Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135355 nr. 8

35 355 Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 35a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met deze wet worden relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond voor bepaalde functies. Hiermee wordt voorkomen dat «verkeerde» personen niet op bepaalde kwetsbare posities terechtkomen, van waaruit ze de georganiseerde criminaliteit bewust of onbewust kunnen faciliteren. De lijst van beroepen waarvoor dit regime gaat gelden en de wijze van toetsing worden geregeld bij ministeriële regeling. Politiegegevens zijn niet gebaseerd op een rechterlijk oordeel. Het aanwenden van deze gegevens om zo personen uit bepaalde functies te weren dient daarom aan verzwaarde parlementaire controle onderworpen te worden. Dit amendement maakt die controle mogelijk.

Van Wijngaarden Van Dam Van den Berge