Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035361 nr. 16

35 361 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 27 april 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt voor de punt aan het slot van het voorgestelde onderdeel c ingevoegd «, waarvan het aandeel per klokuur niet groter is dan twintig procent».

II

In artikel I, onderdeel H, wordt voor de punt aan het slot van het voorgestelde eerste lid ingevoegd «, waarvan het aandeel per klokuur niet groter is dan twintig procent».

Toelichting

Indiener beoogt met dit voorstel de voorgestelde versoepeling voor reclamezendtijden nader in te kaderen. De huidige zendtijden zijn al te soepel, aldus de indiener en de regering zelf, gezien zij voornemens zijn de reclametijden te beperken. Versoepeling ligt dan ook niet voor de hand.

Jasper van Dijk