Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties Incidentele begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.524.800

9.618.660

19.378

3.001

9.689

24.248

7.550

7.550

 

‒ 1.416.159

‒ 1.572.796

9.684

              
 

Beleidsartikelen

            

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

 

13.458

9.157

12.465

   

‒ 1.450

‒ 1.751

 

13

Ruimtelijke ontwikkeling

26.820

41.436

4.450

5.049

‒ 776

    

1.316

‒ 6.606

‒ 1.229

14

Wegen en verkeersveiligheid

76.987

93.317

6.782

21.035

19.293

222

2.550

2.550

 

35.079

2.185

‒ 1.142

16

Openbaar vervoer en spoor

11.497

13.157

 

21.134

20.628

750

   

‒ 114

‒ 3.214

 

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

10.725

3.793

‒ 140

   

‒ 11.804

‒ 1.503

262

18

Scheepvaart en havens

6.070

38.555

 

24.864

222

    

4.889

19.089

457

19

Klimaat

44.302

46.164

0

6.332

7.097

3.500

   

4.986

4.036

3.433

20

Lucht en geluid

24.825

27.603

 

‒ 1.219

‒ 919

    

17.898

9.833

893

21

Duurzaamheid

50.173

49.962

 

‒ 14.790

‒ 15.011

 

5.000

5.000

 

34.803

‒ 7.111

142

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

29.349

33.802

250

‒ 3.919

‒ 1.652

    

26

‒ 1.084

 

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

       

2.533

2.533

 

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

 

10.000

10.000

    

16.726

16.726

 

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

 

‒ 78

32.756

    

48.051

22.888

 

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

 

‒ 329.126

‒ 329.126

    

‒ 1.460.505

‒ 1.457.430

 
 

Niet-beleidsartikelen

            

97

Algemeen departement

50.214

62.073

1.101

21.162

29.153

800

   

68.116

7.815

148

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

293.059

299.115

5.430

6.648

13.348

6.651

   

19.044

16.532

6.720

99

Nog onverdeeld

‒ 15.973

‒ 15.992

 

211.726

211.726

    

‒ 195.753

‒ 195.734

 
Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting 2019) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat*

2.457.832

2.448.832

9.000

218.581

209.581

9.000

119.408

99.051

20.357

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.629

145.629

0

10.000

10.000

0

16.475

16.475

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

83.042

83.042

0

400

400

0

984

984

0

Totaal

2.686.503

2.677.503

9.000

228.981

219.981

9.000

136.867

116.510

20.357

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Rijkswaterstaat

127.796

79.981

‒ 83.035

‒ 46.781

‒ 6.724

‒ 5.823

Inspectie Leefomgeving en Transport

‒ 200

0

0

0

0

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.402

2.673

3.577

3.237

0

0

Totaal

131.998

82.654

‒ 79.458

‒ 43.544

‒ 6.724

‒ 5.823

Naar boven