35 396 Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2021

In mijn brief van 15 juli 2020 heb ik u medegedeeld toe te werken naar 1 juli 2021 als beoogde inwerkingtredingsdatum voor de voorgenomen omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo)1.

Nu uw Kamer heeft besloten het wetsvoorstel controversieel te verklaren, is deze inwerkingtredingsdatum niet langer haalbaar. Daarbij is de financiële afwikkeling aan het einde van het kalenderjaar administratief eenvoudiger dan een omschakeling lopende het kalenderjaar. Ik wil vasthouden aan mijn eerdere toezegging aan uw Kamer dat de omvorming zorgvuldig en beheerst zal plaatsvinden. Dat is ook de wens van ProRail en de andere stakeholders in de spoorketen. Daarom ga ik vooralsnog uit van inwerkingtreding per 1 januari 2022. Dit is uiteraard mede afhankelijk van het moment van aantreden van het nieuwe kabinet en de afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 35 396, nr. 7

Naar boven