Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035361 nr. 13

35 361 Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Ontvangen 26 mei 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Aan artikel 2.94, tweede lid, wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel a en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen tussen 06.00 en 21.00 uur.

II

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Aan artikel 3.7, tweede lid, wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel a en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen tussen 06.00 en 21.00 uur.

III

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 3.16, tweede lid, onder a, wordt na «alcoholhoudende dranken,» ingevoegd «dan wel het aanbieden van kansspelen,».

IV

In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 3.19b, derde lid, wordt, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel a en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen tussen 06.00 en 21.00 uur.

V

In artikel I, onderdeel O, wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «en wordt «3.19b, derde lid, onderdeel b» vervangen door «3.19b, derde lid, onderdelen b en c».

Toelichting

Dit amendement regelt een verbod op reclame voor kansspelen tussen 6.00 en 21.00 uur, zowel voor publieke als commerciële mediadiensten. Ook productplaatsing wordt hiermee verboden en sponsoring wordt aan strikte regels gebonden. In lijn met de regels in de Mediawet die voor alcoholhoudende dranken gelden wordt met dit amendement de reclame voor kansspelen aan banden gelegd. Dit is in lijn met de aangenomen motie-Van der Graaf c.s. (Kamerstuk 24 557, nr. 160) die is uitgevoerd door het kabinet in het besluit Kansspelen op afstand (Kamerstuk 33 996, nr. 76). Dit amendement biedt de gewenste wettelijke verankering.

Daarmee gaat niet het Besluit kansspelen op afstand, maar de Mediawet 2008 voorzien in een regeling inzake het tijdvak waarbinnen commerciële boodschappen met betrekking tot kansspelen uitgezonden mogen worden. Deze regel geldt voor mediadiensten, op de naleving daarvan zal toezicht worden gehouden door het Commissariaat. Met dit amendement wordt aldus beoogd om in de Mediawet 2008 enkel uitputtend te regelen binnen welk tijdvak commerciële boodschappen met betrekking tot kansspelen mogen worden uitgezonden, maar laat de overige regels uit het Besluit kansspelen op afstand rondom commerciële boodschappen met betrekking tot kansspelen ongemoeid.

Van der Graaf Van Toorenburg Jasper van Dijk