Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035431 nr. 21

35 431 Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 15 april 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «bepaalde tijd» ingevoegd «en het uitstellen van ontruiming» en wordt na «tijdelijke huurovereenkomsten» ingevoegd «en uitstellen ontruiming».

II

Voor de puntkomma aan het slot van de beweegreden wordt ingevoegd «alsmede om ontruiming uit te stellen».

III

In artikel 1 wordt «Deze wet is van toepassing» vervangen door «De artikelen 2 tot en met 8 zijn van toepassing».

IV

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

Indien de huur als bedoeld in artikel 271, eerste lid, eerste en tweede volzin, of tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, door de verhuurder wordt opgezegd op de grond, genoemd in artikel 274, eerste lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de huurder in de beëindiging ervan niet heeft toegestemd op de grond dat hij de huur redelijkerwijs niet op kan brengen, wordt in geval van toewijzing van de vordering tot rechterlijke vaststelling van het tijdstip waarop de huurovereenkomst zal eindigen als bedoeld in artikel 272, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, het tijdstip van ontruiming, bedoeld in artikel 273, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, niet vastgesteld op een tijdstip dat gelegen is voor de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum. Indien toepassing is gegeven aan artikel 7, eerste lid, wordt een voor de datum van inwerkingtreding van de in dat lid bedoelde algemene maatregel van bestuur door de rechter vastgesteld tijdstip van ontruiming van rechtswege vastgesteld op de dag na de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum.

V

In artikel 10 wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «en uitstellen ontruiming».

Toelichting

Dit amendement regelt een wettelijk verbod op huisuitzettingen bij huurwoningen tot 1 september 2020. Recent heeft de Minister voor Milieu en Wonen afspraken gemaakt met Aedes, IVBN en Vastgoed Belang om huisuitzettingen te voorkomen wanneer mensen door de coronacrisis in betalingsproblemen zouden komen. Indiener vindt dit uiteraard goede afspraken, maar niet alle particuliere verhuurders zijn aangesloten bij IVBN of Vastgoed Belang. Met dit amendement willen indieners derhalve een wettelijke stok achter de deur om te voorkomen dat individuele verhuurders toch overgaan tot huisuitzettingen bij betalingsproblemen. Bij huurders die overlast geven, crimineel gedrag vertonen of wanbetalen zonder dat hun financiële situatie daartoe aanleiding geeft blijft het wel mogelijk om over te gaan tot huisuitzetting Dit amendement regelt dat de datum voor huisuitzetting niet gesteld mag worden op een tijdstip voor 1 september 2020.

Smeulders Nijboer Beckerman