Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035431 nr. 33

35 431 Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Nr. 33 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 april 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, wordt na «vijfde volzin,» ingevoegd «van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek».

B

In artikel 7, eerste lid, vervalt «: a.».

Toelichting

Onderdeel A

Per abuis is in artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, de vermelding dat het gaat om artikel 271 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek weggevallen. Hoewel duidelijk is dat artikel 7:271 BW bedoeld is, is voor de volledigheid de bewuste aanduiding toegevoegd.

Onderdeel C

Artikel 7, eerste lid, kent wel een onderdeel a maar geen verdere onderdelen. Voor de volledigheid is «: a.» voor de tekst van artikel 7, eerste lid, geschrapt. Daarmee is de tekst in artikel 7, eerste lid, een doorlopende zin geworden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren