35 419 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 mei 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan het in artikel III opgenomen additionele artikel V wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Dit additionele artikel vervalt op een bij wet te bepalen tijdstip, nadat de behandeling van voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste en het tweede lid is afgerond.

Toelichting

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is aangekondigd, wordt aan additioneel artikel V een lid toegevoegd. Dat strekt ertoe het artikel bij gewone wet te kunnen laten vervallen nadat het is uitgewerkt. Daarvan is pas sprake als er na de inwerkingtreding van het onderhavige voorstel geen voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste lid van het additionele artikel meer in behandeling zijn en op dat moment evenmin een voorstel aanhangig is dat ertoe strekt dat de Staten-Generaal in verenigde vergadering een voorstel tot verandering in de Grondwet in tweede lezing overwegen.

Deze nota van wijziging wordt ingediend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven