35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Hierbij stuur ik uw Kamer het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten, zoals de voorzitter van het Adviescollege, de heer Remkes, heeft aangeboden rtk1.

De hoofdlijn van het advies is dat een individueel vergunningentraject voor beweiden en bemesten niet nodig is. De inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig te maken.

Ik stuur uw Kamer zo spoedig mogelijk een nadere appreciatie op dit advies, waarbij ik hecht aan een gezamenlijke lijn met de provincies.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven