Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135398 nr. 7

35 398 Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 januari 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I wordt het volgende artikel ingevoegd:

ARTIKEL IA

Als artikel 9.19, tweede lid, van de Wet dieren in artikel II, onderdeel C, van de Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) (Stb. 2017, 313) in werking treedt of is getreden, wordt in dat lid «de kosten, bedoeld in artikel 9.14, onderdelen a tot en met g» vervangen door «de kosten, bedoeld in artikel 9.15, onderdelen a tot en met g».

Toelichting

Deze nota van wijziging voorziet in een correctie van een verkeerde verwijzing in één van de bepalingen over de diergezondheidsheffing in de Wet dieren.

In artikel II van de Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) (Stb. 2017, 313), is voorzien in de opname van de regels over de diergezondheidsheffing in de Wet dieren. Dit zijn dezelfde regels die nu in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn opgenomen. Het voornemen is de voornoemde wijzigingswet gelijktijdig in werking te laten treden met dit wetsvoorstel, eenmaal wet, zodat alle regels over diergezondheid zijn ondergebracht in de Wet dieren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten