35 442 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

2. Beleidsartikelen

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.032.395

700

1.033.095

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

149.627

0

149.627

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

882.768

0

882.768

0

0

0

0

               

Uitgaven

947.381

2.700

950.081

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

90%

 

90%

       
               

Subsidies

306.034

0

306.034

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

5.439

0

5.439

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

171.280

0

171.280

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

36.711

0

36.711

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

81.835

0

81.835

0

0

0

0

Duurzame visserij

10.769

0

10.769

0

0

0

0

     

0

       

Garanties

40.432

2.000

42.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

28.627

0

28.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

11.805

2.000

13.805

0

0

0

0

               

Opdrachten

113.263

0

113.263

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

2.852

0

2.852

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

17.877

0

17.877

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

21.729

0

21.729

0

0

0

0

Mestbeleid

23.108

0

23.108

0

0

0

0

Duurzame visserij

705

0

705

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

34.790

0

34.790

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

7.557

0

7.557

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.645

0

4.645

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

370.090

700

370.790

0

0

0

0

Rijksrederij

9.529

0

9.529

0

0

0

0

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu

5.543

0

5.543

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

194.732

0

194.732

0

0

0

0

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

160.286

700

160.986

0

0

0

0

               

Bijdragen aan zbo's/rwt's

96.315

0

96.315

0

0

0

0

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.225

0

1.225

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

767

0

767

0

0

0

0

Wageningen Research

92.581

0

92.581

0

0

0

0

ZonMw (dierproeven)

370

0

370

0

0

0

0

Medebewind/voormalige productschappen

1.372

0

1.372

0

0

0

0

               

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

10.623

0

10.623

0

0

0

0

FAO en overige contributies

10.623

0

10.623

0

0

0

0

               

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.624

0

10.624

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds

10.624

0

10.624

0

0

0

0

               

Ontvangsten

47.697

– 800

46.897

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

245

0

245

0

0

0

0

Agroketens

0

0

0

0

0

0

0

Agrarische innovatie en overig

0

0

0

0

0

0

0

Mestbeleid

7.209

0

7.209

0

0

0

0

Duurzame visserij

9.993

0

9.993

0

0

0

0

Garanties

1.800

– 800

1.000

0

0

0

0

Weerbare planten en teeltsystemen

0

0

0

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

6.100

0

6.100

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

12.324

0

12.324

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

0

5.926

0

0

0

0

Agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking begrotingsreserves

4.100

0

4.100

0

0

0

0

Verplichtingen en uitgaven

Garanties

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

Per 18 maart 2020 is de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL), in het kader van de coronacrisis, voor land- en tuinbouwbedrijven verruimd middels een tijdelijke kredietfaciliteit om liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis op te vangen. De regeling is nu ook uitgebreid voor de MKB-visserij en aquacultuurondernemers. Deze verruiming van de regeling is naar verwachting inpasbaar binnen het bestaande garantieplafond (€ 120 mln). Desondanks worden als gevolg van het coronavirus meer verliesdeclaraties als gevolg van faillissementen verwacht. Hiertoe worden de uitgaven met € 2 mln. verhoogd.

Bijdragen aan agentschappen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De verruiming van bovenstaande borgstellingsregeling vanwege de coronacrisis leidt tot extra uitvoeringskosten door RVO.nl. Hiertoe worden zowel de verplichtingen als de uitgaven met € 0,7 mln. verhoogd.

Ontvangsten

Garanties

Deze ontvangsten betreffen betaalde provisies door ondernemers voor door LNV afgegeven garantstellingen aan banken. De opbrengsten van deze ontvangsten worden verlaagd met € 0,8 mln. om de financieringslasten voor ondernemers voor deze garantstelling te verminderen.

Naar boven