Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035440 nr. 8

35 440 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 augustus 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel G, komt de tweede wijzigingsopdracht te luiden:

2. Het tweede onderdeel n wordt, onder verlettering van de onderdelen o, p en q tot p, q en r, geletterd o.

B

Artikel I, onderdeel II, komt te luiden:

De bijlagen bij de artikelen 1:79 en 1:80 worden als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen in het deel Markttoegang financiële ondernemingen wordt «artikel 2:103c, eerste lid» telkens vervangen door «artikel 2:104a, eerste lid».

2. In de opsomming van artikelen in het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen wordt na «artikel 3:9, eerste lid» telkens ingevoegd «artikel 3:9a, eerste lid».

3. In de opsomming van artikelen in het deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen vervallen telkens: «artikel 4:91g, eerste tot en met vierde lid»,

«4:91i», «4:91j, eerste, tweede en vijfde lid» en «4:91k, eerste en tweede lid».

C

Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht «2:103c, eerste lid» vervangen door «2:2014a, eerste lid».

TOELICHTING

Algemeen

Deze tweede nota van wijziging strekt ertoe om het wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020 op enkele technische punten te verbeteren.

De verschillende onderdelen worden hieronder nader toegelicht.

Artikelsgewijs

A

De oorspronkelijke wijzigingsopdracht houdt er geen rekening mee dat door de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2019 op 1 januari jl. artikel 1:104, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) al een onderdeel q kent. Onderhavig onderdeel herstelt dit gebrek.

B en C

Artikel I, onderdeel M, van het wetsvoorstel strekt ertoe de artikelen 2:103c tot en met 2:103f Wft te vernummeren tot 2:104a tot en met 2:2014d Wft. Artikel 2:103c, eerste lid, komt ook voor in de bijlagen bij de artikelen 1:79 en 1:80 Wft op grond waarvan de toezichthouder de mogelijkheid heeft om een boete of last onder dwangsom op te leggen; overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens deze bepaling is daarnaast een economisch delict. In het wetsvoorstel is nagelaten om de vernummering van artikel 2:103, eerste lid, naar artikel 2:104a, eerste lid, door te trekken naar de bijlagen bij de Wft en de Wet op de economische delicten. Met onderhavige onderdelen wordt dit verbeterd.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra