Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 450 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van het ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2020 met € 456 miljoen verhoogd tot € 11,5 miljard.

In de begroting van het ministerie van Defensie zijn geen Coronagerelateerde uitgaven begroot. Daarom is de extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen niet opgenomen. Defensie zal als gevolg van de huidige virusepidemie wel extra kosten maken en niet begrote uitgaven doen. Defensie houdt hierop zicht door deze apart te registreren. Indien er diensten of goederen aanvullend of afwijkend op de reguliere bedrijfsvoering moeten worden aangeschaft of kosten worden gemaakt en deze een directe relatie met de huidige virusepidemie hebben, moeten deze meteen en achteraf traceerbaar zijn. Wanneer de inzet van Defensie buiten de reguliere bijstandsconstructie van FNIK valt en in opdracht van een ander departement gebeurt loopt de financiering van deze inzet ook via het desbetreffende departement.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2020 van het ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 456,6 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2020 wordt voorgesteld dit met € 6,1 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 11.491,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 270,7 miljoen. De begroting voor de in 2020 aan te gane verplichtingen stijgt met € 456,6 miljoen tot € 11.852,3 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2020

€ 11.035.078

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2020

€ + 456.595

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2020

€ 11.491.673

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2020

€ 264.617

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2020

€ + 6.054

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2020

€ 270.671

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 170,3 en € 92,3 miljoen. Deze zijn in deze suppletoire begroting op artikel 12 Nog onverdeeld geparkeerd en zullen met de tweede suppletoire begroting worden verdeeld over de loongevoelige en de prijsgevoelige delen van de Defensiebegroting. Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 209,3 miljoen, waarvan € 72,8 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 136,4 voor diverse exploitatieartikelen en voor artikel 6 Investeringen.

2.3 Uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2020 (incl. amendementen en NvW'n)

 

11.035.078

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

O&T-munitie

7

40.000

2

Nationaal Fonds Ereschuld

8

20.800

3

Werkkostenregeling

8

5.000

4

Nog onverdeeld

12

‒ 49.500

5

Defensiebrede herprioritering

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

‒ 30.600

6

Loonbijstelling

12

170.320

7

Prijsbijstelling

12

92.282

8

Eindejaarsmarge Defensie

6, 12

136.407

9

Eindejaarsmarge HGIS

1, 8, 11

72.845

10

Claims en bijdragen

1, 6, 8

‒ 43.657

11

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

2, 5, 6, 7, 9,10

22.346

12

Doorwerking hogere ontvangsten door medegebruik

8

6.000

    
 

Overige mutaties

 

14.352

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

11.491.673

 

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. O&T-munitie

Het budget voor munitie wordt in 2020 verhoogd met € 40 miljoen. De verhoging is noodzakelijk omdat het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder.

2. Nationaal Fonds Ereschuld

Het budget voor Nationaal Fonds Ereschuld wordt in 2020 verhoogd met € 20,8 miljoen. Met de bijstelling van het budget zijn geraamde uitgaven en budget in evenwicht.

3. Werkkostenregeling

Het budget voor de Werkkostenregeling wordt verhoogd met € 5,0 miljoen. Belangrijke oorzaak van de hogere uitgaven is enerzijds de belasting van WKR-plichtige uitgaven voor personeel en anderzijds het kleiner worden van de vrije ruimte van het Rijk. Hiervan kon Defensie eerder profiteren.

4. Nog onverdeeld

Vanuit het budget Nog onverdeeld (artikel 12) wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.

5. Defensiebrede herprioritering

Het budget op de begroting van de Defensieonderdelen (artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 10) wordt verlaagd met per saldo € 30,6 miljoen. Vrijval, vooral vanwege ondervulling, wordt ingezet ter dekking van de mutaties O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling.

6. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

7. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

8. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van € 136,4 miljoen aan de begroting van Defensie. In dit bedrag zit ook de doorwerking van de meerontvangsten van HGIS (€ 3,9 miljoen), die is toegevoegd aan artikel 1 inzet.

9. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van HGIS. De eindejaarsmarge bestaat uit de toevoeging van de som van de eindejaarsmarge Budget Internationale Veiligheid (BIV) van € 69,8 miljoen, de toevoeging aan «Geheim (artikel 11)» met € 0,3 miljoen en de eindejaarsmarge Attaches € 2,8 miljoen.

10. Claims en bijdragen

Vanuit de eindejaarsmarge BIV 2019 is in 2020 voor € 8,8 miljoen bijgedragen aan de gasproblematiek, voor € 10 miljoen bijgedragen aan de versterking van de beveiliging van de hoog risico posten van Buitenlandse Zaken en is tevens een reservering gemaakt voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest van € 35 miljoen in totaal verdeeld over de jaren 2020 t/m 2022, waarvan € 5 miljoen in 2020. De eindejaarsmarge Defensieattaches (€ 2,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2021, 2022 en 2023 en er is 0,5 miljoen euro structureel beschikbaar gekomen voor prijs- en loonbijstelling attaches. Ook wordt er per 2020 vanuit het BIV structureel bijdragen aan de inzet van de BSB met € 2,6 op de begroting van BZ. Tot slot is er vanuit de HGIS-middelen voor 2020 € 10 miljoen toegekend aan artikel 6, doordat door onvoorziene omstandigheden het beschikbaar gestelde bedrag voor de NCIA onvoldoende is gebleken om het project conform het aangegane commitment uit te voeren.

11. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 1,2 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor het gebruik van softwarelicenties voor de MIVD. Ook is er € 0,4 miljoen naar Justitie en Veiligheid (J&V) overgeheveld als bijdrage aan het project Direct Betalen.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 3,9 miljoen ontvangen van verschillende ministeries (Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor de ontwikkeling van het Maritiem Operatie Centrum (MOC). Ook wordt € 2,9 miljoen overgeheveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 22,3 miljoen.

12. Doorwerking ontvangsten door medegebruik

Defensie ontvangt inkomsten door het faciliteren van het gebruik van (delen) van kazernecomplexen door met name (lagere) overheden. De inkomsten komen via het Rijksvastgoedbedrijf ten gunste van de defensiebegroting.

2.4 Ontvangstenmutaties

Deze suppletoire begroting bevat geen ontvangstenmutaties die boven de in de Rijksbegrotingsvoorschriften opgenomen staffelgrenzen uitkomen. Daarom wordt hier geen verdere toelichting opgenomen.

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

171.298

 

171.298

17.642

188.940

7.400

7.400

‒ 7.600

‒ 7.600

          

Uitgaven

195.247

 

195.247

17.642

212.889

7.400

7.400

‒ 7.600

‒ 7.600

waarvan juridisch verplicht

15%

 

15%

 

29%

    
          

Opdrachten

195.247

 

195.247

17.642

212.889

7.400

7.400

‒ 7.600

‒ 7.600

- Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)

187.882

 

187.882

16.492

204.374

7.400

7.400

‒ 7.600

‒ 7.600

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.252

 

3.252

 

3.252

    

- Overige inzet

4.113

 

4.113

1.150

5.263

    
          

Programma ontvangsten

2.907

 

2.907

 

2.907

    

- Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)

1.407

 

1.407

 

1.407

    

- Overige inzet

1.500

 

1.500

 

1.500

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het beschikbare BIV-budget stijgt per saldo met € 16,5 miljoen in 2020. Dit wordt allereerst veroorzaakt door toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2019 van € 25 miljoen aan het budget in 2020 en € 15 miljoen in 2021 en 2022 t.b.v. internationale inzet en een reservering voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest (dit is in totaal € 35 miljoen verdeeld over de jaren 2020-2022). Daarnaast wordt in navolging van afspraken over de missie gerelateerde geheime uitgaven van de MIVD met de eerste suppletoire begroting 2020 € 5,9 miljoen in 2020 en structureel € 5 miljoen per 2021 van het BIV op artikel 1 Inzet overgeheveld naar artikel 11 Geheim. Het BIV-deelbudget op artikel 11 blijft deel uitmaken van BIV/HGIS. Tot slot draagt het BIV per 2020 € 2,6 miljoen structureel bij aan het budget voor de inzet van de BSB dat op de begroting van BZ staat.

Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2019 (€ ca. 74 miljoen) is ook bijgedragen aan de gasproblematiek in 2020 en versterking van de beveiliging van hoogrisicoposten van Buitenlandse Zaken (€ 18,8 miljoen in totaal).

Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

925.904

 

925.904

21.201

947.105

3.479

9.395

10.184

11.092

          

Uitgaven

925.904

 

925.904

21.201

947.105

3.479

9.395

10.184

11.092

waarvan juridisch verplicht

77%

 

77%

 

94%

    
          

Opdrachten

196.006

 

196.006

9.413

205.419

121

166

166

166

- gereedstelling

31.479

 

31.479

2.896

34.375

204

249

249

249

- instandhouding materieel

164.527

 

164.527

6.517

171.044

‒ 83

‒ 83

‒ 83

‒ 83

          

Personele uitgaven

701.294

 

701.294

20.643

721.937

22.835

21.018

21.345

22.501

- waarvan eigen personeel

666.220

 

666.220

8.974

675.194

21.085

20.935

21.261

22.417

- waarvan externe inhuur

770

 

770

10.796

11.566

13

8

8

8

- waarvan overige personele exploitatie (1)

34.304

 

34.304

873

35.177

1.737

75

76

76

Materiële uitgaven

28.604

 

28.604

‒ 8.855

19.749

‒ 19.477

‒ 11.789

‒ 11.327

‒ 11.575

- waarvan instandhouding infrastructuur

392

 

392

‒ 15

377

    

- waarvan instandhouding IT

1.364

 

1.364

 

1.364

    

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

26.848

 

26.848

‒ 8.840

18.008

‒ 19.477

‒ 11.789

‒ 11.327

‒ 11.575

          

Apparaatsontvangsten

20.396

 

20.396

 

20.396

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 9,4 miljoen. Dit betreft voornamelijk de toename van het budget voor instandhouding materieel als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,6 miljoen. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 2,9 miljoen als gevolg van een interdepartementale overboeking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 20,6 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 17,5 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 2,4 miljoen euro. Daarnaast is er budget herschikt tussen salarissen eigen personeel en externe inhuur (€ 10,8 miljoen) om vervangende inhuur op formatie te financieren.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo af met € 8,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van een Defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor materiele uitgaven levert CZSK een bijdrage (€ 5,5 miljoen) aan de Defensiebrede herprioritering. Daarnaast hebben er technische herschikkingen binnen het artikel plaatsgevonden voor het op de juiste plaatsen in de begroting verwerken van maatregelen uit de Defensienota 2018 (€ 3,1 miljoen).

Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.520.832

 

1.520.832

18.522

1.539.354

10.616

21.069

23.822

23.585

          

Uitgaven

1.520.832

 

1.520.832

18.522

1.539.354

10.616

21.069

23.822

23.585

waarvan juridisch verplicht

80%

 

80%

 

95%

    
          

Opdrachten

272.441

 

272.441

26.928

299.369

‒ 4.500

‒ 4.700

‒ 4.400

‒ 4.400

- gereedstelling

74.297

 

74.297

‒ 17.105

57.192

300

300

300

300

- instandhouding materieel

198.144

 

198.144

44.033

242.177

‒ 4.800

‒ 5.000

‒ 4.700

‒ 4.700

Personele uitgaven

1.228.896

 

1.228.896

‒ 19.435

1.209.461

15.258

25.911

27.454

27.217

- waarvan eigen personeel

1.171.766

 

1.171.766

‒ 45.577

1.126.189

15.193

25.843

27.386

27.150

- waarvan externe inhuur

2.926

 

2.926

11.411

14.337

101

104

106

105

- waarvan overige personele exploitatie (1)

54.204

 

54.204

14.731

68.935

‒ 36

‒ 36

‒ 38

‒ 38

Materiële uitgaven

19.495

 

19.495

11.029

30.524

‒ 142

‒ 142

768

768

- waarvan instandhouding infrastructuur

1.374

 

1.374

‒ 401

973

    

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

18.121

 

18.121

11.430

29.551

‒ 142

‒ 142

768

768

          

Apparaatsontvangsten

10.375

 

10.375

 

10.375

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Per saldo is het budget in 2020 voor opdrachten met € 26,9 miljoen gestegen. Het gereedstellingsbudget is verlaagd met € 17,1 miljoen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling. De verhoging van het instandhoudingsbudget voor materieel met € 44,0 miljoen heeft onder andere te maken met uitgaven die betrekking hebben op het verhogen van voorraadniveaus en noodzakelijke onderhoudsuitgaven ter voorbereiding op de midlife update van de CV-90.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is in 2020 per saldo met € 19,4 miljoen naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de lagere personele vulling waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 45,6 miljoen is verlaagd. Daarentegen zijn de budgetten voor de personele uitgaven t.b.v. externe inhuur en de overige personele uitgaven verhoogd met respectievelijk €11,4 miljoen en € 14,7 miljoen vanwege de extra uitgaven aan specifieke opleidingen en de uitvoering van de Wet Banenafspraak.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 11,0 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan kleinere aanschaffingen en uitgaven aan technologieontwikkeling en innovatie voor wetenschappelijke doeleinden.

Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

847.316

 

847.316

20.578

867.894

18.536

24.276

24.867

24.863

          

Uitgaven

847.316

 

847.316

20.578

867.894

18.536

24.276

24.867

24.863

waarvan juridisch verplicht

83%

 

83%

 

96%

    
          

Opdrachten

262.141

 

262.141

‒ 13.949

248.192

‒ 13.594

‒ 7.902

‒ 7.466

‒ 2.714

- gereedstelling

18.618

 

18.618

6.185

24.803

3.126

3.295

3.218

3.246

- instandhouding materieel

243.523

 

243.523

‒ 20.134

223.389

‒ 16.720

‒ 11.197

‒ 10.684

‒ 5.960

Personele uitgaven

563.898

 

563.898

32.213

596.111

32.130

32.178

32.333

27.577

- waarvan eigen personeel

473.101

 

473.101

28.073

501.174

28.066

28.114

28.268

28.412

- waarvan externe inhuur

         

- waarvan overige personele exploitatie (1)

90.797

 

90.797

4.140

94.937

4.064

4.064

4.065

‒ 835

Materiële uitgaven

21.277

 

21.277

2.314

23.591

    

- waarvan instandhouding infrastructuur

355

 

355

 

355

    

- waarvan instandhouding IT

4.906

 

4.906

‒ 606

4.300

    

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

16.016

 

16.016

2.920

18.936

    
          

Apparaatsontvangsten

12.032

 

12.032

 

12.032

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor opdrachten neemt per saldo met € 13,9 miljoen af. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 6,2 miljoen, voornamelijk doordat de luchtruimvisie 2012 leidt tot hogere kosten van € 3,5 miljoen voor Maastricht Upper Area Control (MUAC). Als gevolg van de afspraken uit de luchtruimvisie 2012 zijn taken die de luchtmacht voorheen zelf deed herbelegd bij MUAC en Luchtverkeersleiding Nederland, voor de taken van MUAC is de luchtmacht een bijdrage verschuldigd. Daarnaast is budget herschikt binnen het artikel ten behoeve van de ondersteuning van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen). Het budget voor instandhouding materieel neemt per saldo af met € 20,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het budget vanuit de eindejaarsmarge 2019 (€ 8,5 miljoen). De Koninklijke Luchtmacht heeft de begroting in 2019 licht overschreden door onder meer betalingen te doen die in 2020 gepland stonden, als gevolg hiervan is het budget voor 2020 verlaagd. Ook wordt het budget verlaagd als gevolg van een defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor instandhouding levert CLSK een bijdrage aan deze herprioritering. Daarnaast daalt het budget als gevolg van een herschikking binnen het artikel naar gereedstelling ten behoeve van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen), overige personele uitgaven ter ondersteuning van het oefenprogramma (€ 1 miljoen) en innovatie (€ 3 miljoen).

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 32,2 miljoen. Het budget voor uitgaven eigen personeel neemt toe met € 28,1 miljoen, voornamelijk door overheveling van de pensioenpremies van € 17,4 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10). Daarnaast neemt het budget toe door een herschikking binnen de begroting voor internationale functies die voorheen onder DOSCO vielen (€ 7,1 miljoen) en een herschikking (€ 1,5 miljoen) binnen de begroting als gevolg van het openhouden van de locatie AOCS Nieuw Milligen waardoor additionele budgetten nodig zijn voor personele uitgaven.

Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

436.668

 

436.668

27.392

464.060

10.454

11.089

12.168

12.324

          

Uitgaven

436.668

 

436.668

27.392

464.060

10.454

11.089

12.168

12.324

waarvan juridisch verplicht

86%

 

86%

 

95%

    
          

Opdrachten

6.724

 

6.724

400

7.124

    

- gereedstelling

6.724

 

6.724

400

7.124

    

- instandhouding materieel

         

Personele uitgaven

412.460

 

412.460

27.404

439.864

18.862

17.295

17.449

17.706

- waarvan eigen personeel

393.985

 

393.985

27.617

421.602

19.350

17.914

17.450

17.706

- waarvan externe inhuur

         

- waarvan overige personele exploitatie (1)

18.475

 

18.475

‒ 213

18.262

‒ 488

‒ 619

‒ 1

 

Materiële uitgaven

17.484

 

17.484

‒ 412

17.072

‒ 8.408

‒ 6.206

‒ 5.281

‒ 5.382

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

17.484

 

17.484

‒ 412

17.072

‒ 8.408

‒ 6.206

‒ 5.281

‒ 5.382

          

Apparaatsontvangsten

4.576

 

4.576

 

4.576

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 27,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 14,8 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er twee interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 9,2 miljoen) en van Justitie & Veiligheid voor grensbewaking Eurostar (€ 1 miljoen).

Beleidsartikel 6 Investeringen
Artikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

3.255.860

 

3.255.860

157.159

3.413.019

3.905

4.076

3.776

3.776

Opdrachten

3.185.857

 

3.185.857

147.247

3.333.104

4.812

5.000

4.700

4.700

Investeringen materieel

2.621.457

 

2.621.457

14.835

2.636.292

‒ 31.588

‒ 28.500

4.700

4.700

Investeringen infrastructuur

248.006

 

248.006

9.021

257.027

    

Investeringen IT

316.394

 

316.394

123.391

439.785

36.400

33.500

  

Begrotingsreserve

         

Bekostiging

37.311

 

37.311

7.134

44.445

‒ 907

‒ 924

‒ 924

‒ 924

Bijdrage aan internationale organisaties

32.692

 

32.692

2.778

35.470

    
          

Uitgaven

2.864.661

 

2.864.661

157.159

3.021.820

3.905

4.076

3.776

3.776

waarvan juridisch verplicht

75%

 

75%

 

102%

    

Opdrachten

2.794.658

 

2.794.658

147.247

2.941.905

4.812

5.000

4.700

4.700

Investeringen materieel

2.191.803

 

2.191.803

14.835

2.206.638

‒ 31.588

‒ 28.500

4.700

4.700

Investeringen infrastructuur

286.461

 

286.461

9.021

295.482

    

Investeringen IT

316.394

 

316.394

123.391

439.785

36.400

33.500

  

Begrotingsreserve

         

Reserve valutaschommelingen

         

Bekostiging

37.311

 

37.311

7.134

44.445

‒ 907

‒ 924

‒ 924

‒ 924

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

2.400

 

2.400

8.023

10.423

    

Technologieontwikkeling

26.511

 

26.511

‒ 889

25.622

‒ 907

‒ 924

‒ 924

‒ 924

Kennisgebruik

3.400

 

3.400

 

3.400

    

Kort-cyclische innovatie

5.000

 

5.000

 

5.000

    

Bijdrage aan internationale organisaties

32.692

 

32.692

2.778

35.470

    

Investeringen infrastructuur NAVO

32.692

 

32.692

2.778

35.470

    
          

Programma ontvangsten

75.228

 

75.228

 

75.228

    

- Verkoopopbrengsten strategisch materieel

34.958

 

34.958

12.700

47.658

12.700

12.700

12.700

12.700

- Overige ontvangsten materieel

30.700

 

30.700

‒ 12.700

18.000

‒ 12.700

‒ 12.700

‒ 12.700

‒ 12.700

- Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur

5.050

 

5.050

 

5.050

    

- Overige ontvangsten infrastructuur

1.220

 

1.220

 

1.220

    

- Ontvangsten Internationale organisaties

3.300

 

3.300

 

3.300

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Investeringen materieel

Het budget investeringen materieel is met € 14,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaak is de toevoeging van € 19,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge.

