Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135447 nr. 14

35 447 Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID YEŞILGÖZ-ZEGERIUS

Ontvangen 7 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 1.7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De resultaten van de verwerking binnen het samenwerkingsverband kunnen worden verstrekt aan een ander samenwerkingsverband als bedoeld in deze wet, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor het doel van het ontvangende samenwerkingsverband en uitsluitend voor zover de deelnemers die de betreffende persoonsgegevens aan het samenwerkingsverband hebben verstrekt, daarmee instemmen. Ter vaststelling of de betrokkene bekend is bij een ander samenwerkingsverband, kunnen de deelnemers van de beide samenwerkingsverbanden identificerende en contactgegevens alsmede het burgerservicenummer van die betrokkene uitwisselen.

Toelichting

De verschillende in de wet genoemde samenwerkingsverbanden krijgen op basis van de door hen verwerkte gegevens resultaten die kunnen bijdragen aan de doelen die andere in deze wet genoemde samenwerkingsverbanden nastreven. Het delen van deze gegevens uit het samenwerkingsverband met een ander samenwerkingsverband is echter niet zonder meer mogelijk. De indiener vindt dat hiervoor in deze wet een duidelijke grondslag moet worden geboden. Zo kan bijvoorbeeld een RIEC resultaten delen met Zorg- en Veiligheidshuizen wanneer criminele familieleden inwonen bij kinderen met jeugdzorgproblematiek ten einde de oorzaken beter te kunnen duiden en de kinderen beter te kunnen helpen. De indiener acht het noodzakelijk om deze samenwerking een grondslag te bieden. Met alle bij de WGS gestelde waarborgen is informatiedeling tussen binnen de wet genoemde samenwerkingsverbanden met voldoende waarborgen omkleed. Hiertoe wordt een achtste lid toegevoegd aan artikel 1.7. Op grond van artikel 1.8, eerste lid, kunnen nadere voorwaarden kunnen worden verbonden aan de toepassing van artikel 1.7, achtste lid.

Yeşilgöz-Zegerius