Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035424 nr. D

35 424 Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

D MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 7 april 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de mogelijkheid opent om af te zien van fysieke beraadslaging door vertegenwoordigende organen,

Overwegende dat de regering voornemens is om het gebruik van die mogelijkheid te evalueren, waarbij naast de juridische en politiek-bestuurlijke aspecten, ook de veiligheid en betrouwbaarheid van de procedures en hun uitkomsten een belangrijke plek zullen innemen, en dat die evaluatie aan de Kamer zal worden gezonden,

Overwegende dat de regering heeft meegedeeld dat de wet per 1 september 2020 zal worden verlengd als naar haar oordeel er nog steeds geen fysieke vergaderingen kunnen plaatsvinden,

Overwegende dat het van belang is dat de Kamer aan de hand van de evaluatie niet alleen zal moeten beoordelen of er verlenging van de wet kan plaatsvinden maar ook of de wettelijke regeling aanpassing behoeft,

Overwegende dat de Kamer pas na het zomerreces over die kwestie zal kunnen oordelen,

Verzoekt de regering om – zo de Kamer niet vóór 1 september 2020 omtrent de evaluatie heeft kunnen oordelen – een eventuele verlenging per 1 september 2020 tot een maximale duur van vier weken te beperken en pas tot een daarop volgende verlenging te besluiten nadat de Kamer met haar heeft beraadslaagd over de evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Koffeman

Teunissen