Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035370 nr. 4

35 370 Zorg en dwang

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2020

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. De verplichte zorg aan mensen met een psychische stoornis wordt sinds die datum verleend op grond van de nieuwe wetgeving. Dat betekent onder meer dat er meer aandacht is voor de wensen en voorkeuren van betrokkene en de familie beter wordt betrokken. De implementatie van de Wvggz wordt sinds 2016 ondersteund door een ketenprogramma waarin alle partners uit de keten samenwerken. Onder regie van het ketenprogramma zijn onder meer werkafspraken gemaakt over de uitvoering van de wet en is de samenwerking in de regio’s gestimuleerd.1 Een belangrijke rol van het ketenprogramma is de implementatie van de benodigde voorzieningen om gestructureerd en digitaal informatie in de keten uit te kunnen wisselen op een veilige en betrouwbare manier. Dit betreft een grote implementatieopgave. De afgelopen jaren heeft het ketenprogramma op dat vlak al veel gerealiseerd, onder andere de ontwikkeling van informatieproducten waarin is uitgewerkt welke informatie tussen welke partijen wordt uitgewisseld. Op basis van deze informatieproducten wordt op dit moment informatie uitgewisseld in de keten. Waar al hard aan is gewerkt, maar wat nog niet is gerealiseerd, is het gestructureerd uitwisselen van informatie binnen de keten, onder meer door het koppelen van ICT-systemen en het gebruik van een informatiestandaard. Het realiseren van gestructureerde informatie-uitwisseling heeft als doel om de administratieve lasten in de keten substantieel te verminderen.

Eerder was voorzien dat het ketenprogramma per 1 juli 2020 zou overgaan naar een ondersteuningsstructuur. Bij ons leefde de vraag of de randvoorwaarden en de huidige status van de implementatie, voldoende waarborgen bieden om deze overgang mogelijk te maken. Deze vraag zag met name op het gebied van de ontwikkelingen en realisatie van de ICT- en informatievoorzieningen. Om hier zicht op te krijgen en om deze vraag van de departementen te beantwoorden, hebben wij opdracht gegeven een Gateway Review uit te voeren.

Een Gateway Review is een onafhankelijke, vertrouwelijke toetsing uitgevoerd door een Gateway Reviewteam. Een Gateway Review heeft tot doel om voorafgaand aan een voortgangsbeslissing te toetsen in hoeverre het voorgenomen besluit realistisch en realiseerbaar is. Op basis van een Gateway Review krijgt de opdrachtgever een beperkt aantal aanbevelingen die ertoe moeten leiden om de slaagkans te vergroten. Tijdens een Gateway Review wordt gekeken wat er in het verleden is gebeurd en wat de situatie van het moment is, maar wordt uitsluitend een beoordeling gegeven over hetgeen voor de toekomst gepland staat.

Op 4 mei 2020 heeft het Gateway Reviewteam een rapport over het ketenprogramma Wvggz opgeleverd met de titel «Herijk, herschik en herpak». Dit rapport is in beginsel beoogd voor intern gebruik, maar gezien de uitkomsten en met oog op de aanbevelingen voor de toekomst, achten wij het van belang het rapport ook met uw Kamer te delen2.

De conclusies uit deze Gateway Review laten zien dat – ondanks de niet aflatende inzet van zowel het programmabureau als de ketenpartners – de tijd nog niet rijp is om de overgang te maken van ketenprogramma naar ondersteuningsstructuur. Stevige maatregelen zijn nodig om de implementatieopgave, met name op het gebied van de informatievoorziening, te kunnen realiseren. Het Gateway Reviewteam is van oordeel dat op dit moment onvoldoende voortgang is geboekt en onvoldoende randvoorwaarden aanwezig zijn om het programma te laten resulteren in een afgeronde implementatie van de Wvggz. Het Gateway Reviewteam doet in het rapport aanbevelingen over de manier waarop dit kan worden bereikt.

Wij zijn erkentelijk voor de gedegen review die door het Gateway Reviewteam is uitgevoerd en nemen de aanbevelingen ter harte. We zullen, samen met de ketenpartners, een doorstart realiseren en het programmabureau per 1 juli 2020 nog niet laten overgaan in een ondersteuningsstructuur zoals aanvankelijk de bedoeling was. Wij zijn positief gestemd over zo’n doorstart, juist ook omdat uit het rapport blijkt ook dat er grote motivatie is bij de ketenpartners is om de resterende implementatieopgave samen tot een goed einde te brengen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Over de tussenresultaten van het ketenprogramma bent u onder andere geïnformeerd in de stand van zakenbrief over de Wvggz van 20 december 2019 (Kamerstuk 32 399, nr. 91) en het verslag van een schriftelijk overleg over de Wvggz van 16 maart 2020 (Kamerstuk 35 370, nr. 2).

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.