Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035336 nr. 10

35 336 Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 20 april 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIa. EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de effecten van deze wet op de voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

Toelichting

Het wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs geeft jongeren die bovengemiddeld gemotiveerd zijn of die door het opdoen van beroepspraktijkervaring gemotiveerder raken, de mogelijkheid om te leren of in te stromen in bepaalde beroepen. Daarmee kan deze leerroute dus een mooie manier zijn om jongeren te motiveren hun diploma te behalen in plaats van voortijdig te stoppen met hun opleiding. Om te kunnen evalueren of dit wetsvoorstel een goede aanvulling is om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, regelt dit amendement dat deze wet 5 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd wordt om zicht te krijgen op de effectiviteit van deze leerroute in het kader van voortijdig schoolverlaten, maar daarnaast ook op de algemene werking van dit wetsvoorstel.

Smals