35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 1.000.000 euro vrijgemaakt voor de verdere ondersteuning van het domeinoverstijgend werken van de sociale benadering dementie.

Op dit moment leven er in Nederland 172.000 mensen met dementie. Volgens de laatste prognose van het RIVM loopt dit in 2040 op tot 337.000. Voor deze groeiende groep is het belangrijk dat de zorg en ondersteuning toegerust is op en passend is bij de behoeftes. Zij en hun naasten krijgen te maken met vragen op zowel het medische, psychologische als sociale domein. Door de aangenomen motie Bergkamp c.s. (34 775 XVI, nr. 88) wordt de sociale benadering van dementie op diverse plekken in het land nu ingezet. De sociale benadering dementie en de experimenten die hiermee lopen hebben tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te verhogen. Tegelijk wordt gekeken naar de maatschappelijke baten zoals het verplaatsen en vervangen van zorg en ondersteuning door het bouwen van een netwerk van formele en informele zorg rond de mensen met dementie. Ten slotte wordt de maatschappelijke kostenbeheersing onderzocht. Verwacht wordt dat door een betere begeleiding van mensen met dementie, en het voorkomen van crisissituaties, kostenbeperking mogelijk is. Met dit amendement worden middelen vrijgemaakt zodat de sociale benadering dementie, net als in 2018 en 2019, over middelen beschikt om het experiment tot een goed einde te brengen. Het gaat hierbij om een bedrag van 1.000.000 euro, dat beschikbaar wordt gesteld uit de juridisch niet verplichte uitgaven van artikel 3.

Bergkamp

Naar boven