Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 97

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN

Ontvangen 18 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.750 (x € 1.000).

Toelichting

Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin is van enorm belang. Het bieden van lichte ondersteuning aan ouders die het lastig hebben in een vroeg stadium kan bijdragen aan het voorkomen van uithuisplaatsingen later. Er bestaat een tal van initiatieven die een beroep doen op vrijwilligers om zich in te zetten voor een gezin dat het even wat moeilijker heeft, bijvoorbeeld door psychische of psychiatrische problematiek van de ouders. Deze vrijwilligers stellen zichzelf beschikbaar om af en toe een dag of een weekend de zorg voor het kind of de kinderen op zich te nemen. Deze initiatieven, zoals Stichting MeeleefGezin, selecteren vrijwilligers, leiden hen op en koppelen ze aan een gezin dat een steuntje in de rug kan gebruiken. Hiermee krijgen kleine kinderen extra steun en mensen om zich heen die zij kunnen vertrouwen, en worden de ouders gedeeltelijk ontzien zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen. In navolging van de motie Kuiken (31 839 nr. 662), die op 4 juni 2019 met algemene stemmen werd aangenomen, wordt met dit amendement budget vrijgemaakt om een pilot te starten waarmee 300 gezinnen de komende drie jaar kunnen worden ondersteund. Hiervoor beoogt dit amendement eenmalig 2.750.000 euro uit te trekken. Tevens is er hiermee budget beschikbaar om de voortgang te meten en de resultaten te analyseren zodat de verstrekkende impact preventieve pleegzorg inzichtelijk wordt. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de onderschrijding van het uitgavenplafond zorg 2020.

Kuiken