Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035361 nr. 12

35 361 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 26 mei 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Q, wordt in het voorgestelde artikel 4.1, eerste en derde lid, «zestien jaar» vervangen door «achttien jaar».

II

In artikel I, onderdeel R, wordt in het voorgestelde artikel 4.1a, eerste en tweede lid, «zestien jaar» vervangen door «achttien jaar».

III

In artikel I, onderdeel S, wordt na «tweede lid,» ingevoegd «onder a, onderdeel 5, wordt «zestien jaar» vervangen door «achttien jaar» en».

Toelichting

De herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten stelt uitdrukkelijk ook een hogere bescherming van minderjarigen tegen schadelijk media-aanbod ten doel. Het ligt daarom voor de hand bij de implementatie van de richtlijn ook de leeftijdsgrens opnieuw te bezien. In Nederland ligt het in de rede om bij het bepalen van de minderjarigheid te kiezen voor de leeftijd van achttien jaar in plaats van zestien jaar. Dit amendement bepaalt dat leeftijd van achttien jaar bepalend is voor de verplichtingen inzake schadelijk en zelfs zeer schadelijk media-aanbod.

Bisschop