Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen confrom RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

 • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

 • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019–2020, 35 300 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

 

1.042,9

1.042,9

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.063,6

1.063,6

    

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)

 

53,1

53,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Bijdragen derden Waterveiligheid

1

1,7

1,7

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

‒ 4,0

‒ 4,0

3) Saldo 2019

diversen

‒ 2,3

‒ 2,3

4) Overige mutaties

 

0,1

0,1

    

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.112,2

1.112,2

Toelichting

 • 1. De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.

 • 2. Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Adviseringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones,Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.

 • 3. Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 (bedragen x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

287.975

386.201

50.800

‒ 65.777

371.224

Uitgaven

 

407.172

376.571

90.710

62.008

529.289

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

77%

01.01

Grote projecten waterveiligheid

229.909

265.040

16.928

‒ 31.387

250.581

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

120.808

162.816

29.754

‒ 25.442

167.128

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

36.694

35.372

4.361

‒ 733

39.000

01.01.03

Ruimte voor de rivier

34.842

29.645

2.742

‒ 2.810

29.577

01.01.04

Maaswerken

37.565

37.207

‒ 19.929

‒ 2.402

14.876

01.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.053

100.133

71.630

96.742

268.505

01.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

19.634

25.224

1.204

‒ 11.733

14.695

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

256

356

7

 

363

01.02.02

Realisatieprogramma

151.419

74.909

70.426

108.475

253.810

01.03

Studiekosten

6.210

11.398

2.152

‒ 3.347

10.203

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

6.210

11.398

2.152

‒ 3.347

10.203

01.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

165.848

160.764

42.832

843

204.439

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

165.848

160.764

42.832

843

204.439

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

4.612

4.369

316

38

4.723

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

 

‒ 1

1

 

0

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

147.675

147.666

24.590

 

172.256

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

726

233

1.611

2.570

01.09.05

Overige aanleg ontvangsten

13.561

8.004

17.692

‒ 806

24.890

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.

Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

 • HWBP-2Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoorschotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.

 • Ruimte voor de rivierEen verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.

 • Maaswerken Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.

DesalderingDeze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.

1.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

 • IJsseldelta fase 2Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.

 • SteenbestortingOp het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.

 • Rivierverruiming Rijn en MaasHet project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 (bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

24.655

38.556

‒ 18.306

‒ 10.667

9.583

Uitgaven

 

25.244

40.010

‒ 13.094

‒ 18.345

8.571

waarvan juridisch verplicht

 

10%

  

81%

02.01

Aanleg waterkwantiteit

     

02.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

02.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.504

31.085

‒ 6.163

‒ 18.584

6.338

02.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

  

0

02.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

22.504

31.085

‒ 6.163

‒ 18.584

6.338

02.03

Studiekosten

2.740

8.925

‒ 6.931

239

2.233

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.740

8.925

‒ 6.931

239

2.233

Ontvangsten

 

3.000

3.000

‒ 1.480

‒ 1.520

0

02.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

3.000

‒ 1.480

‒ 1.520

0

02.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

3.000

3.000

‒ 1.480

‒ 1.520

0

Toelichting

VerplichtingenDe verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.

Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

 • Deltaplan zoetwaterDe doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.

 • Ecologische Maatregelen MarkermeerDe planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.

Overboeking binnen het DeltafondsVoor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.

2.09 OntvangstenIn 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 (bedragen x € 1.000)

03

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

148.802

189.178

3.043

‒ 6.182

186.039

Uitgaven

 

180.288

181.493

18.972

‒ 5.807

194.658

waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

03.01

Watermanagement

7.191

7.191

145

75

7.411

03.01.01

Watermanagement

7.191

7.191

145

75

7.411

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.191

7.191

145

75

7.411

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

173.097

174.302

18.827

‒ 5.882

187.247

03.02.01

Waterveiligheid

118.171

118.659

14.725

2.400

135.784

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

118.171

118.659

14.725

2.400

135.784

03.02.02

Zoetwatervoorziening

18.065

18.108

8.849

787

27.744

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.065

18.108

8.849

787

27.744

03.02.03

Vervanging

36.861

37.535

‒ 4.747

‒ 9.069

23.719

Ontvangsten

      
Toelichting

VerplichtingenDe mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.

Saldo 2019

De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbegatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 (bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

11.548

18.535

342

4.047

22.924

Uitgaven

 

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

waarvan juridisch verplicht

 

47%

  

77%

04.01

Experimenteerprojecten

     

04.01.01

Experimenteerprojecten

     

04.02

GIV/PPS

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

04.02.01

GIV/PPS

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

Ontvangsten

      

04.09

Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

     
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.

Saldo 2019In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden. 

Overboekingen binnen DeltafondsVoorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

312.072

306.115

41.222

‒ 14.728

332.609

Uitgaven

 

313.272

320.088

12.591

‒ 15.509

317.170

waarvan juridisch verplicht

 

93%

  

99%

05.01

Apparaat

235.456

236.630

9.713

797

247.140

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.830

2.290

61

 

2.351

05.01.02

Apparaatskosten RWS

233.626

234.340

9.652

797

244.789

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

233.626

234.340

9.652

797

244.789

05.02

Overige uitgaven

64.816

65.245

3.902

737

69.884

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.781

63.407

3.975

737

68.119

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.781

63.407

3.975

737

68.119

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.035

1.838

‒ 73

 

1.765

05.03

Investeringsruimte

11.000

22.556

‒ 9.367

‒ 13.043

146

05.03.01

Programmaruimte

11.000

22.556

‒ 9.367

‒ 13.043

146

05.03.02

Beleidsruimte

     

05.04

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

8.343

‒ 4.000

0

05.04.01

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

8.343

‒ 4.000

0

Ontvangsten

  

29.935

  

29.935

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

  

29.935

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.

Saldo 2019

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.

 • Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.

 • Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

 

874.038

869.547

11.753

‒ 3.935

877.365

06.09

Ten laste van begroting IenW

874.038

869.547

11.753

‒ 3.935

877.365

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (bedragen x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

112.564

149.105

‒ 38.884

‒ 64.878

45.343

Uitgaven

 

84.443

105.795

‒ 34.843

‒ 34.312

36.640

waarvan juridisch verplicht

 

27%

  

93%

07.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

‒ 33.309

‒ 921

21.796

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

‒ 33.309

‒ 921

21.796

07.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

9.152

117

‒ 5.720

3.549

07.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

3.324

5.395

16

‒ 4.106

1.305

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

789

789

16

 

805

07.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.000

3.757

101

‒ 1.614

2.244

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

142

28

2.074

2.244

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

‒ 1.651

‒ 27.671

11.295

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

‒ 1.651

‒ 27.671

11.295

Ontvangsten

  

371

‒ 35

112

448

07.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

‒ 35

112

448

Toelichting

Verplichtingen

Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteitDe mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Microplastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

35.131

‒ 843

‒ 3

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

265.040

204.251

224.903

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

     

Prijsbijstelling 2019

16.262

5.560

3.337

2.257

1.586

2.014

1.028

217

177

42

    

44

 

Desalderingen

2.171

2.171

              

Herschikking budget Ruimte voor de Rivier

1.115

1.115

              

Inundatieschaderegeling

1.130

1.130

              

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

‒ 40.000

  

‒ 40.000

            

Integrale kosten HWBP-2

‒ 8.580

  

‒ 2.860

‒ 2.860

‒ 2.860

          

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier

‒ 52.064

    

‒ 51.400

  

‒ 664

       

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

6.952

‒ 38.989

‒ 70.302

‒ 6.985

145.500

‒ 59.951

10.752

8.744

2.096

    

2.183

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

16.928

‒ 35.652

‒ 110.905

‒ 8.259

93.254

‒ 58.923

10.969

8.257

2.138

    

2.227

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

281.968

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

    

2.227

 

Desalderingen

1.546

1.546

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 32.933

32.933

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 31.387

32.933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

250.581

201.532

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

0

0

0

2.227

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 70.920

47

‒ 155

0

0

0

1.835

0

 

0

 

16.978

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

100.133

261.810

254.614

541.811

437.972

482.645

516.123

531.154

473.048

477.757

531.330

531.247

248.984

322.180

 

Prijsbijstelling 2019

118.332

5.401

7.349

10.250

8.023

10.598

10.955

11.318

9.921

9.321

8.929

7.708

4.777

3.609

3.181

6.992

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

‒ 68.000

      

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 23.000

      

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 137

‒ 5

‒ 11

‒ 36

‒ 34

‒ 40

‒ 11

         

Mee- en tegenvallers - diversen

6.477

6.477

              

Area Develpment Twente

‒ 477

‒ 477

              

Desalderingen

1.059

1.059

              

Kasschuiven Investeringen in waterveiligheid

0

28.447

17.998

61.326

7.956

‒ 152.789

46.979

‒ 22.803

‒ 14.543

‒ 6.833

‒ 4.571

‒ 2.045

12.573

25.260

16.847

‒ 13.802

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

2.698

4.919

‒ 3.942

‒ 1.404

‒ 1.058

‒ 1.097

‒ 200

84

       

Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie

0

3.120

6.607

3.111

3.898

3.574

598

‒ 18.738

   

‒ 2.170

    

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

0

14.443

8.331

‒ 15.435

‒ 4.463

7.598

‒ 1.354

‒ 1.167

‒ 1.167

‒ 1.167

‒ 991

‒ 1.140

‒ 1.174

‒ 1.140

‒ 1.174

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

‒ 23.477

‒ 25.925

16.780

‒ 30.077

16.491

‒ 62.372

‒ 38.939

‒ 18.001

‒ 32.681

‒ 10.893

10.067

‒ 31.847

184.762

47.062

‒ 950

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

0

33.944

1.802

‒ 26.958

21.167

13.060

31

‒ 17.693

‒ 14.871

‒ 10.482

      

Extrapolatie 2033

327.310

              

327.310

Mutaties Miljoenennota 2020

 

71.630

21.070

45.096

5.066

‒ 102.566

‒ 6.271

‒ 108.222

‒ 63.577

‒ 64.842

‒ 7.526

12.420

‒ 15.671

212.491

65.916

319.550

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.763

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Bijdragen derden Waterveiligheid

80

80

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

96.662

‒ 96.662

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

96.742

‒ 96.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

268.505

186.218

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

5.188

2.662

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

11.398

7.779

6.894

6.291

5.603

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

3.303

Kennisontwikkeling Windklimaat

‒ 100

‒ 100

              

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

1.000

500

500

             

Herschikking budget

50

50

              

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

‒ 60

‒ 60

              

Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen

‒ 200

‒ 200

              

LNV: Agenda IJsselmeergebied

8

8

              

Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s

660

150

365

70

50

25

          

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

100

100

              

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

673

167

‒ 745

‒ 335

360

‒ 120

         

Extrapolatie 2033

2.000

              

2.000

Cyber Security

25.510

1.031

2.158

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

 

2.152

3.190

1.318

1.409

2.079

1.574

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

3.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

13.550

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water naar art 5.02

‒ 725

‒ 725

              

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren naar art 5.02

‒ 111

‒ 111

              

Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden naar artikel 3.01

‒ 75

‒ 75

              

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van art 7.03

400

400

              

Desalderingen

61

61

              

Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda

25

25

              

Overboeking naar Hfdst XII

‒ 666

‒ 666

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 2.256

2.256

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 3.347

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.203

13.225

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

376.571

473.840

486.411

636.435

452.055

598.672

521.426

537.121

478.351

483.060

536.633

536.550

254.287

327.483

3.303

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

467.281

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

529.289

400.975

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 5.084

‒ 843

‒ 3

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Prijsbijstelling 2019

47.456

3.530

3.378

3.138

3.342

3.091

3.019

2.326

2.733

2.948

2.981

3.006

3.340

3.469

3.305

 

Desalderingen

3.230

3.230

              

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

36.072

‒ 20.824

‒ 9.721

636

‒ 6.929

‒ 13.092

‒ 12.051

‒ 5.799

‒ 4.737

‒ 4.571

‒ 2.045

12.573

25.260

19.030

‒ 13.802

Extrapolatie 2033

153.658

              

171.362

Mutaties Miljoenennota 2020

 

42.832

‒ 17.446

‒ 6.583

3.978

‒ 3.838

‒ 10.073

‒ 9.725

‒ 3.066

‒ 1.789

‒ 1.590

961

15.913

28.729

22.335

157.560

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 844

844

             

Bijdragen derden Waterveiligheid

1.687

1.687

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

843

844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

204.439

173.256

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

204.439

173.256

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.581

0

0

0

0

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

31.085

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Prijsbijstelling 2019

2.294

674

750

825

28

13

4

         

Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer

‒ 1.521

 

‒ 1.521

             

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit

‒ 2.200

‒ 220

‒ 880

‒ 1.100

            

Herschikking budget

61

61

              

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

2.482

‒ 5.023

2.124

389

115

‒ 3

 

‒ 84

       

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

‒ 35.843

‒ 9.160

‒ 13.436

‒ 13.247

            

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 6.163

‒ 20.110

‒ 11.398

417

128

1

 

‒ 84

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.922

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 3.02

‒ 237

‒ 237

              

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 3.02

‒ 50

‒ 50

              

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 3.02

‒ 500

‒ 500

              

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 17.797

17.797

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 18.584

17.797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

6.338

42.232

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.740

3.350

2.520

85

423

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

6.185

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

8.925

3.350

2.520

85

423

          

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

‒ 1.700

 

‒ 1.700

             

Herschikking budget

‒ 61

‒ 61

              

opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer

‒ 597

‒ 210

‒ 149

‒ 238

            

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

‒ 6.660

1.584

1.818

1.015

943

1.100

200

        

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 6.931

‒ 265

1.580

1.015

943

1.100

200

        

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

1.994

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

        

Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater

0

239

‒ 239

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

239

‒ 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.233

2.846

4.100

1.100

1.366

1.100

200

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

40.010

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

26.916

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

8.571

45.078

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.000

41

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.000

41

             

Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer

‒ 1.521

 

‒ 1.521

             

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

‒ 1.480

1.480

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.480

‒ 41

             

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

0

             

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ontvangsten

0

‒ 1.520

1.520

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 1.520

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.000

41

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.000

41

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Prijsbijstelling 2019

2.165

145

145

145

145

145

146

146

146

150

142

142

142

142

142

142

Extrapolatie 2033

7.013

              

7.013

Mutaties Miljoenennota 2020

 

145

145

145

145

145

146

146

146

150

142

142

142

142

142

7.155

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

 

0

               

Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03

75

75

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.411

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.205

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Prijsbijstelling 2019

39.467

3.646

2.428

2.651

2.612

3.159

2.400

3.602

2.426

2.485

2.343

2.343

2.343

2.343

2.356

2.356

Overboeking DF naar IF

‒ 265.000

         

‒ 70.000

‒ 90.000

‒ 105.000

   

Invoering van het Air Bim systeem

4.695

2.668

2.027

             

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 4.594

     

‒ 502

‒ 799

‒ 508

‒ 727

‒ 686

‒ 686

‒ 686

   

opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer

597

210

149

238

            

Windmolenpark Maasvlakte II

526

378

148

             

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

430

430

              

Beveiligd Werken RWS (BWR)

3.998

3.998

              

Van art 5 tbv project Nijmegen

1.300

90

1.000

140

70

           

Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK)

132

132

              

Droogte maatregelen

5.071

5.071

              

Stroomlijn - Meevaller

‒ 9.495

‒ 2.276

‒ 1.503

‒ 2.957

‒ 2.759

           

Correctie DBFM Afsluitdijk

45.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

         

SCM: VenR tranche 4

‒ 5.017

 

‒ 120

‒ 720

‒ 2.880

‒ 1.297

          

Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie

0

‒ 3.120

‒ 6.607

‒ 3.111

‒ 3.898

‒ 3.574

‒ 598

18.738

   

2.170

    

Extrapolatie 2033

222.265

              

222.265

Mutaties Miljoenennota 2020

 

18.827

5.122

3.841

745

5.888

8.900

21.541

1.918

1.758

‒ 68.343

‒ 86.173

‒ 103.343

2.343

2.356

224.621

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

193.129

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

bijdrage aan IF: IenW-bijdrage PAS-begroting

‒ 155

‒ 155

              

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering van art 5.03

 

2.400

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van 7.02

 

155

              

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 2.02

 

237

              

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 2.02

 

50

              

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 2.02

 

500

              

Saldo 2019 Beheer. onderhoud en vervanging

 

‒ 9.069

9.069

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.882

9.069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

187.247

134.986

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

200.465

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

194.658

142.322

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Artikel 4 Experimenteren cf. artik III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.193

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Prijsbijstelling 2019

15.050

300

213

837

831

3.647

996

963

950

936

926

913

900

888

876

874

Area Develpment Twente

477

477

              

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 1.000

    

‒ 1.000

          

Correctie DBFM Afsluitdijk

‒ 45.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

         

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 14.443

‒ 8.331

15.435

4.463

‒ 7.598

1.354

1.167

1.167

1.167

991

1.140

1.174

1.140

1.174

 

Extrapolatie 2033

52.674

              

52.674

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 21.266

‒ 15.718

8.672

‒ 2.306

‒ 12.551

‒ 5.250

2.130

2.117

2.103

1.917

2.053

2.074

2.028

2.050

53.548

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet

0

10.135

‒ 10.135

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

7.465

‒ 10.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

25.859

2.908

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

25.859

2.908

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.174

101

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

236.630

235.067

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

 

Prijsbijstelling 2019

14.531

1.016

1.008

1.000

945

946

948

948

968

968

964

964

964

964

964

964

Loonbijstelling 2019

74.816

5.252

5.219

5.152

4.867

4.875

4.876

4.873

4.974

4.974

4.959

4.959

4.959

4.959

4.959

4.959

Duurzaam voor Elkaar

5.115

1.705

1.705

1.705

            

Integrale kosten HWBP-2

8.580

  

2.860

2.860

2.860

          

Windmolenpark Maasvlakte II

134

67

67

             

SCM: VenR tranche 4

9.720

 

120

720

2.880

2.880

3.120

         

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

172

172

              

SCM: doorloop Aanleg

14.758

 

2.960

3.600

5.540

3.568

‒ 910

         

Extrapolatie 2033

225.133

              

225.133

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

1.501

1.501

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

9.713

11.079

15.037

17.092

15.129

8.034

5.821

5.942

5.942

5.923

5.923

5.923

5.923

5.923

231.056

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

246.343

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

Duurzaam voor Elkaar

235

235

              

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

442

442

              

LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien

120

120

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

247.140

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

429

40

210

210

           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

65.245

64.850

65.096

65.282

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

 

Prijsbijstelling 2019

19.184

1.288

1.297

1.305

1.309

1.306

1.311

1.290

1.290

1.319

1.250

1.244

1.244

1.244

1.244

1.243

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

KIRE bijdrage 2019

‒ 100

‒ 100

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Duurzaam voor Elkaar

5.892

1.964

1.964

1.964

            

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

‒ 100

‒ 100

              

Basis ICT HWS

1.600

1.600

              

Programmauitgaven DC

1.712

     

1.712

         

Extrapolatie 2033

61.536

              

61.536

Mutaties Miljoenennota 2020

 

3.902

3.261

3.269

1.309

1.306

3.023

1.290

1.290

1.319

1.250

1.244

1.244

1.244

1.244

62.779

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.147

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

Duurzaam voor Elkaar

‒ 235

‒ 235

              

EZK: InSAR

91

91

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

‒ 155

              

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water van art 1.03

725

725

              

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren van art 1.03

111

111

              
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.884

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.556

0

0

   

‒ 1.835

    

‒ 16.978

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

22.556

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

28.527

33.388

78.010

29.127

40.113

73.960

324.546

426.507

 

Prijs- en loonbijstelling 2019

22.067

119

1.221

161

190

127

159

‒ 424

‒ 254

‒ 60

‒ 31

‒ 57

‒ 18

0

7.757

13.151

Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen

‒ 10.591

‒ 3.591

‒ 4.000

‒ 3.000

            

Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer

‒ 434

‒ 434

              

Caribisch Nederland drinkwater

3.750

 

3.750

             

Herschikking budget Ruimte voor de Rivier

‒ 1.115

‒ 1.115

              

Inundatieschaderegeling

‒ 1.130

‒ 1.130

              

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

40.000

  

40.000

            

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier

52.064

    

51.400

  

664

       

Mee- en tegenvallers - diversen

‒ 6.477

‒ 6.477

              

Invoering van het Air Bim systeem

‒ 4.695

‒ 2.668

‒ 2.027

             

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

5.731

5

11

36

34

1.040

513

799

508

727

686

686

686

   

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

68.000

      

20.000

25.000

23.000

      

Actualisatie RWS Uitvoering Gebiedsagenda s

‒ 660

‒ 150

‒ 365

‒ 70

‒ 50

‒ 25

          

