35 424 Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

F BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking getreden. Deze wet geldt tot 1 september 2020, tenzij deze voor die tijd bij koninklijk besluit wordt verlengd. Deze verlenging is op grond van artikel 7.1 van de Tijdelijke wet mogelijk voor telkens maximaal twee maanden. Via deze brief informeer ik u over mijn voornemen om de werking van de Tijdelijke wet te verlengen tot ten minste 1 november 2020.

De overwegingen die ten grondslag lagen aan deze wet gelden nog steeds. Door reeds nu te besluiten tot verlenging van de wet, wordt voor het zomerreces zekerheid geboden aan decentrale volksvertegenwoordigingen over het gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden die deze wet biedt, mocht de situatie na 1 september a.s. daarom vragen.

Over een eventuele verlenging tot na 1 november a.s. wordt later besloten. Zoals toegezegd zal ik de Kamer daarover informeren.1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven