35 367 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 4 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de wet wordt geëvalueerd en dat binnen vijf jaar deze evaluatie aan de Kamers wordt gezonden.

Van der Lee

Naar boven