35 447 Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

E BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2021

Tijdens de vergadering van de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 29 juni 2021 is gesproken over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35 447). Naar aanleiding van deze bespreking stellen zij de Kamer voor op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Een concept van het voorlichtingsverzoek is bijgevoegd.

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, M.M. de Boer

Aan de Vice-President van de Raad van State

Den Haag, .. juli 2021

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft mij na haar commissievergadering van 29 juni 2021 verzocht onderstaand voorlichtingsverzoek – na vaststelling door de Kamer – naar U door te geleiden.

Bij de Eerste Kamer is aanhangig wetsvoorstel 35 447 – Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden).

Na bestudering van het wetsvoorstel zouden de leden graag het oordeel vernemen van de Afdeling advisering van de Raad van State, in het bijzonder ten aanzien van onderstaande aspecten.

Te ruime reikwijdte en gebrek aan specificatie (rechtsonzekerheid)

In het wetsvoorstel zelf zijn voorbeelden van samenwerkingsverbanden toegevoegd. Andere samenwerkingsverbanden kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden toegevoegd, die aan een nahangprocedure is onderworpen. Is hiermee sprake van een toereikende inperking van de reikwijdte van het wetsvoorstel? Is het voldoende specifiek? Zijn de beperkingen op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals vervat in artikel 10 van de Grondwet, voldoende ingekaderd? Wat zijn de consequenties van artikel 1.7 voor de grondrechten van burgers? Zijn extra waarborgen nodig?

Discriminatierisico's

Is naleving van artikel 1 van de Grondwet voldoende geborgd, gelet op de beoogde inzet van profilering? Welke risico’s ziet de Afdeling advisering van de Raad van State?

De Kamer ziet met belangstelling uit naar de gevraagde voorlichting.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Naar boven