Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035416 nr. 2

35 416 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2019 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

Onderdeel 2 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» wordt een toelichting op de mutatie gegeven.

2. Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting (incl. Amendement) 2020

Mutaties ISB 2020

Stand ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

     

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

50.873

6.600

57.473

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

             
                   

Programma-uitgaven totaal

53.198

6.600

59.798

0

0

0

0

   

waarvan juridisch verplicht

             
                   

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

12.462

6.600

19.062

0

0

0

0

                   
 

Subsidies

             
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.560

0

1.560

       
                   
 

Inkomensoverdrachten

             
   

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

       
                   
 

Opdrachten

             
   

Consulaire bijstand

509

6.600

7.109

       
   

Reisdocumenten en verkiezingen

2.550

0

2.550

       
   

Consulaire opleidingen

400

0

400

       
   

Consulaire informatiesystemen

6.903

0

6.903

       
   

Loket buitenland

0

0

0

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

             
   

Loket buitenland

0

0

0

       
                   

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

13.449

0

13.449

0

0

0

0

                   
 

Opdrachten

             
   

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

       
   

Visumverlening

2.950

0

2.950

       
   

Legalisatie en verificatie

80

0

80

       
   

Consulaire informatiesystemen

9.241

0

9.241

       
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Asiel en migratie

1.028

0

1.028

       
                   

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.706

0

7.706

0

0

0

0

                   
 

Subsidies

             
 

Internationaal Cultuurbeleid

5.236

0

5.236

       
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Internationaal cultuurbeleid

2.470

0

2.470

       
                   

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

19.581

0

19.581

0

0

0

0

                   
 

Subsidies

             
   

Instituut Clingendael

820

0

820

       
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4.058

0

4.058

       
   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

99

0

99

       
   

Publieksdiplomatie

2.899

0

2.899

       
   

Onderzoeksprogramma

50

0

50

       
                   
 

Opdrachten

             
   

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

0

525

       
   

Instituut Clingendael

1.600

0

1.600

       
   

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1.000

0

1.000

       
   

Algemene voorlichting

2.290

0

2.290

       
   

Koninklijk Huis – inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2.000

0

2.000

       
   

China-strategie

500

0

500

       
   

Onderzoeksprogramma

220

0

220

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

             
   

Algemene voorlichting

2.200

0

2.200

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO's/ RWT's

             
   

Verkeersnotificaties

400

0

400

       
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

0

0

       
   

Europese bewustwording

250

0

250

       
   

Publieksdiplomatie

670

0

670

       
                   

Ontvangsten

50.874

0

50.874

0

0

0

0

                   

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9.500

0

9.500

       
                   

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

40.500

0

40.500

       
                   

4.40

Doorberekening Defensie diversen

874

0

874

       
                   

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

0

0

0

       

Toelichting verplichtingen en uitgaven:

Tussen de rijksoverheid, verzekeraars en reisbranche is een convenant afgesloten getiteld «bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)».

Dit convenant is tot stand gekomen uit een hechte samenwerking tussen de publieke en private sector. Doel van het convenant is om een veilige terugkeer naar Nederland van Nederlandse reizigers te waarborgen of – waar dat onverhoopt niet mogelijk is – in urgente gevallen tijdelijk te helpen om een veilig verblijf in het buitenland mogelijk te maken.

Teneinde uitvoering te geven aan dit convenant is een aanvulling noodzakelijk op de financiële middelen voor consulaire bijstand van maximaal EUR 6,6 miljoen in 2020. Dit wordt verantwoord op artikelonderdeel 4.1 Consulaire bijstand.