Windmolenpark Maasvlakte II

‒ 660

‒ 445

‒ 215

             

Naar art 3 tbv project Nijmegen

‒ 1.300

‒ 90

‒ 1.000

‒ 140

‒ 70

           

Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK)

‒ 132

‒ 132

              

Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS

‒ 3.998

‒ 3.998

              

Droogte maatregelen

‒ 5.071

‒ 5.071

              

Stroomlijn - Meevaller

9.495

2.276

1.503

2.957

2.759

           

SCM: VenR tranche 4

‒ 4.703

    

‒ 1.583

‒ 3.120

         

SCM: doorloop Aanleg

‒ 14.758

 

‒ 2.960

‒ 3.600

‒ 5.540

‒ 3.568

910

         

Basis ICT HWS

‒ 1.600

‒ 1.600

              

Programmauitgaven DC

‒ 1.712

     

‒ 1.712

         

Beleidsreservering budget Investeringsruimte

‒ 396.200

 

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 4.600

‒ 4.600

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 87.800

‒ 87.800

‒ 169.800

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

15.134

15.032

‒ 17.544

30.077

‒ 16.491

62.372

38.939

18.001

32.681

10.893

‒ 10.067

31.847

‒ 164.762

‒ 47.062

950

Extrapolatie 2033

325.487

              

325.487

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 9.367

4.950

12.800

22.800

26.300

52.722

52.914

37.519

49.948

9.548

‒ 11.438

‒ 55.285

‒ 252.562

‒ 209.105

339.588

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

13.189

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering naar art 3.02

‒ 2.400

‒ 2.400

              

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 4.02

2.670

2.670

              

Programmaruimte ILT naar HXII

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 10.643

10.643

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 13.043

10.643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

146

28.093

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.343

‒ 9.393

‒ 746

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

‒ 4.343

‒ 7.393

8.443

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

‒ 18

  

‒ 18

            

Beleidsreservering budget Investeringsruimte

396.200

 

6.000

6.000

4.600

4.600

6.400

6.400

6.400

6.400

2.000

2.000

87.800

87.800

169.800

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

8.343

10.893

764

         

‒ 20.000

  

Extrapolatie 2033

169.800

              

169.800

Mutaties Miljoenennota 2020

 

8.343

16.893

6.746

4.600

4.600

6.400

6.400

6.400

6.400

2.000

2.000

87.800

67.800

169.800

169.800

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

4.000

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

‒ 900

              

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 3.100

3.100

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 4.000

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

0

12.600

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

320.088

305.024

310.357

305.540

330.178

385.551

401.622

426.015

472.118

379.139

474.820

508.667

779.253

713.214

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

332.679

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

317.170

354.950

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

29.935

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              
 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 4.491

‒ 4.574

4.306

5.207

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Prijs- en loon bijstelling 2019

290.674

20.410

21.067

23.432

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

16.501

15.210

11.971

10.680

18.218

26.831

Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen

‒ 10.591

‒ 3.591

‒ 4.000

‒ 3.000

            

Kennisontwikkeling Windklimaat

‒ 100

‒ 100

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

1.000

500

500

             

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band

‒ 840

‒ 420

‒ 420

             

Herschikking budget

50

50

              

KIRE bijdrage 2019

‒ 100

‒ 100

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer

‒ 434

‒ 434

              

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

‒ 60

‒ 60

              

Duurzaam voor Elkaar

11.007

3.669

3.669

3.669

            

Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen

‒ 200

‒ 200

              

LNV: Agenda IJsselmeergebied

8

8

              

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

‒ 1.700

 

‒ 1.700

             

Caribisch Nederland drinkwater

3.750

 

3.750

             

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

‒ 18

  

‒ 18

            

Overboeking DF naar IF

‒ 265.000

         

‒ 70.000

‒ 90.000

‒ 105.000

   

Extrapolatie bijdrage HXII aan DF

1.225.706

              

1.225.706

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

‒ 35.843

‒ 9.160

‒ 13.436

‒ 13.247

            

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

1.931

1.931

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

11.753

9.430

10.836

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

‒ 53.499

‒ 74.790

‒ 93.029

10.680

18.218

1.252.537

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

EZK: InSAR

91

91

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda

25

25

              

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 157

‒ 157

              

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 50

‒ 50

              

Cybersecurity

‒ 166

‒ 166

              

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 1.400

‒ 1.400

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 155

‒ 155

              

Programmaruimte ILT

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming

‒ 60

‒ 60

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

‒ 155

              

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

442

442

              

LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien

120

120

              
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 3.935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

      

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.856

 

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

      

Prijsbijstelling 2019

11.523

450

943

1.614

1.067

996

1.063

1.855

1.818

1.717

      

Desaldering KRW

805

‒ 35

332

508

            

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit

2.200

220

880

1.100

            

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

0

‒ 33.944

‒ 1.802

26.958

‒ 21.167

‒ 13.060

‒ 31

17.693

14.871

10.482

      

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 33.309

353

30.180

‒ 20.100

‒ 12.064

1.032

19.548

16.689

12.199

      

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

22.717

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

      

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 921

921

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 921

921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.796

48.533

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.828

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

         

Prijsbijstelling 2019

2.439

89

535

373

979

463

          

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

28

28

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

117

535

373

979

463

          

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.269

30.424

26.484

49.444

23.393

0

         

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 5.720

5.720

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.720

5.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

3.549

36.144

26.484

49.444

23.393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

        

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

9.668

1.969

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

40.617

52.054

11.983

11.144

10.794

2.694

3.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band

‒ 840

‒ 420

‒ 420

             

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

‒ 200

‒ 200

              

Cyber Security

‒ 25.510

‒ 1.031

‒ 2.158

‒ 1.993

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.651

‒ 2.578

‒ 1.993

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

38.966

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 157

‒ 157

              

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 50

‒ 50

              

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium naar art 1.03

‒ 400

‒ 400

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

‒ 155

              

Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming

‒ 60

‒ 60

              

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 26.849

26.849

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 27.671

26.849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

11.295

76.325

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

105.795

129.202

89.434

133.582

96.072

55.352

77.808

76.823

76.414

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

70.952

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

36.640

161.002

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

371

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

              

Desaldering KRW

805

‒ 35

332

508

            

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 35

332

508

            

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

336

332

508

            

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

112

‒ 112

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

112

‒ 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

448

220

508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

371

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

336

332

508

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

448

220

508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2024

2024

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

37

36

188

188

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

167

193

2.436

2.434

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

4

46

46

   

afrondingen

 

‒ 1

     

Programma

206

232

2.670

2.668

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

206

232

     

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

30

32

2.257

2.257

   

afrondingen

       

Programma

30

32

2.257

2.257

   

Begroting (DF 1.01.03)

30

32

     

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

3

4

116

116

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

12

13

400

400

2022

2022

 

afrondingen

       

Programma

15

17

516

516

   

Begroting (DF 1.01.04)

15

17

     

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

2

6

629

629

   

HWBP Waterschapsprojecten

182

178

5.486

5.482

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

8

7

109

112

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

7

6

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

5

24

24

   

Zandhonger Oosterschelde

3

3

10

10

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

1

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

1

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

38

38

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

1

2

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

2

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

1

4

820

820

2021

2021

 

afrondingen

‒ 1

1

‒ 2

    

Programma

249

254

8.558

8.559

   

Begroting (DF 1.02.02)

254

145

     

Overprogrammering (-)

5

‒ 109

     

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

7

7

  

Ambitie Afsluitdijk

    

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

125

125

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

83

83

2022

2022

afronding

‒ 1

‒ 1

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

228

228

  

Begroting DF 1.02.01

228

228

  
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

5

16

74

76

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

8

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

76

76

2018

2018

 

Afrondingen

       

Programma

6

25

160

162

   

Begroting (DF 2.02.02)

6

25

     

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

   

Begroting DF 2.02.01

12

12

   
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

26

18

1.613

1.613

2022

2022

 

Totaal programma

26

18

1.613

1.613

   

Begroting DF 4.02.01

26

18

     
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

29

   

KRW 2e en 3e tranche

22

23

615

616

   

afrondingen

       

Totaal programma

22

23

645

645

   

Begroting DF 7.01.01

22

23

     

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

26

26

   

Grote wateren

1

5

14

16

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal programma

2

5

40

42

   

Begroting DF 7.02.01

2

5

     

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

2

1

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

100

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

102

101

   

Begroting DF 7.02.02

102

101

   
Naar boven