Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035350-IV nr. 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

INHOUDSOPGAVE

Blz.

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1

Leeswijzer

3

2

Het beleid Koninkrijksrelaties

4

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

3

De beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

6

Beleidsartikel 1 Versterken rechtsstaat

6

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

7

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

9

Beleidsartikel 8 Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden

10

4

De niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

11

Artikel 6 Apparaat

11

Artikel 7 Nog onverdeeld

12

5

Het beleid BES-fonds

13

6

De beleidsartikelen BES-fonds

13

Beleidsartikel 1 BES-fonds

13

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

  • 2. de begrotingsstaat voor het BES-fonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2019 opgebouwd. In de eerste suppletoire begroting is de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2018/19, 35151, nr. 1) meegenomen.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2019

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget-flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 5 november 2019.

2 Het beleid Koninkrijksrelaties

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

108.756

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

199.359

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) lopende inschrijving Sint Maarten

5.2

16.459

2) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

1.1

4.252

3) Subsidies Caribisch Nederland (RWZI)

4.2

2.462

4) BES(t) 4kids

4.2

1.070

5) Sociaaleconomische initiatieven

4.2

2.256

6) Bestuursontwikkeling Caribisch Nederland

4.2

6.340

7) Overige mutaties

 

1.087

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

233.285

Mutaties Miljoenennota

1) Lopende inschrijving Sint Maarten

Het gaat om de tweede tranche liquiditeitssteun 2018 voor Sint Maarten middels een lopende inschrijving. De obligatielening heeft een looptijd van 30 jaar.

2e suppletoire begrotingsmutaties 2019

2) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Na verrekening van de rijksbijdrage voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er € 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Dit bedrag wordt ingezet voor het dekken van frictiekosten en tekorten op de uitzendbudgetten bij het RST en TBO.

3) Subsidies Caribisch Nederland (RWZI)

Voor de afronding van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op Bonaire worden, mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze uitgaven bedoeld voor diverse subsidies.

4) BES(t) 4 kids

Deze middelen zijn bedoeld voor de verdere uitvoering van het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland (CN) en voor diverse sociaaleconomische initiatieven in CN.

5) Sociaaleconomische initiatieven

De middelen (circa € 2,3 mln.) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit de boedelscheiding na 10-10-2010 worden volgens afspraak aangewend voor sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland.

6) Bestuursontwikkeling Caribisch Nederland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt, in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022, vanuit de begroting van BZK (VII) € 2,0 mln. ter beschikking ten behoeve van het versterken van de uitvoerings- en bestuurskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire, en versterking van het financieel beheer.

Daarnaast stelt het Ministerie van BZK uit de begroting van BZK (VII) € 0,6 mln. ter beschikking voor het moderniseren van het ICT-systeem en het digitaliseren en beveiliging van archieven op Saba.

Met het oog op de speerpunten uit de kabinetsreactie op de Tijdelijke wet taakverwaarlozing en de aanstaande verkiezingen op Sint Eustatius wordt tot slot in totaal € 3,7 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van het Ministerie van BZK van € 1,9 mln. uit de begroting van BZK (VII) en uit een bedrag van € 1,8 mln. uit de eigen begroting van Koninkrijksrelaties.

Deze middelen worden op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere uitkering verstrekt, waarbij de bovenstaande bedragen als maximum gelden.

Ontvangsten

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2019

 

38.292

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

39.961

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

1.1

4.252

2) Overige mutaties

 

582

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

44.795

Mutaties Miljoenennota

-

2e suppletoire begrotingsmutaties 2019

1) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Na verrekening van de rijksbijdrage voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er € 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

3 De beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

Beleidsartikel 1 Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

40.434

37.734

729

4.252

42.715

      

Uitgaven

40.434

37.734

729

4.252

42.715

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

1.1 Versterken rechtsstaat

40.434

37.734

729

4.252

42.715

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

27.141

26.243

659

4.252

31.154

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

27.141

26.243

659

4.252

31.154

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

16

16

Overige bijstand aan de landen

0

0

0

16

16

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

13.293

11.491

70

‒ 16

11.545

Grensbewaking (Defensie)

6.100

6.100

109

0

6.209

Rechterlijke macht (JenV)

7.193

5.391

‒ 39

‒ 16

5.336

      

Ontvangsten

0

0

0

4.252

4.252

Toelichting

Uitgaven en ontvangsten

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Na verrekening van de rijksbijdrage voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er € 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Dit bedrag wordt ingezet voor het dekken van frictiekosten en tekorten op de uitzendbudgetten bij het RST en TBO.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

11.198

16.953

3.363

10.263

30.579

      

Uitgaven

11.198

16.953

3.363

10.263

30.579

Waarvan juridisch verplicht

 

56,0%

  

98,1%

      

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

4.966

6.859

2.891

‒ 1.868

7.882

Subsidies

0

0

255

0

255

Diverse subsidies

0

0

255

0

255

Opdrachten

1.258

1.145

55

‒ 1.068

132

Opdrachten landen

1.258

1.145

55

‒ 1.068

132

Inkomensoverdrachten

2.340

2.340

1.200

0

3.540

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

2.340

1.200

0

3.540

Bijdragen aan medeoverheden

1.232

2.438

1.381

0

3.819

Bijdragen landen

1.232

2.438

1.381

0

3.819

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

936

0

‒ 800

136

Diverse bijdragen1

136

136

0

0

136

Samenwerkingsprogramma`s

0

800

0

‒ 800

0

      

4.2 Caribisch Nederland

6.232

10.094

472

12.131

22.697

Subsidies

0

300

30

2.432

2.762

Subsidies Caribisch Nederland

0

300

30

2.432

2.762

Opdrachten

3.630

1.239

0

0

1.239

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

100

770

0

116

886

Opdrachten Caribisch Nederland

3.530

469

0

‒ 116

353

Inkomensoverdrachten

1.382

2.393

617

33

3.043

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

1.382

2.393

617

33

3.043

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

6.162

‒ 175

9.666

15.653

Bijzondere uitk. sociaaleconomische initiatieven

1.220

4.587

‒ 175

3.326

7.738

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

0

1.575

0

6.340

7.915

      

Ontvangsten

0

306

0

0

306

X Noot
1

De naam van deze regeling was in de Ontwerpbegroting 2019 "Bijdrage aan (inter)nationale organisaties".

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

Dit betreft in 2019 de betaling aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Het gaat om een vordering van het APC in verband met koersverschillen voor pensioengerechtigden welk ten onrechte zijn verrekend met de definitieve afrekening van de Boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA).

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen landen

Mede gelet op de situatie in Venezuela bood Nederland in 2019 in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao op diverse terreinen ondersteuning. Hiervoor besloot de Ministerraad om bij Voorjaarsnota 2019 een bedrag van € 23,8 mln. te reserveren, waarvan in totaal € 3,9 mln. via de begroting van Koninkrijksrelaties in 2019 en 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

Hier vindt een herschikking plaats van de middelen voor de bestuursontwikkeling van de openbare lichamen.

Opdrachten landen

De middelen worden beschikbaar gesteld voor het Openbaar Lichaam Sint Eustiatius en voor de afronding van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op Bonaire.

4.2 Caribische Nederland

Subsidies

Subsidies Caribisch Nederland

Voor de afronding van de RWZI op Bonaire worden, mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze uitgaven bedoeld voor diverse subsidies.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Deze middelen zijn bedoeld voor de verdere uitvoering van het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland (CN) en voor diverse sociaaleconomische initiatieven in CN. De middelen (circa € 2,3 mln.) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit de boedelscheiding na 10-10-2010 worden volgens afspraak aangewend voor sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland.

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt, in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022, vanuit de begroting van BZK (VII) € 2,0 mln. ter beschikking ten behoeve van het versterken van de uitvoerings- en bestuurskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire, en versterking van het financieel beheer.

Daarnaast stelt het Ministerie van BZK uit de begroting van BZK (VII) € 0,6 mln. ter beschikking voor het moderniseren van het ICT-systeem en het digitaliseren en beveiliging van archieven op Saba.

Met het oog op de speerpunten uit de kabinetsreactie op de Tijdelijke wet taakverwaarlozing en de aanstaande verkiezingen op Sint Eustatius wordt tot slot in totaal € 3,7 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van het Ministerie van BZK van € 1,9 mln. uit de begroting van BZK (VII) en uit een bedrag van € 1,8 mln. uit de eigen begroting van Koninkrijksrelaties.

