Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035416 nr. 1

35 416 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 23 maart 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 23 maart, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 maart.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020. (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening) (bedragen x EUR 1.000)

   

(1)

(2)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Amendement)

Mutaties Incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

Totaal

10.078.250

10.351.909

787.390

6.600

6.600

0

               
 

Beleidsartikelen

9.255.397

9.529.056

745.940

6.600

6.600

0

               

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

       

2

Veiligheid en stabiliteit

267.433

280.326

1.242

     

3

Effectieve Europese samenwerking

8.825.395

9.069.744

693.824

     

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

50.873

53.198

50.874

6.600

6.600

 
               
 

Niet-beleidsartikelen

822.853

822.853

41.450

0

0

0

               

5

Geheim

0

0

       

6

Nog onverdeeld

3.027

3.027

       

7

Apparaat

819.826

819.826

41.450