Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135355 nr. 10

35 355 Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat etnisch profileren ongewenst is;

overwegende dat een goede, betrouwbare toets van politiegegevens noodzakelijk is;

verzoekt de regering, de onafhankelijke adviescommissie onder andere te laten toezien op het voorkomen dat etnisch profileren onbedoeld een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge