Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Tabel 1

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

01

Investeren in waterveiligheid

287.975

407.172

165.848

98.226

‒ 30.601

‒ 5.084

‒ 14.977

152.718

43.675

02

Investeren in zoetwatervoorziening

24.655

25.244

3.000

13.901

14.766

0

‒ 28.973

‒ 31.439

‒ 3.000

03

Beheer, onderhoud en vervanging

148.802

180.288

 

40.376

1.205

 

‒ 3.139

13.165

 

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

11.548

32.467

 

6.987

7.193

 

4.389

‒ 13.801

 

05²

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312.072

313.272

 

‒ 5.957

6.816

 

26.494

‒ 2.918

 

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

874.038

  

‒ 4.491

  

7.818

07

Investeren in waterkwaliteit

112.564

84.443

 

36.541

21.352

371

‒ 103.762

‒ 69.155

77

           
 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

‒ 9.204

‒ 119.968

48.570

48.570

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

29.935

   
 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

20.731

‒ 119.968

48.570

48.570

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

  

0

 

Totaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

20.731

‒ 119.968

48.570

48.570

           

1 Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Naar boven