Deze middelen worden op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere uitkering verstrekt, waarbij bovenstaande bedragen als maximum gelden.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

34.167

16.459

0

50.626

      

Uitgaven

28.517

62.684

16.459

0

79.143

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

5.1 Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

28.517

28.517

0

0

28.517

Leningen

28.517

28.517

0

0

28.517

Schuldsanering

28.517

28.517

0

0

28.517

      

5.2 Leningen/garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

34.167

16.459

0

50.626

Leningen

0

34.167

16.459

0

50.626

Lopende inschrijving Curacao en Sint Maarten

0

34.167

16.459

0

50.626

      

Ontvangsten

38.292

39.655

582

0

40.237

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

5.1 Leningen/ garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

Het gaat om de tweede tranche liquiditeitssteun 2018 voor Sint Maarten middels een lopende inschrijving. De obligatielening heeft een looptijd van 30 jaar.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

-

Beleidsartikel 8 Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.037

47.272

‒ 200

‒ 344

46.728

      

Uitgaven

6.037

47.272

‒ 200

‒ 344

46.728

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

8.1 Wederopbouw

6.037

47.272

‒ 200

‒ 344

46.728

Leningen

0

13.245

0

0

13.245

Overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten

0

13.245

0

0

13.245

Opdrachten

0

6.514

0

‒ 344

6.170

Wederopbouw op Sint Maarten

0

6.514

0

‒ 344

6.170

Bijdragen aan medeoverheden

6.037

23.856

0

0

23.856

KPSM

5.282

7.834

0

0

7.834

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

14.182

0

0

14.182

Wederopbouw op Sint Maarten

0

1.085

0

0

1.085

Grenstoezicht Sint Maarten

755

755

0

0

755

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

3.257

0

0

3.257

Wederopbouw op Sint Maarten

0

3.257

0

0

3.257

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

400

‒ 200

0

200

Ministerie van JenV

0

400

‒ 200

0

200

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

-

4 De niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

Artikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

21.428

26.559

‒ 21

1.048

27.586

      

Uitgaven

21.428

26.559

‒ 21

1.048

27.586

      

6.1 Apparaat

21.428

26.559

‒ 21

1.048

27.586

Personele uitgaven

13.375

14.285

9

1.023

15.317

waarvan eigen personeel

13.194

12.604

9

1.023

13.636

waarvan inhuur externen

181

1.681

0

0

1.681

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

8.053

12.274

‒ 30

25

12.269

waarvan overige materiele uitgaven

8.053

12.274

‒ 30

25

12.269

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

6.1. Apparaat

Personele uitgaven

Aan de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) wordt circa € 0,9 mln. ter beschikking gesteld om de informatiebeveiliging te verbeteren.

Daarnaast zijn middelen van departementen ontvangen voor SSO CN en worden middelen vanuit dit artikel overgeheveld naar artikel 4.2 voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en het versterken van het financieel beheer op Sint Eustatius.

Artikel 7 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.142

8.157

‒ 721

‒ 902

6.534

      

Uitgaven

1.142

8.157

‒ 721

‒ 902

6.534

      

7.1 Loonbijstelling

0

696

‒ 696

0

0

      

7.2 Prijsbijstelling

0

744

‒ 744

0

0

      

7.3 Onvoorzien

164

202

700

‒ 902

0

      

7.4 Wisselkoersreserve

978

6.515

19

0

6.534

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Onvoorzien

De resterende middelen van de post Onvoorzien worden overgeheveld naar artikel 4.2 voor de afronding van de RWZI en diverse andere subsidies.

5 Het beleid BES-fonds

6 De beleidsartikelen BES-fonds

Er zijn geen mutaties.

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

38.279

42.805

0

0

42.805

      

Uitgaven

38.279

42.805

0

0

42.805

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

1. BES-fonds

38.279

42.805

0

0

42.805

Bijdragen aan medeoverheden

38.279

42.805

0

0

42.805

Vrije uitkering

38.279

42.805

0

0

42.805

      

Ontvangsten

38.279

42.805

0

0

42.805

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

-