35 437 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 8 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel IX wordt na onderdeel 3 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 3a. In het tiende lid (nieuw) wordt «gegevens via internet openbaar worden gemaakt» vervangen door «gegevens via internet openbaar worden gemaakt, waarbij door grotere instellingen een verplicht standaardformulier wordt gebruikt».

Toelichting

De indieners van dit amendement menen dat financiële transparantie van groot belang is wanneer een fiscaal gunstige positie aan instanties of organisaties gegeven wordt. Dit amendement stelt daarom voor om standaardformulieren voor financiële transparantie bij ANBIs verplicht te stellen. Artikel 5b, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) bevat een aantal voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt te worden. Een voorwaarde is de publicatieplicht op basis van artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 2o, AWR, in combinatie met het (ingevolge het wetsvoorstel tot tiende lid te vernummeren) negende lid van dat artikel. Dit amendement stelt standaardformulíeren verplicht voor grotere ANBIs. Bij ministeriële regeling wordt uitwerking gegeven aan het begrip grotere ANBI’s, waarbij een verplichting van het gebruik van standaardformulieren gaat gelden vanaf een bepaalde omvang van inkomsten, uitgaven en vermogen. Die ministeriële regeling zal ook de nadere details van het standaardformulier bevatten. Er wordt, voor zover mogelijk, aansluiting gezocht bij de standaardformulieren die in overleg met de goededoelensector reeds zijn ontwikkeld voor de verschillende categorieën instellingen.

Lodders Omtzigt


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven