Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035350-XVI nr. 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Uitgavenplafond Zorg (UPZ) in het jaar 2019.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) uitgaven- en ontvangstenmutaties 2019 (najaarsnota)

Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
    
 

Vastgestelde begroting 2019

 

16.471.358

    
 

Stand eerste suppletoire begroting

 

17.447.572

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

artikelnummer

uitgaven 2019

    

1)

Kasschuif Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) ggz

2

‒ 28.990

2)

Subsidieregeling onverzekerde personen

2

14.000

3)

Kasschuif Stimuleringsregeling E-health Thuis

3

‒ 21.300

4)

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3

22.000

5)

Bijdrage Wlz

3

50.000

6)

Kasschuif Sectorplan Plus

4

‒ 23.800

7)

Opleidingsplaatsen in de ggz

4

‒ 15.000

8)

Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd

4

‒ 33.741

9)

ZonMw programma's

4

‒ 14.500

10)

Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)

5

‒ 20.000

11)

Middelen Transitieautoriteit Jeugd

5

‒ 33.500

12)

Subsidieregeling Bouw en onderhoud van sportaccommodaties

6

‒ 15.000

13)

Regeling Specifieke uitkering stimulering sport voor sportaccommodaties

6

22.000

14)

Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen

7

‒ 11.000

15)

Zorgtoeslag

8

‒ 10.000

16)

Verhoging Zorgtoeslag

8

15.400

17)

Overige mutaties

 

145.575

    
 

Stand tweede suppletoire begroting 2019

 

17.489.716

Toelichting belangrijkste uitgavenmutaties

1. Kasschuif Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) ggz

De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven naar latere jaren.

2. Subsidieregeling onverzekerde personen

De kosten voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, vallen hoger uit dan begroot. De oorzaken van de stijging van het gebruik van de regeling zijn divers zoals: De bredere reikwijdte van de doelgroep van onverzekerden (het vervallen van verzekeringsplicht), verlenging van de meldingstermijn en grotere bekendheid van de regeling als gevolg van voorlichtingsactiviteiten.

3. Kasschuif Stimuleringsregeling E-health thuis

De bijdragen die worden gedaan vanuit de stimuleringsregeling blijven achter bij de verwachting. Na een aanpassing bij de miljoenennota vindt hier een tweede aanpassing plaatst omdat is gebleken dat de middelen voor 2019 nodig zijn voor de uitbetaling van projecten in 2020.

4. Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).

5. Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau.

6. Sectorplan Plus

SectorplanPlus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.

7. Opleidingsplaatsen in de ggz

In het hoofdlijnenakkoord ggz zijn voor het jaar 2019 middelen gereserveerd voor extra plaatsen ggz-opleidingen. Deze middelen worden deels via de beschikbaarheidsbijdrage (premie) betaald. Daarom vindt een mutatie van artikel 4 van de VWS-begroting naar deze sector plaats.

8. Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd

Belangrijkste oorzaak van de schuif is dat de bevoorschotting van de projecten die per 1 januari 2020 zullen starten, in januari 2020 zal plaats vinden.

9. ZonMw programma's

Bij ZonMw wordt gewerkt met vastgestelde budgetten voor de uitvoering van de programma’s. Deze worden niet geïndexeerd. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2019 incidenteel vrij. De ruimte is incidenteel omdat bij vervolg- en nieuwe programma’s meer budget nodig is omdat de kosten zijn toegenomen door loon- en prijsontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om lagere uitgaven voor het programma Zorgevaluatie en gepast gebruik. Verder is vertraging opgetreden bij de programma's Topzorg, voorwaardelijke toelating en Doelmatigheidsonderzoek.

10. Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)

Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen.

11. Middelen Transitieautoriteit Jeugd

De verwachting is dat € 33,5 miljoen uit de regeling Transitieautoriteit Jeugd niet beschikt wordt. Daarnaast is vanuit het veld een grote vraag om financiële ondersteuning voor de transformatie van grootschalige gesloten jeugdhulpaccommodaties naar gezinsgerichte kleinschalige voorzieningen.

12. Subsidieregeling bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is sinds 1 januari 2019 opengesteld. De subsidieregeling zit in de beginfase en de verwachting is dat in 2019 niet het volledige bedrag tot besteding komt.

13. Regeling specifieke uitkering stimulering sport voor sport-accomodaties

Deze middelen worden ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten.

14. Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen

Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld.

15. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.

16. Verhoging Zorgtoeslag

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt € 15,4 miljoen in 2019.

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
    
 

Vastgestelde begroting 2019

 

87.563

    
 

Stand eerste suppletoire begroting

 

134.273

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

artikelnummer

uitgaven 2019

    

1)

Hogere ontvangsten door te hoge bevoorschotting RIVM

1

8.900

2)

Terugontvangsten aan CIZ verstrekte lening

3

3.500

3)

Desaldering SCP/PPGB

3

2.620

4)

Overige mutaties

 

17.580

    
 

Stand tweede suppletoire begroting 2019

 

166.873

Toelichting belangrijkste ontvangstenmutaties

Hogere ontvangsten RIVM

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid, de subsidieregeling NIPT en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd.

Terugontvangen aan CIZ verstrekte lening

Bij het CIZ is de voornaamste oorzaak de lagere gerealiseerde operationele kosten 2017.

Desaldering Sociaal Cultureel Planbureau

Er vindt een desaldering met het Sociaal Cultureel Planbureau plaats door hogere uitgaven voor- en hogere ontvangsten van derden.

2.1 Wettelijke basis

Bijdrage nationale herinneringcentra

Bij de (ver)bouw van het nationale herinneringscentrum Oranjehotel zijn financiële tegenvallers opgetreden door onder meer de aanwezigheid van asbest en Chroom-6. Vanwege deze bouwkundige tegenvallers is in 2019 aan het Oranjehotel een bijdrage toegekend van €800.000. Het Nationaal Monument Kamp Westerbork heeft in 2019 een bijdrage ontvangen van €500.000 voor onder meer reeds gemaakte kosten voor de herinrichting en vernieuwing van de educatieve boodschap van het herinneringscentrum.

Stipendiumregeling

Er is € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld aan NOC*NSF als bijdrage aan een juridische voorziening voor topsporters bij doping- en matchfixingszaken. Deze voorziening is sinds de zomer 2019 operationeel. Hiermee wordt voorzien in juridische begeleiding van topsporters, voorlichting over het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering en een bijdrageregeling om kosten te vergoeden die boven de vergoeding van de rechtsbijstandsverzekering uitstijgen.

3 Het beleid/De beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

719.488

769.279

15.248

64.418

848.945

      

Uitgaven

768.844

775.994

4.991

‒ 20.070

760.915

Waarvan juridisch verplicht (%)

93,7%

99%

   
      

1. Gezondheidsbescherming

128.386

128.670

‒ 105

‒ 171

128.394

        
 

Subsidies

 

23.026

18.713

‒ 1.483

‒ 1.850

15.380

  

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

22.551

18.238

‒ 1.495

‒ 1.850

14.893

  

Overig

475

475

12

0

487

        
 

Opdrachten

 

1.827

2.185

41

‒ 62

2.164

  

Overig

1.827

2.185

41

‒ 62

2.164

        
 

Bijdragen aan agentschappen

103.396

107.751

1.345

1.741

110.837

  

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

86.720

87.420

0

0

87.420

  

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.831

20.220

1.168

1.741

23.129

  

Overig

845

111

177

0

288

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

137

21

‒ 8

0

13

  

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

126

10

3

0

13

  

Overig

11

11

‒ 11

0

0

        

2. Ziektepreventie

522.403

530.439

2.903

‒ 6.798

526.544

        
 

Subsidies

 

262.109

275.212

1.083

‒ 10.502

265.793

  

Ziektepreventie

26.294

41.247

‒ 522

‒ 8.502

32.223

  

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

211.225

216.275

949

0

217.224

  

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

24.590

17.690

656

‒ 2.000

16.346

        
 

Opdrachten

 

10.550

8.262

‒ 3.716

0

4.546

  

(Vaccin)onderzoek

11.027

8.262

‒ 3.716

0

4.546

  

Overig

‒ 477

0

0

0

0

        
 

Bijdragen aan agentschappen

248.726

245.947

5.510

3.704

255.161

  

RIVM: Opdrachtverlening Centra

248.726

245.947

5.510

3.704

255.161

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.018

1.018

26

0

1.044

  

Overig

1.018

1.018

26

0

1.044

        

3. Gezondheidsbevordering

97.961

94.284

1.739

‒ 12.501

83.522

        
 

Subsidies

 

71.142

68.276

3.982

‒ 11.959

60.299

  

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

20.237

22.472

0

‒ 3.412

19.060

  

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.252

23.619

0

‒ 490

23.129

  

Letselpreventie

4.151

4.426

0

0

4.426

  

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.598

4.635

119

‒ 33

4.721

  

Bevordering van seksuele gezondheid

17.812

13.516

2.886

‒ 8.092

8.310

  

Overig

92

‒ 392

977

68

653

        
 

Opdrachten

 

11.585

12.355

‒ 2.634

‒ 485

9.236

  

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.100

0

0

3.100

  

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

6.865

6.805

0

‒ 1.835

4.970

  

Overig

1.620

2.450

‒ 2.634

1.350

1.166

        
 

Bijdragen aan agentschappen

643

59

15

‒ 59

15

  

Overig

643

59

15

‒ 59

15

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

191

95

5

0

100

  

Overig

191

95

5

0

100

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.400

13.499

371

2

13.872

  

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.303

13.303

0

0

13.303

  

Overig

1.097

196

371

2

569

        

4. Ethiek

20.094

22.601

454

‒ 600

22.455

        
 

Subsidies

 

18.209

19.826

418

0

20.244

  

Abortusklinieken

16.092

17.092

376

0

17.468

  

Beleid Medische Ethiek

2.117

2.734

42

0

2.776

        
 

Opdrachten

 

541

1.296

6

‒ 600

702

  

Overig

541

1.296

6

‒ 600

702

        
 

Bijdragen aan agentschappen

1.344

1.479

30

0

1.509

  

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.344

1.479

30

0

1.509

        

Ontvangsten

11.903

11.903

0

8.900

20.803

  

Bestuurlijke boetes

5.400

5.400

0

0

5.400

  

Overig

6.503

6.503

0

8.900

15.403

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 1.1 Gezondheidsbescherming

Subsidies

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

Er is € 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap door ZonMw. Verder is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 10 apparaatsuitgaven voor communicatieactiviteiten voor het programma Kansrijke start. Tot slot is er € 1,3 miljoen onderuitputting opgetreden doordat het beroep op de subsidieregeling Preventiecoalities lager is dan verwacht bij het opstellen van de regeling.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Voor aanvullende opdrachten van het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,1 miljoen), beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,6 miljoen), beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,3 miljoen) en risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 0,9 miljoen).

Artikel 1.2 Ziektepreventie

Subsidies

Subsidies ziektepreventie

Zoals in de VWS-begroting 2019 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwen-hoekterrein (Pd ALt). Het daarvoor beschikbare budget is daartoe overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Er is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanpak van gezondheidsklachten in Groningen.

Opdrachten

Opdrachten Vaccinonderzoek

Voor de aanpak van de antibioticaresistentie is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg voor Internationaal onderzoek door de Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) en € 0,2 miljoen naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de kosten van een internationale conferentie. Door vertraging in de uitvoering komt het gereserveerde budget van € 0,6 miljoen voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg niet tot besteding. Verder is € 0,7 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de uitvoeringskosten van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019. De overige mutaties bedragen € 2 miljoen en betreffen overhevelingen en vrijval.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

Het budget is met € 5,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling 2019. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 0,5 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid. Tot slot is het budget verhoogd doordat de kosten hoger waren dan voorzien door een hogere opkomst voor de HPV-vaccinatie, een duurder vaccin voor de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en meerkosten voor de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 2,9 miljoen).

Artikel 1.3 Gezondheidsbevordering

Subsidies

Preventie van schadelijke middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

De uitvoering van het experiment legalisering wietteelt is later van start gegaan. Het vergde meer tijd - in de opstartfase van het experiment - voor de commissie om tot een afgewogen keuze te komen voor 10 deelnemende gemeenten. De middelen komen in 2019 niet in geheel tot besteding (1,1 mln.). Daarnaast komen niet alle middelen van het preventieakkoord tot besteding in 2019, op het gebied van tabak, alcohol en voeding gaat het om 1 mln. Daarnaast Ook zijn er in 2019 middelen nog niet in zijn geheel tot besteding gekomen op het vlak van effectieve interventies.

Bevordering van seksuele gezondheid

Door het zorgvuldige proces en afstemming met de belanghebbenden vallen de daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van het zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen, inclusief het stimuleringsplan preventie onderwijs, in 2019 € 5,2 miljoen lager uit.

Ontvangsten

Overig

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 3,5 miljoen), de subsidieregeling NIPT (€ 2,2 miljoen) en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd (Rijksvaccinatieprogramma, de Nationale Hielprik Screening en de PSIE) (€ 3,2 miljoen).

3.2 Artikel 2 Curatieve zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
  

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

3.152.861

3.145.113

111.155

24.050

3.280.318

      

Uitgaven

3.177.587

3.166.508

‒ 26.637

‒ 16.542

3.123.329

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

99,3%

   
      

1. Kwaliteit en veiligheid

241.563

240.958

‒ 26.987

2.959

216.930

        
 

Subsidies

 

215.995

222.140

‒ 29.286

‒ 1.681

191.173

  

IKNL en NKI

54.323

55.924

0

0

55.924

  

Zwangerschap en geboorte

3.104

3.104

0

0

3.104

  

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.712

3.712

0

‒ 40

3.672

  

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

28.844

33.944

0

0

33.944

  

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

39.074

39.074

‒ 27.177

‒ 112

11.785

  

Nederlandse transplantatie stichting

7.500

8.778

0

164

8.942

  

Orgaandonatie en transplantatie

4.413

4.413

0

37

4.450

  

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

0

0

0

0

0

  

Antibioticaresistentie

15.100

10.600

‒ 764

‒ 374

9.462

  

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

4.114

0

0

4.114

  

Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg

4500

4.500

‒ 2.088

0

2.412

  

Hoofdlijnenakkoord MSZ

13.000

13.000

0

0

13.000

  

Hoofdlijnenakkoord GGZ

5.000

5.000

‒ 5.000

0

0

  

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

18.000

18.000

‒ 11.021

‒ 993

5.986

  

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

2.800

2.800

‒ 782

‒ 1.344

674

  

Overig

12.511

15.177

17.546

981

33.704

        
 

Opdrachten

 

15.020

11.508

427

220

12.155

  

Publiekscampagne orgaandonatie

10.000

8.120

0

50

8.170

  

Overig

5.020

3.388

427

170

3.985

        
 

Bijdragen aan agentschappen

8.756

6.650

26

4.712

11.388

  

aCBG

0

0

0

1.722

1.722

  

CIBG: Donorregister

3.040

3.661

0

2.990

6.651

  

Overig

5.716

2.989

26

0

3.015

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.792

660

1.346

‒ 292

1.714

  

Overig

1.792

660

1.346

‒ 292

1.714

        
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

500

0

500

  

Overig

0

0

500

0

500

        

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.858.118

2.860.384

‒ 3.956

‒ 7.260

2.849.168

        
 

Subsidies

 

52.385

49.653

‒ 385

‒ 6.061

43.207

  

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

17.581

17.151

‒ 9.374

14.201

21.978

  

Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers

2.888

2.888

0

0

2.888

  

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.686

6.686

0

‒ 584

6.102

  

Suïcidepreventie

9.056

9.056

0

0

9.056

  

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

4.200

3.881

0

‒ 3.164

717

  

Overig

11.974

9.991

8.989

‒ 16.514

2.466

        
 

Bekostiging

 

2.787.715

2.787.715

997

350

2.789.062

  

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.749.100

2.749.100

0

0

2.749.100

  

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

0

0

0

0

0

  

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.615

38.615

997

350

39.962

        
 

Opdrachten

 

14.308

16.851

‒ 4.356

‒ 1.434

11.061

  

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

900

900

0

0

900

  

Implementatie wet verplichte GGZ

5.437

5.437

0

0

5.437

  

Overig

7.971

10.514

‒ 4.356

‒ 1.434

4.724

        
 

Bijdragen aan agentschappen

2.739

5.865

62

‒ 89

5.838

  

CIBG: WPG/GVS/APG

2.739

5.865

62

‒ 89

5.838

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

971

300

‒ 274

‒ 26

0

  

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

0

0

0

0

0

  

Overig

971

300

‒ 274

‒ 26

0

        

3. Ondersteuning van het stelsel

77.906

65.166

4.306

‒ 12.241

57.231

        
 

Subsidies

 

34.272

18.753

3.112

‒ 7.323

14.542

  

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.270

1.270

33

0

1.303

  

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

32.727

16.727

0

‒ 7.100

9.627

  

Overig

275

756

3.079

‒ 223

3.612

        
 

Inkomensoverdrachten

 

17.696

21.196

2.007

0

23.203

  

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

17.570

21.070

2.007

0

23.077

  

Overig

126

126

0

0

126

        
 

Opdrachten

 

5.006

8.466

‒ 1.203

‒ 1.279

5.984

  

Risicoverevening

1.954

1.954

32

‒ 500

1.486

  

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

915

1.205

‒ 285

‒ 350

570

  

Overig

2.137

5.307

‒ 950

‒ 429

3.928

        
 

Bijdragen aan agentschappen

15.595

11.495

352

‒ 2.900

8.947

  

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.595

11.495

352

‒ 2.900

8.947

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.256

5.256

36

‒ 739

4.553

  

SVB: Onverzekerden

3.781

3.781

‒ 3

0

3.778

  

Overig

1.475

1.475

39

‒ 739

775

        
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

81

0

2

0

2

  

VenJ: Bijdrage C2000

81

0

2

0

2

        

Ontvangsten

1.053

7.053

‒ 3.700

3.499

6.852

  

Overig

1.053

7.053

‒ 3.700

3.499

6.852

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 2.1 Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Stimuleren E-health en versterken inzet ICT ggz

De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.

Hoofdlijnenakkoord ggz

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–2022) € 14 miljoen beschikbaar voor een meerjarig onderzoeksprogramma bij ZonMw. De middelen worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

Binnen het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is in 2019 voor de uitvoering van het programma OPEN € 15 miljoen en voor de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van de NHG € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de uitvoering van landelijke projecten die ondersteunend zijn aan de afspraken in dit akkoord een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. De verlaging van het budget (ca. € 12 miljoen) betreft een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven.

Overig

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder de overbruggingsfinanciering (in de vorm van een lening) in 2019 voor het Pallas-initiatief, dat beoogt een nieuwe reactor voor medische isotopen te realiseren. Daarnaast is een bedrag van € 12 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Topzorg en het Citrienfonds. Binnen het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg zijn middelen (€ 2,4 miljoen) gereserveerd voor het ontwikkelen van zorgstandaarden en richtlijnen. Deze middelen komen in 2019 niet tot besteding en zijn doorgeschoven naar latere jaren. Een bedrag van € 1,3 miljoen is overgeboekt naar artikel 10 voor de uitvoeringskosten van DUS-I in 2019 in verband met de diverse subsidieregelingen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Donorregister 

In verband met de nieuwe Donorwet treft het CIBG voorbereidingen voor het aanschrijven van het publiek en het aanpassen van de ICT-omgeving. Naar verwachting zullen de kosten van de voorbereidingen ca. € 3 miljoen hoger uitvallen.

Artikel 2.2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

In 2019 wordt er meer gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen. De regeling is tevens ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting € 14,2 miljoen hoger uit. Daarnaast is er een bedrag van € 9,4 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

In 2019 is er € 4,2 miljoen gereserveerd voor een regeling die de vergoeding van geslachtschirurgie mogelijk maakt bij transgenders bij wie, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig is om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Het beroep op deze regeling is dit jaar lager dan verwacht. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting ruim € 3,1 miljoen lager uit.

Overig

De lagere uitgaven onder de post Overig worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat € 3 miljoen van de middelen gereserveerd voor de implementatie van de Wet verplichte ggz voor dit doel zijn overgeboekt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en € 3 miljoen van deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020.

Opdrachten

Overig

De uitgaven geraamd onder de post Overig vallen naar verwachting ruim € 5,8 miljoen lager uit. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 3 voor een bijdrage in de uitvoeringskosten van het CIZ in verband met het verschaffen van toegang van ggz-cliënten tot de Wlz. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van de Hey-campagne. Er is een bedrag van € 1,3 miljoen vrijgevallen bestemd voor de inrichting van een landelijk meldnummer dat mensen kunnen bellen als ze zich zorgen maken over iemand in hun omgeving (mensen met verward gedrag), of voor mensen die zelf voor niet-acute situaties hulp of advies nodig hebben. Het resterende deel van de lagere uitgaven onder de post Overig betreft meerdere kleine mutaties.

Artikel 2.3 Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen voor een overstap naar loondienst te verminderen. Het beroep op deze regeling valt dit jaar €7,1 miljoen lager uit dan geraamd.

Overig

De uitgaven geraamd onder de post Overig zullen naar verwachting ruim € 2,8 miljoen hoger uitvallen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er middelen beschikbaar zijn gesteld voor het toekomstbestendig maken van het Maasziekenhuis Pantein. In 2019 betreft dit een bedrag van € 2,5 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

Onverzekerden en wanbetalers

Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. Deze vrijval is onder andere het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee in de oorspronkelijke raming rekening was gehouden. Daarnaast is sprake van vrijval omdat het voornemen om de zorgtoeslag om te leiden geen doorgang heeft gevonden omdat de baten van de omleiding wegen niet op tegen de gemoeide kosten. Tenslotte heeft een aantal voor 2019 geplande onderzoeken geen doorgang gevonden.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

5.240.778

5.066.957

88.187

‒ 13.911

5.141.233

      

Uitgaven

5.165.018

6.081.144

61.951

‒ 13.707

6.129.388

Waarvan juridisch verplicht (%)

95,5%

96,2%

   
      

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

236.402

225.312

‒ 40.440

‒ 16.528

168.344

        
 

Subsidies

121.506

83.676

‒ 42.731

‒ 4.692

36.253

  

Movisie

7.378

7.378

0

0

7.378

  

Onbeperkt meedoen

2.000

2.000

‒ 1.000

0

1.000

  

Sociale werkplaatsen

2.600

2.600

0

0

2.600

  

Ondersteuning vrijwilligers

0

0

0

0

0

  

Mezzo

2.300

2.300

0

0

2.300

  

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.546

1.546

0

0

1.546

  

Waardig ouder worden

21.238

26.004

‒ 16.900

0

9.104

  

Opvang slachtoffers loverboys

2.731

3.057

0

0

3.057

  

Onafhankelijke cliëntondersteuning

13.920

4.729

0

‒ 2.000

2.729

  

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.200

1.975

 

‒ 1.213

762

  

Gratis VOG

1.500

1.500

0

0

1.500

  

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

30.000

29.182

‒ 24.300

‒ 2.000

2.882

  

Woonzorgarrangementen

30.000

0

0

0

0

  

Overig

5.093

1.405

‒ 531

521

1.395

        
 

Opdrachten

100.636

98.626

1.955

‒ 9.536

91.045

  

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

62.707

62.707

1.011

‒ 1.000

62.718

  

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

600

600

0

0

600

  

Doventolk en luisterend oor

4.174

4.174

0

0

4.174

  

Waardig ouder worden

10.300

10.300

0

‒ 2.800

7.500

  

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

0

0

0

0

  

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.200

1.200

0

1.377

2.577

  

Gratis VOG

7.450

7.450

0

‒ 5.500

1.950

  

Overig

12.205

12.195

944

‒ 1.613

11.526

        
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

13.010

13.010

336

‒ 2.300

11.046

  

Doventolkvoorzieningen

13.010

13.010

336

‒ 2.300

11.046

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.250

0

0

0

0

  

Overig

1.250

0

0

0

0

        
 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

30.000

0

0

30.000

  

Stimulerings regeling wonen en zorg

0

30.000

0

0

30.000

        

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

4.928.616

5.855.832

102.391

2.821

5.961.044

        
 

Subsidies

 

144.444

128.924

9.518

‒ 6.624

131.818

  

Vilans

4.771

5.473

0

397

5.870

  

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.382

12.770

700

1.084

14.554

  

InVoorZorg ! (IVZ)

0

0

0

0

0

  

Joodse en Indische instellingen

2.115

2.115

0

0

2.115

  

Palliatieve zorg

32.803

32.499

10.000

‒ 3.574

38.925

  

Dementie

3.412

1.412

0

0

1.412

  

Thuis in het verpleeghuis

29.851

41.893

‒ 1.197

‒ 5

40.691

  

Volwaardig leven

9.800

10.767

1.440

‒ 2.353

9.854

  

Kennisinfrastructuur

6.615

4.112

0

‒ 851

3.261

  

VIPP care

30.000

8.900

‒ 7.240

‒ 1.066

594

  

Overig

13.695

8.983

5.815

‒ 256

14.542

        
 

Bekostiging

 

4.676.100

5.588.000

72.000

0

5.660.000

  

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.676.100

3.688.000

22.000

0

3.710.000

  

Bijdrage Wlz

1.000.000

1.900.000

50.000

0

1.950.000

        
 

Opdrachten

 

9.005

24.168

8.744

4.846

37.758

  

Overig

9.005

24.168

8.744

4.846

37.758

        
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

243

243

  

Overig

0

0

0

243

243

        
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

99.067

114.740

12.129

4.356

131.225

  

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

35.647

44.259

920

‒ 454

44.725

  

Centrum Indicatiestelling Zorg

63.420

70.481

11.209

4.810

86.500

  

Overig

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

3.441

5.691

0

6.120

11.811

  

Overig

3.441

5.691

0

6.120

11.811

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 3.1 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Waardig ouder worden

Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Op basis van een raming van de verleningen en uitbetalingen voor de SET-regeling in 2019 door de uitvoerder RVO is bij de ontwerpbegroting 2020 een bedrag doorgeschoven naar latere jaren. Vervolgens resteert dit jaar een bedrag van € 2 miljoen dat aanvullend nodig is voor de uitbetaling van projecten in 2020. Deze € 2 miljoen wordt daarom van 2019 doorgeschoven naar 2020.

Opdrachten

Waardig ouder worden

Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting.

Gratis VOG

Betreft € 5,5 miljoen onderuitputting die is ontstaan door het achterblijven van de vraag naar Gratis VOG’s in combinatie met het feit dat in 2019 extra budget beschikbaar was vanwege het doorschuiven van budget uit 2018.

Artikel 3.2 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Palliatieve zorg

Van de bij Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen voor palliatieve zorg (onderdeel Waardig ouder worden) voor levensbegeleiders/ geestelijke verzorging. De middelen zijn ingezet om geestelijke verzorging in de thuissituatie voor mensen ouder dan 50 jaar en voor palliatieve cliënten mogelijk te maken. Ook is er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging in brede zin door middel van onderzoeks- en implementatieprojecten.

VIPP care

De mutatie is voornamelijk een overheveling van subsidies naar opdrachten. De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – is per 2 september 2019 opengesteld. Om ervaring op te doen met het uitwisselen van gegevens, binnen en buiten de langdurige zorg, zijn 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht gestart. Daarnaast is ter ondersteuning van de regeling en de proeftuinen een programmabureau opgericht.

Overig

Om de continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland te waarborgen is op basis van een onderliggend, breed gedragen continuïteitsplan een subsidie verstrekt aan Arduin (of diens rechtsopvolger). In de periode 2019–2024 is maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn nog enkele subsidies bijgesteld of verleend.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2019 is de raming van zowel uitgaven als inkomsten neerwaarts bijgesteld. Omdat de bijstelling bij de Wlz-premie veel groter is, is een hogere rijksbijdrage nodig. (€ 50,0 miljoen).

Opdrachten

Overig

Het opdrachtenkader is met € 9,4 miljoen opgehoogd voor de «Proeftuinen Inzicht» en het programmabureau voor deze proeftuinen en de regeling. Daarnaast is het opdrachtenkader met € 5,4 miljoen opgehoogd in verband met uitgaven aan het PGB2.0 systeem. Naast budgetneutrale mutaties is de terugontvangst inzake de afrekening uitvoeringskosten trekkingsrecht voor € 2,6 miljoen gedesaldeerd. Hierdoor resteert een post van € 1,5 miljoen aan meerkosten.

Bijdrages aan ZBO's/RWT's

Centrum Indicatiestelling Zorg

In het kader van de toekomstverkenning indicatiestelling Wet langdurige zorg is het reguliere indicatieproces van het CIZ versneld. Hierdoor wordt 95% van de digitale aanvragen vanuit zorgaanmelders binnen zeven (netto) werkdagen afgehandeld. Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig door een toename in het aantal aanvragen voor Wlz-indicaties, de extra taken die het CIZ krijgt als gevolg van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en het openstellen van de Wlz voor GGZ cliënten. Het budget is daarom verhoogd met € 16,0 miljoen.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

993.873

904.493

211.315

552.909

1.668.717

      

Uitgaven

1.230.086

1.223.286

‒ 43.685

183.270

1.362.871

Waarvan juridisch verplicht (%)

97%

95,8%

   
      

1. Positie cliënt

30.093

33.628

4.206

‒ 1.453

36.381

        
 

Subsidies

 

21.446

24.578

‒ 62

‒ 4.138

20.378

  

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

21.000

17.000

‒ 65

0

16.935

  

Overig

446

7.578

3

‒ 4.138

3.443

        
 

Opdrachten

 

8.647

9.050

4.268

2.685

16.003

  

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.850

3.850

0

0

3.850

  

Overig

4.797

5.200

4.268

2.685

12.153

        

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

542.044

471.689

‒ 35.629

6.567

442.627

        
 

Subsidies

 

520.045

454.925

‒ 33.984

6.300

427.241

  

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

112.000

0

0

112.000

  

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

21.000

4.599

4.000

29.599

  

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

4.700

585

0

5.285

  

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.000

38.000

‒ 8.000

0

30.000

  

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

1.500

382

0

1.882

  

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

200.000

7.000

0

207.000

  

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

11.500

0

0

11.500

  

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

15.000

15.000

‒ 15.000

0

0

  

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

12.100

‒ 12.100

0

0

  

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

8.000

0

0

8.000

  

Overig

40.845

31.125

‒ 11.450

2.300

21.975

        
 

Opdrachten

 

9.861

6.376

‒ 1.919

‒ 87

4.370

  

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

3.515

‒ 1.485

0

2.030

  

Overig

4.861

2.861

‒ 434

‒ 87

2.340

        
 

Bijdragen aan agentschappen

12.138

10.388

274

311

10.973

  

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

11.638

9.888

274

0

10.162

  

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

500

0

0

500

        
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

43

43

  

Overig

0

0

0

43

43

        

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

291.923

339.114

‒ 23.239

‒ 19.618

296.257

        
 

Subsidies

 

49.129

47.964

‒ 10.184

32

37.812

  

Nivel

5.268

5.868

212

0

6.080

  

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

15.441

10.545

‒ 2.955

800

8.390

  

Nictiz

5.800

6.313

0

2.148

8.461

  

Transparantie kwaliteit van zorg

7.288

7.288

0

0

7.288

  

Uitkomstgerichte zorg

12.462

12.462

‒ 7.200

‒ 1.900

3.362

  

Rechtmatige zorg

783

783

0

0

783

  

Overig

2.087

4.705

‒ 241

‒ 1.016

3.448

        
 

Opdrachten

 

15.499

29.220

‒ 5.743

‒ 8.587

14.890

  

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.618

9.118

‒ 7.217

‒ 1.901

0

  

Verminderen ervaren regeldruk

345

345

0

60

405

  

Rechtmatige zorg

78

78

0

0

78

  

Overig

3.458

19.679

1.474

‒ 6.746

14.407

        
 

Bijdragen aan agentschappen

18.823

19.263

‒ 2.775

1.300

17.788

  

CIBG: WTZi en JMV

18.823

18.823

‒ 3.200

400

16.023

  

Overig

0

440

425

900

1.765

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

208.472

242.667

‒ 4.537

‒ 12.363

225.767

  

ZonMw: programmering

208.472

242.667

‒ 4.537

‒ 12.363

225.767

        

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

241.431

251.524

8.021

197.824

457.369

        
 

Subsidies

 

0

0

100

‒ 100

0

  

Overig

0

0

100

‒ 100

0

        
 

Opdrachten

 

530

2.316

‒ 91

‒ 636

1.589

  

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

  

Overig

530

2.316

‒ 91

‒ 636

1.589

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

239.901

248.208

8.012

‒ 1.190

255.030

  

CAK

116.449

121.473

3.516

50

125.039

  

NZa

57.455

58.055

1.485

0

59.540

  

Zorginstituut Nederland

60.454

62.723

2.829

‒ 1.490

64.062

  

CSZ

2.500

2.500

‒ 300

0

2.200

  

Overig

3.043

3.457

482

250

4.189

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.000

1.000

0

‒ 250

750

  

Overig

1.000

1.000

0

‒ 250

750

        
 

Begrotingsreserve

 

0

0

0

200.000

200.000

  

Overig

0

0

0

200.000

200.000

        

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

124.595

127.331

2.956

‒ 50

130.237

        
 

Bekostiging

124.595

127.331

2.871

‒ 50

130.152

  

Zorg en welzijn

124.595

127.331

2.871

‒ 50

130.152

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

85

0

85

  

Overig

0

0

85

0

85

        

Ontvangsten

58.660

63.250

10.000

3.140

76.390

  

Wanbetalers en onverzekerden

53.802

53.802

6.000

0

59.802

  

Overig

4.858

9.448

4.000

3.140

16.588

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 4.1 Positie cliënt

Subsidies

Overig

De ruimte is hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de geraamde uitgaven voor de opslag van de medische dossiers van het failliete Slotervaart lager uitvallen.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntenorganisaties

Er zijn door verschillende beleidsdirecties middelen overgeboekt naar de directie Communicatie. Dit zijn middelen die bestemd zijn voor diverse campagnes of andere communicatietrajecten voor verschillende dossiers. Hier valt onder andere te denken aan NIX 18, LHBTI campagne, Nationaal Preventieakkoord of Waardig Ouder Worden.

Artikel 4.2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de vergoedingen kostendekkend zijn gemaakt en door de actualisatie van de gegevens over de doorstroom.

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

Door de financiële doorwerking van de lagere instroom in eerdere jaren dan waar in de raming rekening mee werd gehouden zijn de uitgaven in 2019 € 8 miljoen lager dan begroot.

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

De verhoging van het budget wordt veroorzaakt door de toekenning van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) en een aantal ontvangen bezwaren op deze regeling.

Arbeidsmarktagenda

Sectorplan Plus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.

Artikel 4.3 Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Uitkomstgerichte zorg

Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen uit het regeerakkoord (Belonen van uitkomsten) die via een kasschuif in 2020 ter beschikking zijn gesteld.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. Hierdoor neemt het budget voor 2019 met € 4,9 miljoen af. Verder is € 1,0 miljoen overgeboekt naar ministerie van OCW voor een bijdrage in een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat van de Nederlands Wetenschapsagenda. Tot slot is ruimte opgetreden doordat programma’s later starten/de liquiditeitsprognoses van programma’s lager zijn dan de beschikbare budgetten (€ 9,6 miljoen) en valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij (€ 1,4 miljoen). Per saldo wordt het budget verlaagd met € 16,9 miljoen.

Artikel 4.4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Begrotingsreserve

Overig

Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

101.104

156.290

‒ 1.105

‒ 55.086

100.099

      

Uitgaven

101.104

156.290

‒ 1.105

‒ 55.086

100.099

Waarvan juridisch verplicht (%)

86%

96,4%

   
      

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

101.104

156.290

‒ 1.105

‒ 55.086

100.099

        
 

Subsidies

 

90.542

151.437

‒ 4.103

‒ 57.202

90.132

  

Schippersinternaten

17.824

17.824

460

0

18.284

  

Kennis en beleidsinformatie

6.656

7.155

5.418

0

12.573

  

Kindermishandeling

18.385

16.090

‒ 3.626

‒ 5.315

7.149

  

Transitie jeugd

0

43.566

0

‒ 33.500

10.066

  

Jeugdautoriteit

0

20.000

0

‒ 20.000

0

  

Zorg voor jeugd

47.677

46.802

‒ 6.355

‒ 725

39.722

  

Overig

0

0

0

2.338

2.338

        
 

Opdrachten

 

9.048

3.524

2.964

2.116

8.604

  

Kennis en beleidsinformatie

1.621

1.051

25

190

1.266

  

Kindermishandeling

458

180

2.607

‒ 10

2.777

  

Zorg voor jeugd

6.969

2.293

122

1.716

4.131

  

Overig

0

0

210

220

430

        
 

Bijdragen aan agentschappen

1.302

1.302

29

2

1.333

  

Overig

1.302

1.302

29

2

1.333

        
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

212

27

5

‒ 2

30

  

Overig

212

27

5

‒ 2

30

        

Ontvangsten

4.508

4.508

0

0

4.508

  

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

0

4.423

  

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

0

0

  

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

0

0

85

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 5.3 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Kennis en beleidsinformatie

Vanuit het budget voor subsidies van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ is € 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies Kennis en beleidsinformatie, deels om de structurele ophoging van de instellingssubsidie aan het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) op te vangen en deels om de bijdrage (€ 0,9 miljoen) aan ketenregie I-Sociaal Domein te kunnen financieren. De projectsubsidies aan het NJI, die eerder als subsidie Zorg voor de Jeugd zijn verleend, zijn nu opgenomen onder de structurele instellingssubsidie aan het NJI. Verder is er circa € 0,3 miljoen ontvangen voor samenwerkingsverbanden op het gebied van beleidsinformatie en financiering van maatschappelijke diensttijd via de Nationale Jeugdraad.

Kindermishandeling

Vanuit het budget Kindermishandeling is € 2,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van lopende subsidies voor jeugdhulp en participatie, in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Daarnaast is € 3,6 miljoen overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’, om de regionale projectleiders (€ 2,6 miljoen) en de regionale pilots multidisciplinaire centra kindermishandeling (€ 1 miljoen) voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ te financieren, die als decentrale-uitkering via het gemeentefonds is uitgekeerd. Deze overboeking betreft een correctieboeking op mutaties in de 1e suppletoire begroting. Verder is er in het kader van interdepartementale samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, circa € 0,8 miljoen overgeboekt ten behoeve van pilots jeugdbescherming, bijdrage aan Nationaal rapporteur mensenhandel en bijdrage aan Commissie de Winter. De overige middelen zijn overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van Kindermishandeling, omdat een deel van de middelen voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en de meldcode Kindermishandeling als opdracht is uitgezet.

Transitie Jeugd

Het restant van de middelen transitie jeugd € 33,5 miljoen worden herbestemd voor het borgen van de continuïteit van essentiële jeugdhulp. Deze middelen, die niet meer tot besteding zullen komen in 2019, resteren uit de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet. De regeling is reeds geëindigd per 31 december 2018.

Jeugdautoriteit

Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen. Deze middelen zijn in 2019 niet besteed, maar dienen wel beschikbaar te blijven.

Zorg voor de Jeugd

Vanuit het budget voor het programma Zorg voor de Jeugd is circa 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies voor Kennis en beleidsinformatie. Deze middelen zijn ingezet voor de structurele instellingsubsidie aan het NJI en de bijdrage aan Ketenregie I-Sociaal Domein. De projectsubsidies aan het NJI zijn per 2019 afgebouwd, en opgenomen als activiteit in de instellingssubsidie. Daarnaast is er € 1,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De overige middelen betreffen ontvangsten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp.

Opdrachten

Kindermishandeling

Vanuit subsidies Zorg voor de Jeugd is € 2,6 miljoen overgeboekt ten behoeve van de financiering van de regionale projectleiders voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Deze middelen waren met de eerste suppletoire begroting per abuis van een onjuist hoofdbudget overgeboekt naar het gemeentefonds. De mutaties op de tweede suppletoire begroting, betreffen een correctieboeking op dit hoofdbudget.

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

408.968

331.399

57.795

‒ 19.775

369.419

      

Uitgaven

409.498

341.709

32.451

‒ 19.775

354.385

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,9%

100%

   
      

1. Passend sport- en beweegaanbod

1.772

1.939

46

110

2.095

        
 

Subsidies

 

1.772

1.772

46

110

1.928

  

Sport en bewegen in de buurt

1.041

1.041

27

0

1.068

  

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

731

731

19

110

860

        
 

Opdrachten

 

0

167

0

0

167

  

Sport en bewegen in de buurt

0

167

0

0

167

        

2. Uitblinken in sport

2.850

3.432

309

‒ 75

3.666

        
 

Subsidies

 

2.850

3.432

309

‒ 75

3.666

  

Topsportevenementen

2.850

3.432

309

‒ 75

3.666

        

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

0

146

0

0

146

        
 

Opdrachten

 

0

146

0

0

146

  

Kennis als fundament

0

146

0

0

146

        

4. Sport verenigt Nederland

404.876

336.192

32.096

‒ 19.810

348.478

        
 

Subsidies

169.442

161.443

505

‒ 19.190

142.758

  

Inclusief sporten

3.227

1.917

781

‒ 740

1.958

  

Vaardig in bewegen

5.300

485

47

‒ 300

232

  

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

87.000

87.000

‒ 6.007

‒ 11.000

69.993

  

Positief sportklimaat

7.016

1.286

181

‒ 392

1.075

  

Vitale sportaanbieders

8.971

14.746

2.133

‒ 3.350

13.529

  

Topsportevenementen

9.793

8.211

18

0

8.229

  

Topsportprogramma’s

39.499

39.499

249

260

40.008

  

Kennis en innovatie sportbeleid

8.636

8.299

3.103

‒ 3.668

7.734

        
 

Inkomensoverdrachten

13.406

13.406

‒ 68

‒ 125

13.213

  

Stipendiumregeling

13.406

13.406

‒ 68

‒ 125

13.213

        
 

Opdrachten

213

4.308

687

‒ 545

4.450

  

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

0

3.240

0

‒ 295

2.945

  

Kennis en innovatie sportbeleid

213

213

3

0

216

  

Overig

0

855

684

‒ 250

1.289

        
 

Bijdragen aan ZBO/RWT’s

1.808

1.808

717

50

2.575

  

Dopingautoriteit

1.808

1.808

717

50

2.575

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

152.000

152.000

33.000

0

185.000

  

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

152.000

152.000

33.000

0

185.000

        
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

230

100

50

380

  

Dopingbestrijding

230

230

100

50

380

        
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

67.777

2.997

‒ 2.845

‒ 50

102

  

GF: Inclusief sporten

61.000

200

‒ 193

0

7

  

EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

6.714

54

27

‒ 50

31

  

BZ: Internationaal

63

63

1

0

64

  

Sportakkoord

0

2.680

‒ 2.680

0

0

        

Ontvangsten

740

740

0

0

740

  

Overig

740

740

0

0

740

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 6.4 Sport verenigt Nederland

Subsidies

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stichting Waarborgfonds Sport om borgstellingen af te geven aan sportverenigingen zodat zij leningen kunnen afsluiten voor het investeren in de energieneutraliteit van sportaccommodaties. Daarnaast zijn er middelen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting. In totaal gaat het om € 17,0 miljoen aan mutaties.

Vitale sportaanbieders

Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook is besloten de gereserveerde middelen voor de compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties vrij te laten vallen. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand van toepassing is. In 2019 is dat nog niet het geval. Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2019 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor incidentele onderbesteding is opgetreden. In totaal betreft het € 2,9 miljoen aan mutaties.

