Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035414 nr. 4

35 414 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 26 maart 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

In de eerste dagen van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19-virus zochten veel mensen het groen in hun woonomgeving op. De vele mensen op de stranden, in de bossen en in de parken tonen aan dat voor veel Nederlanders de natuur van vitaal belang is om deze moeilijke tijd door te komen. Dit wordt onderstreept door wetenschappelijke bevindingen dat natuur een positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

Helaas is groen in en om de stad schaars. Op smalle bospaden en in kleine stadsparken bleek het praktisch onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Er is, kortom, te weinig groen voor de vele mensen, met name in stedelijke gebieden, om aan hun broodnodige dagelijkse beweging te komen.

De indiener stelt voor de bewegingsruimte voor mensen in de stedelijke gebieden uit te breiden door te investeren in huidige groengebieden en extra groengebieden aan te leggen bij de grote steden. Uitgangspunt van het (regerings)beleid is altijd geweest dat er voldoende groenn in en om stad en dorp moet zijn. Daartoe diende onder meer de regeling Recreatie om de Stad (RodS). Sinds 2010 wordt de jaarlijkse rijksbijdrage van 40 miljoen euro voor de RodS-regeling echter afgebouwd, terwijl de verwerving en inrichting van het groen nog niet gerealiseerd is. Ook voor het beheer van bestaande recreatiegebieden lopen provincies tegen financieringsproblemen aan nu de resterende rijksbijdragen aan RodS aflopen. Indiener stelt daarom voor om eenmalig 40 miljoen euro te investeren om zo een nieuwe subsidie regeling, analoog aan RodS regeling, te laten starten. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan voldoende groene bewegingsruimte voor alle Nederlanders, ook als zij in de stad wonen.

Ouwehand