Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035361 nr. 15

35 361 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 26 mei 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 6 wordt titel 6.4 als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «omstandigheden» ingevoegd «, crisiscommunicatie».

2. Na artikel 6.26 wordt, onder vernummering van artikel 6.27 tot artikel 6.28, een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.27

In geval van rampen of crises als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s, bieden mediadiensten het audiovisuele media-aanbod bestaande uit informatie bedoeld in artikel 46, tweede lid, van de wet veiligheidsregio’s, in samenwerking met het bestuur van de veiligheidsregio’s zoveel mogelijk op een voor personen met een auditieve of visuele beperking toegankelijke wijze aan.

Toelichting

Personen met een audiovisuele beperking kunnen het media-aanbod vaak niet volgen, ondanks de verplichting in de Mediawet 2008 om een media-aanbod te verzorgen dat voor iedereen toegankelijk is (artikel 2.1, tweede lid, onder f). Dit geldt ook in tijden van crisis, zo bleek uit de eerste weken na de COVID-19 uitbraak en bij de tramaanslag in Utrecht op 18 mei 2019. Dit amendement vraagt om een inspanningsverplichting van publieke en commerciële mediadiensten bij crisiscommunicatie. Voor een inspanningsverplichting is gekozen omdat voorkomen moet worden dat direct na een ramp, berichtgeving uitgesteld moet worden. Aangesloten wordt bij de verplichting om de bevolking te informeren over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn zoals bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 46, tweede lid.

Westerveld Van der Graaf Van den Hul