Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035320 nr. 5

35 320 Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20.)

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 28 november 2019

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Inhoud

I.

Algemeen

1

1.

Voorstel

2

1.1.

Wetgeving in het vo – Uitzondering op verplichte lichamelijke opvoeding voor sporttalenten en toptalenten dans en muziek

2

1.2.

Vakinstellingen mbo die tevens scholengemeenschap zijn

2

1.3.

Schorsing van de terugbetaling bij toekenning of aflossing van levenlanglerenkrediet

2

1.4.

Vrijwillig versneld aflossen van studieleningen

2

1.5.

Omzetting prestatiebeurs in gift eerder dan per 1 januari van het volgend jaar

2

2.

Consultatie en advies

3

I. ALGEMEEN

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de stukken en zien daarin geen aanleiding voor het stellen van vragen.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden hebben nog enkele vragen.

1. Voorstel

1.1. Wetgeving in het vo – Uitzondering op verplichte lichamelijke opvoeding voor sporttalenten en toptalenten dans en muziek

De leden van de CDA-fractie vragen een nadere toelichting wat het voorstel inzake uitzondering op verplichte lichamelijke opvoeding voor sporttalenten en toptalenten dans en muziek in de praktijk betekent voor deze leerlingen. Wat zijn de voorwaarden om voortaan niet meer mee te hoeven doen aan de lessen lichamelijke opvoeding? Geldt dit voortaan voor alle de hierboven genoemde groepen kinderen, of wordt het van geval tot geval bekeken? In het geval het gaat om het eerste, hoe wordt dan voorkomen dat een beroep op deze uitzondering wordt gemaakt, terwijl dit niet noodzakelijk is? Wordt daarbij ook gekeken of de lessen lichamelijke opvoeding zo kunnen worden ingericht voor deze kinderen dat het gevaar op overbelasting gering is? Moeten deze kinderen in de plaats van de les lichamelijke opvoeding een andere les volgen, of wordt hun rooster ingekort, zo vragen zij.

1.2. Vakinstellingen mbo die tevens scholengemeenschap zijn

De leden van de CDA-fractie willen graag weten wat het verschil is tussen het medezeggenschapsregime van de WEB1 en de Wet medezeggenschap op scholen. Tevens willen deze leden graag weten hoeveel vakinstellingen tevens scholengemeenschap zijn.

1.3. Schorsing van de terugbetaling bij toekenning of aflossing van levenlanglerenkrediet

De leden van de CDA-fractie willen graag weten welke knelpunten de grondslag vormen voor onderhavig wetsvoorstel en welke situaties in een ministeriële regeling opgenomen gaan worden om een uitzondering te kunnen maken. Tevens willen zij graag weten of de nieuwe werkwijze op een andere terugbetalingsregeling gestoeld is (bijvoorbeeld studiefinanciering) en zo ja, welke.

1.4. Vrijwillig versneld aflossen van studieleningen

De leden van de CDA-fractie willen graag weten wat de gevolgen in de praktijk zijn zolang de juridische consequenties van een extra aflossing nog niet zijn geregeld.

1.5. Omzetting prestatiebeurs in gift eerder dan per 1 januari van het volgend jaar

De leden van de CDA-fractie willen graag weten in welke gevallen geregeld gaat worden dat de prestatiebeurs eerder omgezet kan worden naar een gift en hoe dit ervoor zorgt dat een student onnodig (teveel) terugbetaalt.

2. Consultatie en advies

De leden van de CDA-fractie willen graag weten wat het commentaar was van de burgers die een inbreng hebben geleverd tijdens de internetconsultatie.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

Adjunct-griffier van de commissie, Bosnjakovic


X Noot
1

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs