Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035461 nr. 7

35 461 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 september 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel E, wordt in de onderdelen 4 en 5 «vierde lid» vervangen door «vijfde lid» en wordt «vijfde lid» vervangen door «zesde lid».

B

In artikel I, onderdeel L, wordt in het voorgestelde artikel 151ib, eerste lid, voor «overeenkomstig» ingevoegd «en tegen betaling van het daarvoor door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief».

C

In artikel I, onderdeel O, wordt «artikel 177, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 177, tweede lid, onderdeel a».

D

Artikel II vervalt.

Toelichting

In deze nota van wijziging worden drie technische wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

Ten eerste vervalt de samenloopbepaling uit artikel II van het wetsvoorstel. Het daarin genoemde wetsvoorstel is inmiddels verheven tot Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (Stb. 2020, 292). De inwerkingtredingsdatum van die wet is inmiddels vastgesteld op 1 november 2020. Het onderhavige wetsvoorstel zal niet voor die datum in werking treden. Daarom wordt in artikel I, onderdeel E, rekening gehouden met de inwerkingtreding van de genoemde wet.

De tweede wijziging betreft de toevoeging van een grondslag voor het heffen van het tarief voor de verstrekking van de kwalificatiekaart bestuurder. Deze was in eerste instantie voorzien om op te nemen in een algemene maatregel van bestuur (het Reglement rijbewijzen), maar bij nader inzien wordt de grondslag voor tarifering op wetsniveau meer wenselijk geacht.

Ten slotte is een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de wijziging van artikel 177 van de Wegenverkeerswet 1994. In dat artikel is met ingang van 1 januari 2020 een eerste lid ingevoegd onder vernummering van de toen reeds bestaande leden. Daarmee was abusievelijk geen rekening gehouden. De wijziging in het onderhavige wetsvoorstel heeft nu dus betrekking op het tweede lid van artikel 177 van de Wegenverkeerswet 1994.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga