35 350 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 19 december 2019

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 5 december 2019 voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bij brief van 17 december 2019 zijn ze door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Schuurkamp

Vraag 1

Kan verder worden gespecificeerd welke projecten die direct raken aan waterveiligheid, geen doorgang vinden of vertraging ondervinden als gevolg van de PAS-uitspraak? Wat zijn daar de mogelijke gevolgen van voor de waterveiligheid? Kan worden aangegeven op welke termijn de projecten ten aanzien van waterveiligheid zullen worden hervat?

Antwoord 1

Op 20 november bent u geïnformeerd over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) met betrokkenheid van IenW, waaronder de waterveiligheidsprojecten (Kamerstuk vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 58). Er zijn geen acute gevolgen voor de waterveiligheid. De uitvoering van deze projecten is niet gestopt. Er is wel risico op vertraging. Via de reguliere rapportages zal ik uw kamer hierover op de hoogte houden.

Vraag 2

Welke besteding wordt aan het financiële voordeel van 15 miljoen euro in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) bij het project Markermeerdijken gegeven?

Antwoord 2

De 15 miljoen euro heeft betrekking op een vertraging van de kasuitgaven in 2019 voor het project Markermeerdijken (onderdeel van het HWBP2). Dit betreft geen voordeel maar een financiële vertraging. Voor het project loopt namelijk een Raad van State-procedure. Op het moment dat de werkzaamheden volledig opgepakt kunnen worden, worden deze gelden alsnog ingezet voor het project Markermeerdijken.

Vraag 3

Wat wordt met de financiële middelen gedaan nu de ontvangst van 1,5 miljoen euro voor Ecologische projecten in Flevoland niet doorgaat in verband met de PAS-uitspraak?

Antwoord 3

Op 8 november 2019 heeft het Ministerie van LNV de vergunning Wet Natuurbescherming verleend voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer. Het project wordt in 2020 gerealiseerd. De gereserveerde middelen worden dan uitgegeven. De bijdrage van de provincie Flevoland zal in 2020 worden verkregen.

Naar boven