35 421 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID WEVERLING

Ontvangen 26 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 11.7 een lid toegevoegd, luidende:

  • 10. De voordracht voor een krachtens het negende lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarmee op basis van artikel 11.7 lid 9 een termijn gesteld kan worden voor de periode waarbinnen bestaande klanten benaderd kunnen worden door bedrijven of andere instellingen, voorgehangen dient te worden aan beide Kamers. Een dergelijke termijn kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben op de bedrijfsvoering van de betrokken marktpartijen en de gelegenheid van goede doelen tot het werven van fondsen. Bovendien is de termijn van belang voor consumenten omdat deze termijn voor hen betekent dat zij duidelijkheid krijgen over bescherming tegen ongewenste telemarketing. De indiener wenst door middel van dit amendement de beide Kamers de gelegenheid te geven om de beoordeling van de feiten en omstandigheden die in een dergelijk geval hebben geleid tot het instellen van deze termijn te kunnen wegen, om zo te kunnen beoordelen of deze proportioneel en doeltreffend is.

Weverling

Naar boven