oordeel van de commissie dient het besluit extra gemotiveerd te worden.

Omtzigt