Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035319 nr. 4

35 319 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019)

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 12 april 2019 en het nader rapport d.d. 15 oktober 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 20 december 2018, no. 2018002407, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019), met memorie van toelichting.

Het voorstel bevat een aantal wetswijzigingen tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten en andere wijzigingen van ondergeschikte aard samenhangende met het beleidsterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreft wijzigingen van de Arbeidstijdenwet, de Binnenvaartwet, de Scheepvaartverkeerswet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wegenverkeerswet, de Wet Luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet personenvervoer 2000, en de Wet wegvervoer goederen.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert om de twee onderdelen van het wetsvoorstel die zien op de verwerking van persoonsgegevens te schrappen.

Het wetsvoorstel bevat twee onderdelen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. In de eerste plaats betreft het artikel III. Dat artikel strekt ertoe om in de Scheepvaartverkeerswet een specifieke grondslag op te nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Tevens wijst het expliciet een verwerkingsverantwoordelijke aan voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanvragen van een loods en de voldoening van daarvoor verschuldigde bedragen. Op 7 maart 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hierover op grond van artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) advies uitgebracht. In dat advies wordt geconcludeerd dat ook zonder de voorgestelde aanpassingen wordt voldaan aan de eisen van de AVG.

De Afdeling onderschrijft deze conclusie en adviseert daarom dit onderdeel te schrappen.

Het tweede onderdeel betreft artikel VI, onderdeel B. Dat artikelonderdeel strekt tot wijziging van artikel 14, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994, met het oog op het gebruik door gemeenten van automatische kentekenherkenning. Dit onderdeel is niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor advies.

De Afdeling adviseert om dat alsnog te doen, tenzij het onderdeel geschrapt wordt.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 december 2019, no. 2018002407, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 april 2019, nr. No. W17.18.0394/IV, bied ik U hierbij aan.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert rekening te houden met een aantal opmerkingen voordat het voorstel bij de Tweede Kamer ingediend wordt. De onderdelen van het wetsvoorstel, waarbij aanpassing naar het oordeel van de Afdeling aan de orde is, komen hieronder nader aan de orde.

1. Ten eerste adviseert de Afdeling artikel III van het wetsvoorstel te schrappen. Dat artikel strekt ertoe in de Scheepvaartverkeerswet een specifieke grondslag op te nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Tevens wijst het een verwerkingsverantwoordelijke aan voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanvragen van een loods en de voldoening van daarvoor verschuldigde bedragen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het uitgebrachte advies van 7 maart 2019 geconcludeerd dat ook zonder de voorgestelde aanpassingen wordt voldaan aan de eisen van de AVG. De Afdeling onderschrijft die conclusie.

Ten tweede adviseert de Afdeling ook artikel VI, onderdeel B, te schrappen of het alsnog voor te leggen voor advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In tegenstelling tot artikel III is dit artikel niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel artikel III als artikel VI, onderdeel B, zijn geschrapt uit het voorstel. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn overeenkomstig aangepast. Overigens is artikel VI door de hieronder beschreven aanpassingen artikel VII geworden.

2. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal wijzigingsvoorstellen toe te voegen, een aantal reeds opgenomen onderdelen aan te passen, en redactionele aanpassingen door te voeren.

Ten eerste wordt een aantal wijzigingen, betreffende omissies, in bijlage 1 en bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht voorgesteld. Deze voorstellen zien op de mogelijkheden tot direct beroep bij de bestuursrechter tegen bepaalde besluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en op de toepasbaarheid van bijlage 2 op besluiten die tot stand zijn gekomen op basis van de Spoedwet wegverbreding of de Tracéwet.

Ten tweede is een aanvullende technische delegatiegrondslag met betrekking tot in de Drinkwaterwet geregelde onderwerpen opgenomen, die noodzakelijk zijn ter implementatie van internationale verplichtingen. Bij de herziening van de Drinkwaterrichtlijn (Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2503) is geconstateerd dat weliswaar bij de herziening aan de orde komende onderwerpen in de Drinkwaterwet zijn geregeld maar dat op specifieke onderdelen de bestaande delegatiegrondslagen voor nadere regels bij lagere wetgeving mogelijk niet helemaal toereikend zijn. Het voorgestelde artikel 54a biedt in deze gevallen een aanvullende grondslag, die niet kan worden gemist.

Ten derde zijn in artikel VI, onderdelen D tot en met F een aantal waarden in de tabellen van de bijlagen IA, II en III van de Waterwet aangepast. Daarnaast is onderdeel D aangevuld met twee te vervangen kaarten. Als gevolg van deze aanpassingen is tevens de indeling van de onderdelen D tot en met F anders vorm gegeven.

Als laatste wordt bij dit nader rapport een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd. Zo stelt artikel V, onderdeel G, een nieuw in te voegen paragraaf (§ 1a. De plaatsvervanging) voor. In die paragraaf, onder artikel 41a, tweede lid, van paragraaf 1a is het woord «orgaan» vervangen door «bestuur». Artikel VI, onderdeel C, betreft het herstel van een kennelijke verschrijving. Artikel X stelt een aantal naamswijzigingen in de Wet overleg infrastructuur en milieu voor, die als gevolg van de verandering van de benaming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Overlegorgaan infrastructuur en milieu plaatsvinden. Artikel XII stelt een wijziging van artikel 5 van de Wet scheepsuitrusting 2016 voor om de gebruikte terminologie in lijn te brengen met de rest van de wet.

Als gevolg van alle bovengenoemde aanpassingen in het wetsvoorstel vindt een herschikking van de artikelen en onderdelen plaats.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.