Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135334 nr. 120

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2020

Middels deze brief wil ik uw Kamer de tweede kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de stikstof- en fosfaatexcretie door de Nederlandse veestapel in 2020 aanbieden1.

Op 21 september 2020 heeft het CBS deze kwartaalrapportage gepubliceerd. Deze rapportage geeft een momentopname op basis van de situatie op 1 juli 2020. De verschillen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zijn beperkt.

Zowel de fosfaat- als de stikstofexcretie van de veestapel als geheel zijn gedaald. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de stikstofexcretie door de melkveehouderij zich licht boven het sectorplafond bevindt. Dit was ook tijdens de vorige kwartaalrapportage het geval en wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde melkproductie, en een bijbehorende hogere voederbehoefte, en een stijging in de hoeveelheid gehouden vrouwelijk jongvee. Het is van belang dat de melkveehouderij zich ervoor inzet om te zorgen dat de stikstofexcretie in 2020 uiteindelijk onder het gestelde sectorplafond uitkomt.

Het aantal gehouden dieren in de kalverhouderij is met bijna 10 procent gedaald ten opzichte van het 1e kwartaal. Deze afname wordt veroorzaakt door de afgenomen vraag naar kalfsvlees als gevolg van de COVID-19 uitbraak, die heeft geleid tot minder import van kalveren. De excretie door de varkens- en pluimveehouderij is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal en bevindt zich ruim onder de sectorale plafonds.

Fosfaatexcretie per sector

 

Plafond

2019

1e kwartaal 2020

2e kwartaal 2020

Melkvee

84,9

75,5

77,5

77,1

Varkens

39,7

36,8

36,9

36,2

Pluimvee1

27,4

24,7

24,4

24,2

Overig

20,9

18,5

20

18,4

Totaal

172,9

155,5

159

156

X Noot
1

Pluimvee exclusief eenden.

Stikstofexcretie per sector

 

Plafond

2019

1e kwartaal 2020

2e kwartaal 2020

Melkvee

281,8

279,7

286,7

287,1

Varkens

99,1

93,7

95,1

92,1

Pluimvee1

60,4

55,4

54,1

54,7

Overig

63,2

60,9

60,9

59,7

Totaal

504,4

489,7

497

494

X Noot
1

Pluimvee exclusief eenden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.