Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vastelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

(1)

  

(2)

  

(3)

  

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

41.611.603

42.024.208

1.329.157

2.085.861

1.022.858

‒ 21.304

676.090

174.263

19.016

           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.458.168

20.940.607

1.141.105

1.172.715

397.998

‒ 11.758

269.253

‒ 137.238

5.512

 

Beleidsartikelen

         

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.539.026

4.596.476

3.000

725.134

80.399

1.000

‒ 14.949

‒ 15.399

0

6

Hoger beroepsonderwijs

3.258.567

3.277.742

1.213

225.629

113.859

1.700

41.678

8.777

650

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.928.814

4.898.729

16

371.654

228.987

0

145.039

5.068

0

8

Internationaal beleid

12.785

12.785

99

590

120

0

‒ 792

8

0

11

Studiefinanciering

5.583.226

5.583.226

893.224

‒ 35.531

‒ 35.531

‒ 7.976

‒ 148.058

‒ 148.058

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

93.071

93.071

3.657

‒ 12.690

‒ 12.690

386

0

0

0

13

Lesgelden

6.649

6.649

238.734

6.182

6.182

‒ 6.868

0

0

0

14

Cultuur

589.734

967.703

494

‒ 125.475

35

0

232.393

‒ 401

3.393

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.179.678

1.228.371

101

9.542

7.183

0

13.716

15.776

0

25

Emancipatie

6.643

15.880

0

‒ 847

927

0

‒ 881

‒ 4.116

150

 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat kerndepartement

259.975

259.975

567

8.527

8.527

0

1.107

1.107

1.319

           
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.153.435

21.083.601

188.052

913.146

624.860

‒ 9.546

406.837

311.501

13.504

 

Beleidsartikelen

         

1

Primair onderwijs

11.302.400

11.302.361

8.661

411.927

353.826

3.600

189.631

145.251

10.335

3

Voortgezet onderwijs

8.681.647

8.611.856

7.391

484.957

254.772

0

212.320

161.364

3.169

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

168.559

168.555

9.000

3.657

3.657

0

1.757

1.757

0

15

Media

1.000.829

1.000.829

163.000

12.605

12.605

‒ 13.146

3.129

3.129

0

Tabel 2 Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) Begroting 2019 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Bedragen x € 1.000
 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Naam

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

281.363

281.363

0

42.322

42.322

0

20.527

18.888

1.639

Totaal

281.363

281.363

0

42.322

42.322

0

20.527

18.888

1.639

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

‒ 10.794

1.248

 

‒ 39.938

47.700

 

3.000

‒ 3.000

Totaal

‒ 10.794

1.248

 

‒ 39.938

47.700

 

3.000

‒ 3.000

Naar boven