35 418 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 mei 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het in artikel III opgenomen additionele artikel VI komt te luiden:

Artikel VI

1. Artikel 55 naar de tekst van 2017 blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

2. Dit additionele artikel vervalt op de dag waarop de termijn, bedoeld in het eerste lid, eindigt.

Toelichting

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is aangekondigd, wordt aan additioneel artikel VI een lid toegevoegd. Dat strekt ertoe het artikel te laten vervallen nadat het is uitgewerkt.

Deze nota van wijziging wordt ingediend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven