Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 450 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • 2. de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van dit ministerie;

 • 3. de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.

Vanwege de coronamaatregelen is op 20 april 2020 de tweede incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,C.J. Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2020. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:

 • 1. Leeswijzer;

 • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen;

 • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel Budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven;

 • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen;

 • 5. Het Diergezondheidsfonds (DGF).

Toelichting ondergrenzen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Overzicht coronamaatregelen

De onderstaande tabel geeft inzicht in de budgetten die aan de begroting van LNV zijn toegevoegd in het kader van Corona-gerelateerde uitgaven.

Extracomptabel tabel overzicht coronamaatregelen (bedragen in € mln.)

Artikel

Naam maatregel

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

11

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verruiming regeling voor land- en tuinbouwsector

Kamerstuk 35 414, nr. 1.

 

10,0

 

11

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verruiming regeling voor MKB-visserij en aquacultuurondernemers en uitvoeringskosten

Kamerstuk 35 442, nr. 1.

0,7

2,7

 

11

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verlaging provisiekosten

Kamerstuk 35442, nr. 1.

  

0,8

2 Beleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

1.406.095

ISB mutaties

11

12.700

Vastgestelde begroting na ISB

 

1.418.795

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Urgenda - warme sanering en EG

11

12.500

Klimaatakkoord - pilots en demo's veehouderij

11

4.000

NVWA verbetermaatregelen slachthuizen

11

7.203

NVWA onderuitputting Brexit

11

‒ 9.600

Desaldering correctie reserve apurement

11

10.161

Kasschuif Sbv

11

‒ 19.838

Kasschuif NVWA IV/ICT actieplan

11

‒ 23.400

Afroming eigen vermogen NVWA

11

17.736

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

11

6.000

Klimaaktakkoord - pilots en onderzoeken veenweide

12

26.500

Regeerakkoord - Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland

12

40.000

Regio Deals

51

‒ 56.872

Kasschuif implementatie GLB

51

‒ 11.530

Loon- en prijsbijstellingtranche 2020

51

27.916

Eindejaarsmarge

51

8.552

Overige mutaties

div

15.340

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.473.463

Toelichting

Urgenda - warme sanering en EG

In 2019 zijn generale middelen in het kader van Urgenda toegevoegd aan de begroting van LNV. Een deel van deze middelen is niet in 2019 tot besteding gekomen en is bij Najaarsnota 2019 daarom overgeboekt naar de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie op de begroting van het Ministerie van EZK. Bij Voorjaarsnota 2020 worden deze middelen weer teruggeboekt naar de begroting van LNV. Van deze middelen is € 10,0 mln. bestemd voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt en wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget Duurzame veehouderij. De resterende € 2,5 mln. is bestemd voor de Regeling investeringen in energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en wordt aan het subsidiebudget van Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen toegevoegd.

Klimaatakkoord - pilots en demo's veehouderij

In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor de veehouderij. De naar de LNV-begroting overgehevelde middelen worden ingezet voor onderzoek, experimenten, pilots en voor deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies bij de veehouderij.

NVWA verbetermaatregelen slachthuizen

Deze mutatie betreft extra middelen voor de NVWA voor het verbeteren van de uniformiteit van het toezicht en voor het versterken van het permanente toezicht in de slachthuizen. Deze inzet gebeurt naar aanleiding van recent onderzoek naar mogelijke misstanden in de noordelijke slachthuizen.

NVWA onderuitputting Brexit

Voor de NVWA zijn middelen (€ 19,7 mln.) gereserveerd ten behoeve van de voorbereiding op de Brexit. Door de vertraging in de besluitvorming over de Brexit, is de verwachting dat een deel van deze middelen dit jaar niet tot besteding komt.

Desaldering correctie reserve apurement

Dit betreft een technische correctie in de uitgaven aan de reserve apurement bij RVO. De begrotingsreserve apurement heeft betrekking op correcties van de Europese Commissie die opgelegd kunnen worden bij niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. De correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens is gedesaldeerd met de uitgaven voor de reserve apurement.

Kasschuif Sbv

Deze mutatie betreft een kasschuif voor het budget van de Subsidiemodules Brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Met deze modules wordt ingezet op onderzoek en ontwikkelingen van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Door de gebruikte bevoorschottingssystematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan eerder was geraamd. Met de kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst.

Kasschuif NVWA IV en ICT actieplan

Op aanwijzing van de Algemene Rekenkamer mogen bedrijfsvoeringskosten niet meer op de balans van de NVWA staan. Met deze kasschuif worden de gereserveerde middelen voor het Informatievoorziening en ICT actieplan van de NVWA geschoven naar de jaren waarin deze worden uitgegeven.

Afroming eigen vermogen NVWA

Deze mutatie ziet op de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Deze zienswijze leidt tot een andere wijze van presenteren van de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Daardoor kent de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Met deze correctie wordt het eigen vermogen van de NVWA afgeroomd tot het maximaal toegestane niveau volgens de Regeling agentschappen. De correctie leidt tot een ontvangst en is gedesaldeerd met de uitgaven bijdrage aan de NVWA.

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

Bij de afronding van het fosfaatreductieplan door ZuivelNL vloeit een ontvangst naar de LNV begroting. Met de desaldering worden de geraamde ontvangsten verhoogd en daarnaast de uitgaven bij bijdrage aan RVO verhoogd ten behoeve van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel.

Klimaatakkoord - Pilots en onderzoeken veenweide

Vanuit de beschikbare middelen uit Klimaatakkoord vindt een overheveling naar de LNV-begroting plaats ten behoeve van veenweidengebieden. De middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden.

Regeerakkoord - Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland

Uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit worden middelen overgeheveld ten behoeve van het Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland. Het programma ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. De 15 aangewezen kansrijke gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving.

Regio Deals

Vanuit de begroting van LNV worden middelen overgeheveld naar het Gemeente- en het Provinciefonds ten behoeve van de Regio Deals. Het gaat om een bijdrage aan de volgende Regio Deals: Brainport Eindhoven 3e termijn (€ 30,4 mln.), Parkstad Limburg 2e termijn (€ 13,1 mln.), Zeeland 3e termijn (€ 9,1 mln.) en Bodemdaling Groene Hart 2e termijn (€ 5,0 mln.).

Kasschuif implementatie GLB

De besluitvorming van de EU over de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is uitgesteld. De nieuwe periode zal op zijn vroegst in 2022 starten. Door het uitstel in de besluitvorming is er vertraging in de implementatie van het GLB bij RVO. Daarnaast dient RVO de ICT investeringen te activeren. Door deze systematiek vinden de afschrijvingskosten op de geactiveerde ICT investeringen in latere jaren plaats. Om deze redenen wordt de gereserveerde middelen voor de implemenatie van het GLB op artikel 51 Nog onverdeeld geschoven naar latere jaren.

Loon- en prijsbijstellingstranche 2020

de loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is aan de LNV begroting toegevoegd. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling is bestemd voor de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van LNV en wordt ingezet voor de dekking van knelpunten op de LNV begroting.

Overige mutaties

Dit betreffen diverse mutaties op de begroting en overhevelingen naar andere departementen.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

90.139

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Desaldering correctie reserve apurement

11

10.161

Afroming eigen vermogen NVWA

11

17.736

Ontvangsten mest derogatie

11

4.000

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

11

6.000

Overige mutaties

div

5.930

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

133.966

Toelichting

Desaldering correctie reserve apurement

Dit betreft een technische correctie in de uitgaven aan de reserve apurement bij RVO. De begrotingsreserve apurement heeft betrekking op correcties van de Europese Commissie die opgelegd kunnen worden bij niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. De correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens is gedesaldeerd met de uitgaven voor de reserve apurement.

Afroming eigen vermogen NVWA

Deze mutatie ziet op de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Deze zienswijze leidt tot een andere wijze van presenteren van de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Daardoor kent de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Met deze correctie wordt het eigen vermogen van de NVWA afgeroomd tot het maximaal toegestane niveau volgens de Regeling agentschappen. De correctie leidt tot een ontvangst en is gedesaldeerd met de uitgaven bijdrage aan de NVWA.

Ontvangsten mest derogatie

Voor deelname aan de mest derogatie betalen agrariërs een bijdrage aan RVO. Een deel van de derogatie inkomsten 2019 is niet in 2019 ontvangen. Deze middelen (€ 4 mln.) worden daarom in 2020 door RVO ontvangen en vloeien vervolgens toe naar de begroting van LNV.

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

Bij de afronding van het fosfaatreductieplan door ZuivelNL vloeit een ontvangst naar de LNV begroting. Met de desaldering worden de geraamde ontvangsten verhoogd en daarnaast de uitgaven bij bijdrage aan RVO verhoogd ten behoeve van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel.

Overige mutaties

Dit betreffen diverse ontvangstenmutaties op de begroting.

3 Beleidsartikelen

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.032.395

700

1.033.095

57.758

1.090.853

25.880

15.968

11.579

8.655

Waarvan garantieverplichtingen

149.627

0

149.627

0

149.627

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

882.768

700

883.468

57.758

941.226

25.880

15.968

11.579

8.655

          

Uitgaven

937.381

12.700

950.081

32.833

982.914

12.819

14.995

14.102

13.826

Waarvan juridisch verplicht

90%

   

96%

    
          

Subsidies

306.034

0

306.034

27.950

333.984

‒ 9.361

‒ 3.083

2.522

5.370

Sociaal economische positie boeren

5.439

 

5.439

8.161

13.600

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

171.280

 

171.280

‒ 9.838

161.442

‒ 14.412

‒ 6.093

‒ 277

2.571

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

36.711

 

36.711

1.934

38.645

‒ 566

‒ 391

‒ 391

‒ 391

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

81.835

 

81.835

26.243

108.078

1.959

211

0

0

Duurzame visserij

10.769

 

10.769

1.450

12.219

3.658

3.190

3.190

3.190

          

Garanties

30.432

12.000

42.432

0

42.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

28.627

 

28.627

0

28.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

12.000

13.805

0

13.805

0

0

0

0

          

Opdrachten

112.449

0

112.449

‒ 23.607

88.842

3.562

4.788

3.184

2.979

Sociaal economische positie boeren

2.852

 

2.852

1.352

4.204

1.352

1.352

1.352

1.352

Duurzame veehouderij

17.877

 

17.877

6.079

23.956

6.043

5.719

4.279

4.079

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

20.915

 

20.915

‒ 5.499

15.416

‒ 1.494

0

0

0

Mestbeleid

23.108

 

23.108

‒ 11.204

11.904

‒ 1.523

‒ 1.460

‒ 1.330

‒ 1.330

Duurzame visserij

705

 

705

‒ 83

622

1.541

1.100

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

34.790

 

34.790

‒ 11.835

22.955

‒ 337

‒ 105

‒ 105

‒ 117

Diergezondheid en dierenwelzijn

7.557

 

7.557

‒ 813

6.744

‒ 668

‒ 466

340

347

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.645

 

4.645

‒ 1.604

3.041

‒ 1.352

‒ 1.352

‒ 1.352

‒ 1.352

          

Bijdrage aan agentschappen

370.090

700

370.790

24.087

394.877

21.636

12.184

7.284

4.456

Rijksrederij

9.529

 

9.529

‒ 757

8.772

‒ 703

‒ 362

438

438

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu

5.543

 

5.543

3.338

8.881

1.022

758

738

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

194.732

 

194.732

1.092

195.824

16.171

6.674

974

‒ 1.126

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

160.286

700

160.986

20.414

181.400

5.146

5.114

5.134

5.144

          

Bijdrage aan zbo/rwt's

97.129

0

97.129

3.987

101.116

1.716

840

846

755

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.225

 

1.225

1.157

2.382

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

767

 

767

1.386

2.153

1.386

500

500

500

Wageningen Research

92.581

 

92.581

1.444

94.025

330

340

346

255

Zon/Mw dierproeven

370

 

370

0

370

0

0

0

0

Medebewind/voormalige productschappen

1.372

 

1.372

0

1.372

0

0

0

0

Raad voor de Plantenrassen

814

 

814

0

814

0

0

0

0

          

Bijdragen aan (internationale) organisaties

10.623

0

10.623

416

11.039

266

266

266

266

FAO en overige contributies

10.623

 

10.623

416

11.039

266

266

266

266

          

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve landbouw

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve visserij

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve apurement

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

10.624

0

10.624

0

10.624

‒ 5.000

0

0

0

Diergezondheidsfonds

10.624

 

10.624

0

10.624

‒ 5.000

0

0

0

          

Ontvangsten

47.697

‒ 800

46.897

43.827

90.724

5.100

5.100

5.100

4.900

Sociaal economische positie boeren

245

 

245

0

245

0

0

0

0

Agroketens

0

 

0

6.000

6.000

0

0

0

0

Agrarische innovatie en overig

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Mestbeleid

7.209

 

7.209

4.000

11.209

0

0

0

0

Duurzame visserij

9.993

 

9.993

0

9.993

0

0

0

0

Garanties

1.800

‒ 800

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Weerbare planten en teeltsystemen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

6.100

 

6.100

2.000

8.100

2.000

2.000

2.000

2.000

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

12.324

 

12.324

0

12.324

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

 

5.926

0

5.926

0

0

0

0

Agentschappen

0

 

0

17.736

17.736

0

0

0

0

Onttrekkingen begrotingsreserves

4.100

 

4.100

11.791

15.891

800

800

800

600

ZBO's / RWT's

0

 

0

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Deze mutatie betreft een toevoeging van budget door een desaldering (€ 10,2 mln.) van de geraamde ontvangsten vanuit de reserve apurement vanwege een technische correctie en een meevaller op de Brede weersverzekering (€ 2,0 mln.) door EU-declaraties.

Duurzame veehouderij

Het budget voor 2020 wordt verlaagd met € 9,8 mln. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Door de gebruikte bevoorschottingssytematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast worden de klimaatmiddelen (€ 10 mln.) in het kader van Urgenda uit de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie naar de LNV-begroting overgeboekt. Deze middelen zijn bij Najaarsnota 2019 naar de begrotingsreserve overgeboekt en zijn beschikbaar voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt.

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

Het budget wordt met € 26,2 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende mutaties, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd:

 • Er wordt € 9,9 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling in verband met een bijdrage aan Wageningen Research ten behoeve van voedselonderzoek.

 • Ten behoeve van een bijdrage aan het project DuurzaamDoor/Jong Leren Eten wordt € 4,8 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling.

 • Vanuit het opdrachtenbudget Glastuinbouw (programma Kas als Energiebron) wordt € 2,1 mln. overgeheveld in verband met en bijdrage aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Research (WR).

 • Diverse andere onderzoeksprogrammeringen die vanuit de LNV-begroting naar met name de bijdrage aan Wageningen Research worden overgeheveld. Het gaat voornamelijk om klimaatmiddelen uit het Programma veehouderij (€ 2,4 mln.), projecten op het gebied van bos, natuur en visstand (€ 2,1 mln.), kennisontwikkeling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,0 mln.) en onderzoeksgelden voor de integrale aanpak van methaan en ammoniak (€ 0,5 mln.).

Opdrachten

Duurzame veehouderij

Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de gereserveerde middelen uit het Klimaatakkoord voor veehouderij aan de begroting van LNV. Het gaat om middelen voor pilots, onderzoeken, experimenten en deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies (€ 4,0 mln.). Daarnaast zijn ook middelen toegevoegd voor verdienmodellen klimaatvriendelijke producten die ingezet worden om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun klimaatvriendelijkere en duurzamere producten (€ 2,0 mln.).

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

De bijstelling van het budget betreft voornamelijk een overheveling van middelen naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het programma Kas als Energiebron (€ 2,1 mln.) en de inzet van vrijvallende onderzoeksmiddelen van het programma Kas als Energiebron (€ 3,0 mln.) voor de dekking van knelpunten op de LNV-begroting.

Mestbeleid

Het budget wordt verlaagd met € 11,2 mln. Dit komt voornamelijk door een overheveling van middelen naar de bijdrage aan RVO (€ 7,7 mln.), de bijdrage aan de NVWA (€ 1,7 mln.) en het budget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,3 mln.).

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

De verlaging van het onderdeel is een saldo van diverse mutaties, waaronder een overheveling naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor voedselonderzoek door Wageningen Research (€ 9,9 mln.) en voor het programma DuurzaamDoor/Jong Leren Eten (€ 4,8 mln.). Daarnaast worden er middelen aan het budget toegevoegd in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,5 mln.) en voor het programma AERIUS (€ 1,4 mln.). Ook worden er middelen toegevoegd voor het uitvoeren van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 0,3 mln.).

Bijdragen Baten-lastendiensten

Bijdrage aan RVO

Het budget wordt met € 20,4 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:

 • Een overheveling vanuit het opdrachtenbudget Mestbeleid voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 7,7 mln.).

 • Een bijdrage voor de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel (€ 6,0 mln.). Het invoeren van het fosfaatrechtenstelsel heeft geleid tot een groter aantal ingediende bezwaren en beroepszaken dan voorzien. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten voor RVO.

 • Een desaldering van de ontvangen leges voor grondkamers, meststoffen, fosfaatrecht en derogatie (€ 3,8 mln.). De ontvangsten worden ingezet voor de uitvoering van deze opdrachten.

 • De toevoeging van budget ten behoeve van het Landbouwradennetwerk, dat door RVO wordt uitgevoerd. Het gaat voornamelijk om de loon-en prijsbijstelling vanuit HGIS (€ 0,4 mln.) en een compensatie voor de ontwikkelingen van de euro-dollarkoers (€ 0,6 mln.).

 • Een overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld voor de implementatie van het Europees, Maritiem, Visserij- en Aquacultuur Fonds (EMVAF) (€ 0,7 mln.).

Toelichting op de ontvangsten

Agroketens

Heden wordt het Fosfaatreductieplan afgerond. Hoewel er enkele rechtszaken resteren, waar mogelijk nog financiële verplichtingen uit voortkomen, worden de ontvangsten die uit de afwikkeling voortkomen (€ 6,0 mln.), in eerste instantie ingezet ten behoeve van de hogere uitvoeringkosten van het fosfaatrechtenstelsel bij RVO. De definitieve afrekening zal geheel gescheiden plaatsvinden tussen het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel.

Agentschappen

Deze mutatie betreft de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Hierdoor dienen de bedrijfsvoeringskosten op een andere wijze gepresenteerd te worden. Dit leidt ertoe dat de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen kent dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Het eigen vermogen wordt daarom afgeroomd met € 17,7 mln.

Onttrekkingen begrotingsreserves

Deze mutatie bestaat uit een desaldering vanuit de reserve apurement (€ 10,2 mln.) in verband met een technische correctie. Deze correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens gedesaldeerd is tot een hoger budget voor de uitgaven voor de reserve apurement. Daarnaast is er een ontvangst uit de Begrotingsreserve Landbouw ten behoeve van het sociaal-economisch plan voor de pelsdiersector.

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

118.749

0

118.749

66.476

185.225

31.940

11.847

12.508

7.599

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

  

Waarvan overige verplichtingen

118.749

0

118.749

66.476

185.225

31.940

11.847

12.508

7.599

          

Uitgaven

132.901

0

132.901

59.053

191.954

24.000

4.238

4.919

10

Waarvan juridisch verplicht

84%

   

95%

    
          

Subsidies

2.566

0

2.566

0

2.566

0

0

0

0

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

1.061

 

1.061

0

1.061

0

0

0

0

Natuur en Biodiversiteit op land

702

 

702

0

702

0

0

0

0

Beheer Kroondomeinen

803

 

803

0

803

0

0

0

0

          

Leningen

26.345

0

26.345

0

26.345

0

0

0

0

Leningen rente en aflossing

26.345

 

26.345

0

26.345

0

0

0

0

          

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties natuur

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

45.678

0

45.678

58.658

104.336

24.109

4.347

4.878

‒ 31

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.265

 

11.265

‒ 456

10.809

0

0

0

0

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

8.510

 

8.510

‒ 3.579

4.931

‒ 180

0

0

0

Overige stelsel activiteiten

4.095

 

4.095

‒ 715

3.380

‒ 330

‒ 340

‒ 346

‒ 255

Internationale Samenwerking

3.415

 

3.415

‒ 81

3.334

0

0

0

0

Natuur en Biodiversiteit op land

11.253

 

11.253

39.500

50.753

‒ 118

‒ 21

0

0

Caribisch Nederland

623

 

623

0

623

0

0

0

0

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

6.000

 

6.000

23.576

29.576

24.304

4.558

5.224

224

Regio deals

517

 

517

413

930

433

150

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

29.397

0

29.397

‒ 150

29.247

‒ 150

‒ 150

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

9.818

 

9.818

0

9.818

0

0

0

0

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

19.579

 

19.579

‒ 150

19.429

‒ 150

‒ 150

0

0

          

Bijdrage aan zbo/rwt's

27.276

0

27.276

250

27.526

0

0

0

0

Staatsbosbeheer

27.276

 

27.276

250

27.526

0

0

0

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Caribisch Nederland

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan (internationale) organisaties

1.639

0

1.639

295

1.934

41

41

41

41

Internationale Samenwerking

1.639

 

1.639

295

1.934

41

41

41

41

          

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserves

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

39.656

0

39.656

0

39.656

0

0

0

0

Landinrichtingsrente

31.418

 

31.418

0

31.418

0

0

0

0

Verkoop gronden

3.933

 

3.933

0

3.933

0

0

0

0

Overige

4.305

 

4.305

0

4.305

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

De verlaging van het budget met € 3,6 mln. wordt veroorzaakt door overhevelingen naar het opdrachtenbudget voor Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie op artikel 11. De overgehevelde middelen zijn bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de uitvoering van het programma AERIUS.

Natuur en Biodiversiteit op land

Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de middelen uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit aan de begroting van LNV ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Naar een Vitaal Platteland (€ 40 mln.). Dit ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. Hierbij is afgesproken om in 15 kansrijke gebieden aan de slag te gaan. Deze gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving.

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor maatregelen voor veenweidegebieden. Ten behoeve van pilots en onderzoeken in veenweidengebieden is aan de LNV begroting voor 2020 € 26,5 mln. toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden. Onder deze mutatie valt ook een overheveling naar het subsidiebudget op artikel 11 voor het programma klimaatslim bos, natuur en hout (€ 0,9 mln.).

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 50 Apparaat

Budgettaire gevolgen art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

126.761

 

126.761

15.350

142.111

10.606

8.030

4.752

4.351

Uitgaven

126.761

 

126.761

15.350

142.111

10.606

8.030

4.752

4.351

Personele uitgaven

90.907

 

90.907

‒ 2.291

88.616

‒ 4.534

‒ 5.313

‒ 7.061

‒ 7.462

waarvan eigen personeel

82.785

 

82.785

‒ 1.156

81.629

‒ 3.244

‒ 4.023

‒ 5.771

‒ 6.172

waarvan inhuur externen

2.881

 

2.881

512

3.393

    

waarvan overige personele uitgaven

5.241

 

5.241

‒ 1.647

3.594

‒ 1.290

‒ 1.290

‒ 1.290

‒ 1.290

Materiële uitgaven

35.854

 

35.854

17.641

53.495

15.140

13.343

11.813

11.813

waarvan ICT

3.126

 

3.126

 

3.126

    

waarvan bijdrage aan SSO's

10.418

 

10.418

 

10.418

    

waarvan bijdrage aan SSO /DICTU

12.168

 

12.168

5.974

18.142

3.605

2.047

547

547

waarvan overige materiële uitgaven

10.142

 

10.142

11.667

21.809

11.535

11.296

11.266

11.266

Ontvangsten

2.786

 

2.786

 

2.786

    

Toelichting

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven worden per saldo structureel verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. binnen artikel 50 tussen Personeel en Materieel. Daarnaast is het budget voor personeel door een aantal posten verhoogd. Het gaat onder andere om een bijdrage (€ 3,5 mln.) als compensatie voor de invoering van het Individueel keuzebudget (IKB). Hiervan is € 2,5 mln. overgeheveld vanaf artikel 51 Nog te verdelen en € 1,0 mln. vanaf de begroting van het Ministerie van EZK. Ook zijn er middelen aan het budget toegevoegd uit Regeerakkoord en Klimaatakkoord enveloppes (€ 3,3 mln.) voor overheadkosten. Verder hebben er diverse technische mutaties bij personele uitgaven plaatsgevonden.

Materiële uitgaven

SSO DICTU

Het budget voor SSO DICTU wordt per saldo verhoogd. Deze verhoging betreft voornamelijk het budget voor opdrachten voor Informatie Beveiliging (€ 2,1 mln.) en de overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld van de middelen voor de herinrichting van de ICT van LNV/EZK (€ 12,2 mln.). Een deel van deze middelen (€ 6,4 mln.) is overgeheveld naar het apparaatsartikel van het Ministerie van EZK.

Overige materiële uitgaven

Het budget voor overige materiele uitgaven worden per saldo structureel verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. tussen Personele en Materiele uitgaven binnen artikel 50.

Artikel 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

209.052

 

209.052

‒ 52.568

156.484

11.950

16.298

20.897

22.832

Uitgaven

209.052

 

209.052

‒ 52.568

156.484

11.950

16.298

20.897

22.832

Loonbijstelling

0

 

0

10.199

10.199

8.581

7.143

6.856

6.722

Prijsbijstelling

2.500

 

2.500

15.478

17.978

17.516

17.214

17.007

16.996

Onvoorzien

206.552

 

206.552

‒ 78.245

128.307

‒ 14.147

‒ 8.059

‒ 2.966

‒ 886

Ontvangsten

         

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is bij Voorjaarsnota 2020 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Onvoorzien

Op het onderdeel Onvoorzien hebben overhevelingen plaatsgevonden naar het Gemeente- en Provinciefonds in het kader van diverse tranches van de Regio Deals. Het gaat om een bijdrage voor de Regio Deals Brainport Eindhoven (€ 30,4 mln.), Parkstad Limburg (€ 13,1 mln.), Zeeland (€ 9,1 mln.) en Bodemdaling Groene Hart (€ 5,0 mln.). Voor de gereserveerde middelen voor de implementatie van het GLB is een kasschuif ingepast vanwege vertraging in de EU-besluitvorming en door het activeren van de ICT investering (€ 11,5 mln.). Ook zijn er vanaf artikel 51 middelen overgeheveld naar de relevante onderdelen op de LNV begroting. Het gaat hier voornamelijk om de middelen voor de herinrichting ICT EZK/LNV (€ 12,2 mln.).

5 Agentschappen

Agentschap NVWA

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

187.900

‒ 28.031

159.869

Omzet overige departementen

96.505

5.680

102.185

Omzet derden

103.113

‒ 2.333

100.780

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

16.204

16.204

Totaal baten

387.518

‒ 8.480

379.038

    

Lasten

   

Apparaatskosten

371.963

24.095

395.658

Personele kosten

229.689

10.396

240.085

Waarvan eigen personeel

204.712

12.357

217.069

Waarvan inhuur externen

13.802

‒ 3.173

10.628

Waarvan overige personele kosten

11.175

1.212

12.388

Materiële kosten

141.874

13.699

155.573

Waarvan apparaat ICT

300

2.005

2.305

Waarvan bijdrage aan SSO's

48.066

1.467

49.533

Waarvan overige materiële kosten

93.508

10.227

103.736

Rentelasten

98

98

Afschrijvingskosten

15.357

‒ 399

14.958

Materieel

3.175

‒ 399

2.775

Waarvan apparaat ICT

194

‒ 96

98

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.981

‒ 303

2.677

Immaterieel

12.182

 

12.182

Overige lasten

500

 

500

Dotaties voorzieningen

500

 

500

Bijzondere lasten

 

    

Totaal lasten

387.518

23.696

411.214

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 32.176

‒ 32.176

Toelichting

Omzetverantwoording

De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet moederdepartement van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. Het Ministerie van Financiën heeft hiertoe de volgende aanwijzing voor de wijze van presenteren van de omzet moederdepartement afgegeven: De ‘omzet moederdepartement’ dient alleen die bijdragen te omvatten die een directe relatie hebben met de door het agentschap geleverde en in rekening gebrachte producten en diensten. De agentschapsparagraaf NVWA is in lijn met deze aanwijzing aangepast.

Omzetcorrectie 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Omzet moederdepartement

‒ 48.044

Omzet overige departementen

‒ 336

Bijzondere baten

16.204

Totaal omzet mutaties

‒ 32.176

  

Resultaat

‒ 32.176

De volgende bijdragen van het moederdepartement in de bedrijfsvoeringskosten worden daaruit verwijderd:

Specificatie omzetcorrectie moederdepartement 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

NVWA2020, incl. Procesvernieuwing, Informatie en ICT

‒ 11.395

Bijdrage ICT-kosten

‒ 15.400

Bijdrage demping tarieven

‒ 15.868

Voorbereiding Brexit

‒ 2.286

AVG

‒ 2.200

Overig

‒ 895

Totaal

‒ 48.044

De omzetcorrectie overige departementen betreft demping tarieven.

De mutatie bijzondere baten betreft de bijdragen in demping tarieven van het moederdepartement, € 15,9 mln. en overige departementen € 0,3 mln.

Specificatie bijzondere baten 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Bijdrage demping tarieven moederdepartement

15.868

Bijdrage demping tarieven overige departementen

336

Totaal

16.204

Toelichting op de baten

Het moederdepartement heeft € 20,0 mln. ter beschikking gesteld voor extra taken, € 5,8 mln. gerelateerd aan de invoering van de nieuwe Europese controleverordening, € 3,2 mln. voor oplossing van de problematiek zoals genoemd in het 2Solve rapport, € 2,9 mln. op het gebied van mest, zowel handhaving fosfaatrechtstelsel als 6de actieprogramma nitraat, € 2,2 mln. voor implementatie AVG, € 4,2 mln. CAO-loonstijging en inflatie en € 1,7 mln. overig.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

Ontwerpbegroting

187.900

Omzetcorrectie

‒ 48.044

Extra taken

20.013

1e suppletoire begroting

159.869

De omzet overige departementen stijgt met name als gevolg van extra bijdragen VWS, € 0,9 mln. voor extra toezicht op speeltoestellen, € 1,9 mln. CAO-loonstijging en inflatie, € 1,5 mln. doorgeschoven taken uit 2019, dit betreft met name alcohol en tabak en € 1,4 mln. overig.

De omzet derden wordt lager geraamd met name als gevolg van een lager geraamd aantal herinspecties en minder uren voor erkenningonderhoud.

Toelichting op de lasten

Als gevolg van de extra taken nemen de personele kosten toe met € 10,4 mln. en de materiele kosten met € 13,7 mln. In de toename van de materiele kosten is een bedrag van € 2,4 mln. voor extra inhuur practitioners opgenomen, € 4,7 mln. extra voor uitbesteden van werkzaamheden, € 3,5 mln. hogere ICT-kosten, € 1,5 mln. reservering budget PW-medewerkers en € 1,6 mln. overige algemene kosten.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 20..

75.194

‒ 27.119

48.075

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

387.518

‒ 8.480

379.038

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 373.113

‒ 22.643

‒ 395.756

2.

Totaal operationele kasstroom

14.405

‒ 31.123

‒ 16.718

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.100

‒ 1.050

‒ 7.150

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

2.625

0

2.625

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 3.475

‒ 1.050

‒ 4.525

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 17.736

‒ 17.736

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 14.361

991

‒ 13.370

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.100

1.050

7.150

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 8.261

‒ 15.695

‒ 23.956

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)

77.863

‒ 74.987

2.876

Toelichting

De totale kasstroom is € 75,0 mln. lager. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom 2020 is € 31,1 mln. lager. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten en afschrijvingskosten.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom 2020 is € 1,0 mln. lager dan begroot, doordat er meer wordt geïnvesteerd in software dan begroot.

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom 2020 is € 15,7 mln. lager dan begroot. Dit komt met name doordat het eigen vermogen per 31-12-2019 € 17,7 mln. hoger was dan het toegestane maximum. Dit surplus wordt bij Voorjaarsnota afgeroomd. Daarnaast wordt er meer geleend in verband met de investeringen als gevolg van de uitvoering van het IV/ICT verbeterplan. Ten slotte zijn de aflossingen op uitstaande leningen lager dan begroot, doordat in 2019 minder is geleend.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt af met € 75,0 mln. tot € 2,9 mln. Afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van de NVWA zal het moederdepartement in 2020 dotaties doen op het eigen vermogen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2020

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

107,23

107,23

Tarieven

  

Index 2012 = € 94,07 = 100

113,99

113,99

Omzet per productgroep ( in € mln.)

  

Handhaven

213,3

223,0

Keuren certificering op afstand

6,7

8,0

Keuren import

12,6

16,2

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

53,7

72,5

Overig

101,2

59,3

FTE

  

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)*

2.450

2.599

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.889/561

2.004/595

Salariskosten per fte

82.831

82.831

Saldo van baten en lasten

  

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

‒ 8,50%

Kwaliteit

  

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Stand vastgestelde begroting 2020 (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

         
          

Verplichtingen

36.357

 

36.357

 

36.357

    

Uitgaven

36.357

 

36.357

 

36.357

    

waarvan juridisch verplicht

72%

 

72%

 

72%

    
          

Programma-uitgaven

36.357

 

36.357

 

36.357

    
          

Opdrachten

33.594

 

33.594

 

33.594

    

1. Bewaking van dierziekten

19.847

 

19.847

 

19.847

    

2. Bestrijding van dierziekten

10.987

 

10.987

 

10.987

    

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

         

4. Overig

2.760

 

2.760

 

2.760

    

5. Crisisreserve

0

 

0

 

0

    
          

Verwacht effect DGF-saldo 2020

2.763

 

2.763

 

2.763

    
          

Ontvangsten

36.357

 

36.357

32.755

69.112

    

Ontvangsten van LNV

10.387

 

10.387

 

10.387

    

Ontvangsten van sector

14.300

 

14.300

 

14.300

    

Ontvangsten van EU

3.910

 

3.910

 

3.910

    

Bijdrage sector crisisreserve

7.760

 

7.760

 

7.760

    

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

32.755

32.755

    

Toelichting

in 2019 is op de begroting van het Diergezondheidsfonds een positief eindsaldo ontstaan van € 32,8 mln. Dit bedrag betreft het DGF saldo van € 25,9 mln. en de door de sector opgebrachte crisisreserve van € 6,9 mln. Het eindsaldo 2019 wordt bij de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de ontvangsten 2020.

Ontwikkeling DGF-saldo 2020

Met het toevoegen van het eindsaldo 2019 aan het DGF kan ook geraamd worden wat de omvang van het fonds aan het eind van het jaar zal zijn. Hierbij geldt de aanname dat er zich dit jaar geen dierziektecrises zullen voordoen en verder zijn de daadwerkelijk gerealiseerde reguliere uitgaven en ontvangsten van invloed op de ontwikkeling van het saldo. De huidige verwachting is dat de reguliere uitgaven € 2,8 mln. lager zullen uitvallen dan de ontvangsten. Deze vrijvallende middelen zullen na het opmaken van de jaarrekening 2020 aan het DGF-saldo worden toegevoegd bij eerste suppletoire begroting 2021.

Ontwikkeling DGF-saldo 2020 (bedragen x € 1.000)

Eindsaldo 2019

32.755

Verwacht effect op het saldo in 2020

2.763

Verwacht eindsaldo 2020

35.518

Naar boven