Investeringen IT

Investeringen IT is met € 123,4 miljoen verhoogd. De belangrijkste verklaring is de toevoeging van € 111,6 miljoen vanuit de eindejaarsmarge. Daarnaast is dit het gevolg van een herschikking in de begroting met € 4,4 miljoen vanuit Investeringen materieel om te voorzien in de aanschaf van radiomiddelen. Ook is vanuit Investeringen materieel het project Levensduur Verlengend Onderhoud Mobile Combat Training Centre overgeheveld naar Investeringen IT. Voor 2020 betreft dit € 2,0 miljoen. Tot slot hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal € 3,9 miljoen aan het budget toegevoegd ten behoeve van de ontwikkeling van het Maritiem Operatiecentrum Kustwacht.

Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.013.939

 

1.013.939

35.296

1.049.235

34.000

‒ 2.826

‒ 3.408

‒ 3.505

          

Uitgaven

1.020.608

 

1.020.608

35.296

1.055.904

34.000

‒ 2.826

‒ 3.408

‒ 3.505

waarvan juridisch verplicht

71%

 

71%

 

89%

    
          

Opdrachten

381.701

 

381.701

18.758

400.459

28.524

‒ 8.484

‒ 8.802

‒ 8.929

- gereedstelling

141.085

 

141.085

‒ 35.342

105.743

‒ 11.476

‒ 8.484

‒ 8.802

‒ 8.929

- instandhouding materieel

240.616

 

240.616

54.100

294.716

40.000

   

Personele uitgaven

394.229

 

394.229

16.714

410.943

5.444

5.451

5.412

5.442

- waarvan eigen personeel

342.863

 

342.863

3.924

346.787

4.524

4.535

4.552

4.582

- waarvan externe inhuur

34.334

 

34.334

12.690

47.024

920

916

860

860

- waarvan overige personele exploitatie (1)

17.032

 

17.032

100

17.132

    

Materiële uitgaven

244.678

 

244.678

‒ 176

244.502

32

207

‒ 18

‒ 18

- waarvan instandhouding infrastructuur

231

 

231

‒ 231

0

    

- waarvan instandhouding IT

230.825

 

230.825

155

230.980

32

207

‒ 18

‒ 18

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

13.622

 

13.622

‒ 100

13.522

    
          

Apparaatsontvangsten

50.074

 

50.074

 

50.074

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Gereedstelling

Het budget voor gereedstelling is met € 35,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de vrijval op het brandstofbudget als gevolg van de lagere vatprijzen van de reeds ingekochte en de dit jaar nog te kopen brandstof en de gunstige dollarkoers. Van de vrijval is € 19,4 miljoen toegevoegd aan het instandhoudingsbudget voor kleding en persoonlijke uitrusting, waarvoor nog onvoldoende budget was.

Instandhouding materieel

Het budget voor de instandhouding van het materieel is met € 54,1 miljoen toegenomen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van het budget voor munitie dat in 2020 wordt verhoogd met € 40 miljoen. Het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder. Daarnaast wordt vanuit het vrijgevallen brandstofbudget € 19,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het KPU-bedrijf voor de aanschaf van kleding en persoonlijke uitrusting.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de externe inhuur met € 12,7 miljoen. Dit betreft de inhuur van specialisten die benodigd zijn voor de migratie van de munitieketen naar SAP voor € 8,0 miljoen en de benodigde specialistische inhuur voor de verbetering van de munitieketen voor € 3,8 miljoen. Dit is gefinancierd uit de vrijval in het brandstofbudget.

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.335.147

 

1.335.147

40.171

1.375.318

50.532

64.879

58.987

57.378

          

Uitgaven

1.335.147

 

1.335.147

40.171

1.375.318

50.532

64.879

58.987

57.378

waarvan juridisch verplicht

53%

 

53%

 

115%

    
          

Opdrachten

         

- gereedstelling

         

Inkomensoverdrachten

37.465

 

37.465

24.500

61.965

38.600

47.900

42.900

42.900

- waarvan Nationaal Fonds Ereschuld

37.465

 

37.465

20.800

58.265

34.900

44.200

39.200

39.200

- waarvan reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

   

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

          

Personele uitgaven

746.130

 

746.130

26.391

772.521

17.691

17.757

16.576

15.166

- waarvan eigen personeel

593.251

 

593.251

13.554

606.805

8.281

8.418

6.568

6.639

- waarvan externe inhuur

3.178

 

3.178

1.314

4.492

82

82

82

82

- waarvan overige personele exploitatie

137.209

 

137.209

10.980

148.189

8.125

8.054

7.903

7.902

- waarvan attachés

12.492

 

12.492

543

13.035

1.203

1.203

2.023

543

Materiële uitgaven

551.552

 

551.552

‒ 10.720

540.832

‒ 5.759

‒ 778

‒ 489

‒ 688

- waarvan instandhouding infrastructuur

254.536

 

254.536

12.303

266.839

4.033

4.275

4.165

4.166

- waarvan overige materiële exploitatie

287.796

 

287.796

‒ 23.023

264.773

‒ 9.792

‒ 5.053

‒ 4.654

‒ 4.854

- waarvan attachés

9.220

 

9.220

 

9.220

    
          

Apparaatsontvangsten

81.355

 

81.355

6.000

87.355

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Inkomensoverdrachten

Het budget voor de inkomensoverdrachten stijgt per saldo met € 24,5 miljoen. Aan het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is € 20,8 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door een Defensiebrede herprioritering (€ 12,6 miljoen) en een interne herschikking van het Nationaal Fonds Ereschuld vanwege een rechterlijke uitspraak over de te hanteren rekenrente, waardoor het budget voor schadevergoedingen dat niet in 2019 is uitgekeerd, in 2020 weer aan het budget is toegevoegd (€ 8,2 miljoen). De verhoging van het budget Reservering chroom-6 (€ 3,7 miljoen) is bestemd voor aanvullende claims voor geleden materiële schade. Dit budget is aanvullend aan het budget voor de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie die ondergebracht is op artikel 9 Algemeen. De gecreëerde ruimte (€ 5,5 miljoen) wordt ingezet voor Defensiebrede problematiek (o.a. O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling).

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,4 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van de pensioenpremies van € 12,8 miljoen vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,6 miljoen. Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 11,7 miljoen).

Materiële uitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven daalt per saldo met € 10,7 miljoen. Dit komt onder andere door een herschikking tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (-€ 11,7 miljoen), de herschikking van budget naar het Nationaal Fonds Ereschuld (-€ 6,2 miljoen) en een hoger uitgavenbudget als gevolg van hogere ontvangsten voor medegebruik van vastgoed (€ 6 miljoen). Ten slotte heeft Paresto over 2019 een resultaat van ‒ € 1,8 miljoen. Het resultaat is conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen. Dit is slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat het eigen vermogen niet toereikend is. Het restant, € 0,2 miljoen, wordt aangevuld vanuit de DOSCO begroting.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

159.397

 

159.397

1.939

161.336

10.276

9.829

10.627

11.635

          

Uitgaven

159.397

 

159.397

1.939

161.336

10.276

9.829

10.627

11.635

          

Subsidies

30.329

 

30.329

1.757

32.086

832

682

682

682

- subsidies

30.329

 

30.329

1.757

32.086

832

682

682

682

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

44.506

 

44.506

889

45.395

907

924

924

924

- kennisopbouw TNO via EZK

42.183

 

42.183

682

42.865

699

716

716

716

- kennisopbouw NLR via EZK

517

 

517

7

524

8

8

8

8

- kennisopbouw MARIN via EZK

1.500

 

1.500

200

1.700

200

200

200

200

- overige bijdragen

306

 

306

 

306

    

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

58.993

 

58.993

‒ 6.299

52.694

8.401

8.181

9.221

10.221

- bijdrage aan de NAVO

43.571

 

43.571

4.443

48.014

9.157

8.957

10.057

11.056

- bijdrage aan internationale samenwerking

4.579

 

4.579

101

4.680

101

81

21

21

- overige bijdragen

10.843

 

10.843

‒ 10.843

 

‒ 857

‒ 857

‒ 857

‒ 856

Opdrachten

11.390

 

11.390

‒ 508

10.882

136

42

‒ 200

‒ 192

- opdrachten beleid

4.019

 

4.019

4.552

8.571

4.554

2.503

2.369

2.671

- opdrachten milieu beleid

2.000

 

2.000

‒ 100

1.900

    

