35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN PALLAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voedselbanken door de coronacrisis te maken hebben met een sterk verhoogde vraag naar voedselhulp en met praktische problemen;

overwegende dat het Rijk reeds 4 miljoen euro heeft toegezegd aan Voedselbanken Nederland;

verzoekt de regering, in nauw contact te blijven met Voedselbanken Nederland om te bevorderen dat voedselbanken over voldoende voedsel en vrijwilligers beschikken en hun werkzaamheden kunnen continueren en in kaart te brengen tot welke resultaten dit leidt, en de Kamer uiterlijk 1 juni te informeren over de stand van zaken en om te bezien of en zo ja welke aanvullende ondersteuning wenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Palland

Naar boven