Bijdragen aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties

Er zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’. Tevens zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook heeft binnen het artikel sport en bewegen een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 33,0 miljoen aan mutaties.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Vanwege het sportakkoord heeft er binnen dit onderdeel een verschuiving van middelen plaatsgevonden naar de andere instrumenten van het artikel sport en bewegen. In totaal gaat het om € 2,7 miljoen.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog(bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

260.435

29.327

1.705

9.100

40.132

      

Uitgaven

260.760

266.846

1.705

‒ 11.000

257.551

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

99,2%

   
      

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

22.108

29.018

‒ 3.419

0

25.599

        
 

Subsidies

 

21.271

28.181

‒ 3.427

0

24.754

  

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.150

5.150

0

0

5.150

  

Herdenken 75 jaar vrijheid

1.400

6.400

‒ 3.000

0

3.400

  

Nationale herinneringscentra

3.144

3.144

0

0

3.144

  

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.600

1.600

0

0

1.600

  

Namenmonument

0

2.000

0

0

2.000

  

Zorg- en dienstverlening

6.000

6.000

0

0

6.000

  

Overig

3.977

3.887

‒ 427

0

3.460

        
 

Bekostiging

 

400

400

0

0

400

  

Overig

400

400

0

0

400

        
 

Opdrachten

 

413

413

7

0

420

  

Overig

413

413

7

0

420

        
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

24

1

0

25

  

Overig

24

24

1

0

25

        

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

238.652

237.828

5.124

‒ 11.000

231.952

        
 

Inkomensoverdrachten

227.069

226.735

4.825

‒ 11.000

220.560

  

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

227.069

226.735

4.825

‒ 11.000

220.560

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

11.583

11.093

299

0

11.392

  

SVB

9.163

9.163

240

0

9.403

  

PUR

1.542

1.542

59

0

1.601

  

Overig

878

388

0

0

388

        

Ontvangsten

901

901

0

0

901

  

Overig

901

901

0

0

901

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 7.1 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Herdenken 75 jaar Vrijheid

Naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is € 5 miljoen overgeboekt voor de modernisering van oorlogsmusea, voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van de Tweede Wereldoorlog. Dit budget wordt via het Mondriaanfonds aan de sector beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben nog een aantal in omvang geringe mutaties plaatsgevonden (per saldo € 2 miljoen). Dit betreft onder andere een overboeking van € 1 miljoen uit artikelonderdeel 2 voor het programma 75 jaar vrijheid en de ontvangst van de loon- en prijsbijstelling van € 0,5 miljoen.

Artikel 7.2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld. Tevens is er voor € 7,3 miljoen loon- en prijsbijstelling bijgeboekt. Daarnaast hebben nog een aantal in omvang geringe mutaties plaatsgevonden (per saldo € 2,5 miljoen). Dit betreft onder andere een overboeking van € 1 miljoen naar artikelonderdeel 1 voor het programma 75 jaar vrijheid.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

5.051.849

4.931.249

5.400

0

4.936.649

      

Uitgaven

5.051.849

4.931.249

5.400

0

4.936.649

Waarvan juridisch verplicht (%)

100%

    
      
 

Inkomensoverdrachten

5.051.849

4.931.249

5.400

0

4.936.649

  

1. Zorgtoeslag

5.014.400

4.889.800

5.400

0

4.895.200

  

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

0

0

0

0

0

  

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

37.449

41.449

0

0

41.449

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

  

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 5,4 miljoen).

4 De niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 11 Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

25.589

43.464

3.265

4.496

51.225

      

Uitgaven

25.589

43.464

‒ 8.837

3.936

38.563

      

1. Internationale samenwerking

4.896

4.837

1.880

3.936

10.653

        
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

962

0

962

  

Overig

0

0

962

0

962

        
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.896

4.837

918

3.936

9.691

  

World Health Organization

3.868

3.868

‒ 962

0

2.906

  

Overig

1.028

969

1.880

3.936

6.785

        

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

15.693

33.627

‒ 10.717

0

22.910

        
 

Bijdragen aan agentschappen

15.693

33.627

‒ 10.717

0

22.910

  

Eigenaarsbijdrage RIVM

15.693

21.593

‒ 2.685

0

18.908

  

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

500

0

0

500

  

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

11.534

‒ 8.032

0

3.502

        

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

5.000

0

0

5.000

        
 

Garanties

 

5.000

5.000

0

0

5.000

  

Overig

5.000

5.000

0

0

5.000

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

  

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Artikel 9.1 Internationale samenwerking

Bijdragen aan (internationale) organisaties

Overig

De mutatie bij bijdragen aan (internationale) organisaties ad € 4,9 miljoen houdt onder meer verband met de overheveling van middelen t.b.v. de projectdirectie EMA van artikel 10 naar artikel 9 (€ 1,2 miljoen). Daarnaast is voor de Nederlandse bijdrage aan het UN AMR Trustfund € 4,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd.

Artikel 9.2 Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

Vanuit de eigenaarsbijdrage aan het RIVM op dit artikel vindt een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (in totaal € 3,1 miljoen) op artikel 10.

Eigenaarsbijdrage CIBG

De voorgefinancierde investeringsbijdragen van opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren zijn door middel van een budgetmutatie overgeheveld naar het ministerie van LNV en het ministerie van OCW (€ 8,0 miljoen).

4.2 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 12 Apparaatsuitgaven kerndepartement budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

311.973

377.000

16.214

21.787

415.001

      

Uitgaven

312.192

390.820

14.019

21.127

425.966

 

Personele uitgaven

241.317

282.393

23.570

‒ 9.386

296.577

  

waarvan eigen personeel

227.851

259.224

23.566

‒ 16.878

265.912

  

waarvan externe inhuur

10.064

19.767

‒ 105

7.144

26.806

  

waarvan overige personele uitgaven

3.402

3.402

109

348

3.859

 

Materiële uitgaven

70.875

108.427

‒ 9.551

30.513

129.389

  

waarvan ICT

5.310

8.866

758

4.697

14.321

  

waarvan bijdrage SSO's

43.623

60.749

445

6.970

68.164

  

waarvan overige materiële uitgaven

21.942

38.812

‒ 10.754

18.846

46.904

        

Ontvangsten

6.357

40.227

3.421

1.220

44.868

  

Overig

6.357

40.227

3.421

1.220

44.868

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

312.192

390.820

14.019

21.127

425.966

        

Personele uitgaven kerndepartement

149.284

181.480

20.760

‒ 8.417

193.823

  

waarvan eigen personeel

137.896

161.706

20.933

‒ 15.959

166.680

  

waarvan externe inhuur

8.751

17.137

‒ 258

7.194

24.073

  

waarvan overige personele uitgaven

2.637

2.637

85

348

3.070

        

Materiële uitgaven kerndepartement

49.838

82.383

‒ 3.870

25.600

104.113

  

waarvan ICT

3.070

2.635

1.963

401

4.999

  

waarvan bijdrage SSO's

39.298

56.424

4.713

6.995

68.132

  

waarvan overige materiële uitgaven

7.470

23.324

‒ 10.546

18.204

30.982

        

Personele uitgaven inspecties

74.148

78.705

2.391

0

81.096

  

waarvan eigen personeel

72.395

77.142

2.335

0

79.477

  

waarvan externe inhuur

988

798

32

0

830

  

waarvan overige personele uitgaven

765

765

24

0

789

        

Materiële uitgaven inspecties

14.565

17.765

‒ 5.241

4.000

16.524

  

waarvan ICT

1.550

4.750

‒ 1.291

4.000

7.459

  

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

‒ 3.950

0

0

  

waarvan overige materiële uitgaven

9.065

9.065

0

0

9.065

        

Personele uitgaven SCP en raden

17.885

22.208

419

‒ 969

21.658

  

waarvan eigen personeel

17.560

20.376

298

‒ 919

19.755

  

waarvan externe inhuur

325

1.832

121

‒ 50

1.903

  

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

        

Materiële uitgaven SCP en raden

6.472

8.279

‒ 440

913

8.752

  

waarvan ICT

690

1.481

86

296

1.863

  

waarvan bijdrage SSO's

375

375

‒ 318

‒ 25

32

  

waarvan overige materiële uitgaven

5.407

6.423

‒ 208

642

6.857

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven kerndepartement

De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 12,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 5 miljoen), externe inhuur (€ 6,9 miljoen) en overige personele uitgaven (€ 0,4 miljoen).

De toename in eigen personeel (€ 5 miljoen) heeft met name betrekking op de toebedeling van de loonbijstelling (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot hogere uitgaven voor eigen personeel.

De toename in externe inhuur (€ 6,9 miljoen) hangt onder andere samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en een groot aantal andere herschikkingen binnen de totale personele uitgaven met een omvang van € 4,5 miljoen.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement laten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 21,7 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 2,3 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 7,7 miljoen). De toename in bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) wordt grotendeels verklaard door het verwerken van de bijdragen van buitendiensten voor de SSO’s. Conform gebruikelijke systematiek wordt dit pas gedurende het jaar verrekend. Daarnaast is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de relocatie van EMA. De toename in overige materiële uitgaven wordt onder meer verklaard door hogere uitgaven voor de bouw van een laboratorium op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein dat voldoet aan de Global Action Plan (GAP) III-eisen van de WHO (€ 8,2 mln).

Personele en materiële uitgaven inspecties

De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 2,3 miljoen naar boven bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een afname zien van € 1,2 miljoen.

De afname van de materiële uitgaven (€ 1,2 miljoen) zijn een saldo van hogere uitgaven aan ICT (€ 2,7 miljoen) en overhevelingen voor de bijdragen aan SSO’s (€ 4 miljoen). De hogere uitgaven aan ICT worden verklaard door de investering in een nieuw ICT-systeem.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 4,6 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s en het kernministerie.

4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Tabel 14 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

‒ 31.169

70.262

‒ 59.495

‒ 10.767

0

      

Uitgaven

‒ 31.169

70.262

‒ 59.495

‒ 10.767

0

        
 

Loonbijstelling

 

3.430

98.014

‒ 97.495

‒ 519

0

  

waarvan programma

3.430

98.014

‒ 97.495

‒ 519

0

  

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

 

Prijsbijstelling

 

4.213

12.148

‒ 2.000

‒ 10.148

0

  

waarvan programma

2.225

12.148

‒ 2.000

‒ 10.148

0

  

waarvan apparaat

1.988

0

0

0

0

 

Onvoorzien

 

0

0

0

0

0

  

Taakstelling

‒ 38.812

‒ 39.900

40.000

‒ 100

0

  

waarvan programma

‒ 38.812

‒ 39.900

40.000

‒ 100

0

  

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

  

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 98 miljoen).

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 12,1 miljoen).

Taakstelling

Dit betreft met name de invulling van taakstellende onderuitputting met een omvang van € 41 miljoen.

5 Financieel Beeld Zorg

5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2020.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2019 bestaat uit de volgende paragrafen:

5.1. Inleiding

5.2. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019

5.3. Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019

5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019

Tabel 1 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2019 die reeds hebben plaatsgevonden in de 1e suppletoire begroting 2019 en in de ontwerpbegroting 2020 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.

Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2019

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020

75.137,9

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019

 

Autonoom

‒ 421,0

Actualisering Zvw-uitgaven

‒ 600,0

Actualisering Wlz-uitgaven

179,0

  

Beleidsmatig

‒ 7,6

Overig

‒ 7,6

  

Technisch

‒ 0,2

Overig

‒ 0,2

  

Totaal bijstelling uitgaven

‒ 428,8

  

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019

74.709,0

Ontvangsten ontwerpbegroting 2020

4.957,9

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019

 

Totaal bijstelling ontvangsten

0,0

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2019

4.957,9

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020

70.179,9

Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,8

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019

69.751,1

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Op basis van voorlopige gegevens van het Zorginstituut over het eerste half jaar van 2019 zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2019 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. Het gaat hier om de verwachte onderschrijding bij de hoofdlijnakkoordsectoren. De verwachte onderschrijding bij de overige sectoren is reeds bij begroting 2020 gemeld. De geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2019. Daarover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd.

Actualisering Wlz-uitgaven

Op basis van de geactualiseerde prognose uit het addendum op het augustusadvies van de NZa is het beschikbare Wlz-kader 2019 structureel met € 130 miljoen verhoogd. Bovenop deze structureel extra beschikbare middelen wordt, in het licht van de toename van wachtlijsten, in 2019 incidenteel een extra bedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege beperkte overdekking van het Wlz-kader op de begroting van € 11 miljoen nemen de verwachte Wlz-uitgaven in 2019 met € 179 miljoen toe. Van de manoeuvreerruimte van € 60 miljoen, die dient om het contracteerproces soepel te laten verlopen, wordt verondersteld dat deze niet tot extra uitgaven leidt en daarmee geen effect heeft op de begroting.

Beleidsmatig

Overig

De post overig betreft het saldo van enkele mutaties, onder meer vrijval van middelen voor de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst (€ 7,1 miljoen).

Technisch

Overig

Dit betreft diverse kleine mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting), zoals beschreven in paragraaf 5.3.

5.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019

Tabel 2 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2020.

Tabel 2 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2019

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2020

70.179,9

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,8

3

Stand 2e suppletoire begroting 2019

69.751,1

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2020

71.172,8

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019

‒ 0,2

6

Stand 2e suppletoire begroting 2019

71.172,6

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2020 (=1-4)

‒ 992,9

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,6

9

Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)

‒ 1.421,5

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

Onderdeel A Netto zorguitgaven

In paragraaf 5.2 is in tabel 1 de bijstelling van de netto zorguitgaven opgenomen en toegelicht.

Onderdeel B Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid (SZA). Ten opzichte van de stand begroting 2020 zijn er enkele kleine overboekingen geweest van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting).

Onderdeel C Overschrijding (+) / Onderschrijding (-)

Uit de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg blijkt dat de actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg € 1,4 miljard bedraagt. Dat is een toename van € 0,4 miljard ten opzichte van de stand in de ontwerpbegroting 2020 (€ 1,0 miljard), voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven. Het bedrag van € 1,4 miljard kan nog wijzigen op grond van meer definitieve cijfers over 2019 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond Zorg in 2019 vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.

Tabel 3 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond Zorg 2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2019

Stand ontwerpbegroting 2019

‒ 502,1

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

53,6

Stand 1e suppletoire begroting 2019

‒ 448,5

Mutatie ontwerpbegroting 2020

‒ 544,4

Stand ontwerpbegroting 2020

‒ 992,9

Mutatie 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,6

Stand 2e suppletoire begroting 2019

‒ 1.421,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.