- overige opdrachten

5.371

 

5.371

‒ 4.960

411

‒ 4.418

‒ 2.461

‒ 2.569

‒ 2.863

Bekostiging

3.579

 

3.579

‒ 300

3.279

    

- bekostiging diverse instellingen

3.579

 

3.579

‒ 300

3.279

    

Inkomensoverdrachten

10.600

 

10.600

6.400

17.000

    

- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

10.600

 

10.600

6.400

17.000

    
          

Programmaontvangsten

   

825

825

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget Bijdrage aan (inter)nationale organisaties is afgenomen met € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)-gelden aan andere Defensieonderdelen van € 10 miljoen en een toekenning van € 3,6 miljoen aan de bijdrage aan de NAVO door herprioritering binnen de Defensiebegroting.

Opdrachten

Het budget opdrachten beleid is met € 4,6 miljoen toegenomen en het budget overige opdrachten is met € 5,0 miljoen afgenomen. Dit komt onder andere door een herschikking van de middelen voor de uitvoering van de Defensiebrede personeelsagenda ter hoogte van € 4,6 miljoen van overige opdrachten naar opdrachten beleid.

Inkomensoverdrachten

Het budget voor inkomensoverdrachten is toegenomen met € 6,4 miljoen. Dit als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,4 miljoen euro voor de Regeling Uitkering chroom-6.

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.635.828

 

1.635.828

‒ 97.233

1.538.595

‒ 105.550

‒ 105.133

‒ 106.973

‒ 108.161

          

Uitgaven

1.635.828

 

1.635.828

‒ 97.233

1.538.595

‒ 105.550

‒ 105.133

‒ 106.973

‒ 108.161

          

Personele uitgaven

1.605.512

 

1.605.512

‒ 98.126

1.507.386

‒ 112.688

‒ 111.866

‒ 113.685

‒ 114.488

- waarvan eigen personeel

234.676

 

234.676

‒ 883

233.793

5.831

7.551

8.074

8.078

- waarvan externe inhuur

3.143

 

3.143

8.564

11.707

    

- waarvan overige personele exploitatie (1)

11.215

 

11.215

2.037

13.252

341

341

341

301

- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.356.478

 

1.356.478

‒ 107.844

1.248.634

‒ 118.860

‒ 119.758

‒ 122.100

‒ 122.867

Materiële uitgaven

30.316

 

30.316

893

31.209

7.138

6.733

6.712

6.327

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

30.316

 

30.316

893

31.209

7.138

6.733

6.712

6.327

          

Apparaatsontvangsten

7.674

 

7.674

‒ 771

6.903

54

54

54

54

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is met € 98,1 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van de pensioenbudgetten, omdat per 2020 de pensioenpremies volledig decentraal door Defensieonderdelen worden afgedragen (-€ 107,8 miljoen). Op 1 juni 2001 is Defensie overgestapt van een omslagstelsel naar kapitaaldekkingsstelsel. Om dit mogelijk te maken is Defensie een financieringsconstructie aangegaan en werd een groot deel van de pensioenpremies centraal afgedragen. Als gevolg van het beëindigen van de financieringsconstructie wordt het deel van de pensioenpremies dat tot nu toe centraal door de Bestuursstaf werd betaald, voortaan betaald door de defensieonderdelen.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

9.895

 

9.895

6.117

16.012

5.000

5.000

5.000

5.000

Uitgaven

9.895

 

9.895

6.117

16.012

5.000

5.000

5.000

5.000

Toelichting op de uitgaven

Het budget op artikel 11 is toegenomen met € 6,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van artikel 1 naar artikel 11 die betrekking heeft op missiegerelateerde geheime uitgaven.

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

83.575

 

83.575

207.811

291.386

238.830

241.343

241.601

242.740

          

Uitgaven

83.575

 

83.575

207.811

291.386

238.830

241.343

241.601

242.740

          

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nog onverdeeld

83.575

 

83.575

207.811

291.386

238.830

241.343

241.601

242.740

          

Ontvangsten

         

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de loonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen. De sociale werkgeverslasten van € 14,5 miljoen zijn uitgedeeld aan de Defensieonderdelen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

Nog onverdeeld

Vanuit het budget Nog onverdeeld, wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.

Naar boven