35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

Bijgaand stuur ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet op de begroting van VWS.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Overzicht mutaties na Najaarsnota VWS begroting 2019

Artikel 1 Volksgezondheid

1. Gezondheidsbescherming

Het verplichtingenbudget op het instrument bijdragen Agentschappen is met € 9,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met de opdrachtverlening aan de NVWA voor het jaar 2020 en betreft een technische administratieve begrotingswijziging op het verplichtingenniveau. Daarnaast is er een verhoging met € 4,7 miljoen ten aanzien van de verplichtingen doorgevoerd. Deze mutatie hangt samen met het vastleggen van de opdrachtverlening 2020 aan het RIVM. Tevens is het verplichtingen budget aangepast voor onder andere de vastlegging van toezeggingen voor de meerjarige programma's Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (€ 47 miljoen), Leefstijlgeneeskunde (€ 4 miljoen), Weer thuis (€ 6 miljoen) en Initiatieven eenzaamheid (€ 2,5 miljoen). Naar ZonMw is € 2 miljoen overgeboekt in het kader van het programma Beschermd wonen.

Tevens is een verplichtingenmutatie gemaakt van € 0,4 miljoen in verband met de opdrachtverlening op het terrein van productnotificatie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) op het instrument opdrachtverlening gezondheidsbescherming algemeen. Dit betreft eveneens een technische administratieve begrotingswijziging.

2. Ziektepreventie

Op dit artikelonderdeel vinden twee correctieboekingen plaats van samen € 3,8 miljoen. De middelen voor PD-Alt zijn per abuis ten laste gebracht van het instrument subsidie preventieziekten in plaats van opdrachten preventieziekten. Ook is er een verhoging van het kasbudget en bijbehorende verplichtingen voor € 0,1 miljoen voor een opdracht aan het RIVM voor de realisatie van de nieuwe landelijke database Tapir.

3. Gezondheidsbevordering

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd ten laste van het verplichtingenbudget 2020. Dit heeft plaatsgevonden op diverse instrumenten met een totaal van € 20,4 miljoen, zoals subsidies ADT € 7,2 miljoen, € 5,9 miljoen in het kader van preventie schadelijk middelen gebruik, subsidies voeding en gezond gewicht € 0,6 miljoen, opdrachtverlening ADT € 0,6 miljoen opdrachtverlening gezondheidsbescherming algemeen € 0,4 miljoen en subsidies letselpreventie € 0,4 miljoen. In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren overgeheveld naar de betreffende opdrachtgevers. Voor artikel 1 gaat het om een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 2 Curatieve zorg

1. Kwaliteit en veiligheid

Voor het aangaan van meerjarige subsidies in 2019 is er voor € 27,0 miljoen aan verplichtingenruimte naar voren gehaald. Daarnaast heeft er een overheveling van verplichtingenruimte van € 1,4 miljoen plaatsgevonden tussen twee artikelonderdelen binnen artikel 2 in verband met een aanpassing van de budgettaire tabel in de begroting 2020. Een bijdrage van € 0,5 miljoen wordt geboekt van bijdrage internationale organisaties naar opdrachten vanwege de in de begroting 2020 voorziene meerjarige bijdrage aan het Global Antibiotic Research en Development Partnership (GARD-P) programma in verband met oplossingen voor antibioticaresistentie.

In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren, alsmede een terugontvangst uit hoofde van de afrekening van het CIBG over 2017, overgeheveld naar de betreffende opdrachtgevers. Voor artikel 2 gaat het om een bedrag van € 1,5 miljoen. Er wordt € 0,25 miljoen overgeboekt tussen artikelonderdeel 2.1 en 2.2 Als laatste wordt hier een technische correctie op de Hgis budgetten uitgevoerd van € 1,5 miljoen.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

De beheerskosten van het CAK vallen hoger uit dan in de tweede suppletoire wet geraamd. De totale mutatie is € 0,3 miljoen. Verder wordt er voor € 66 miljoen aan verplichtingenruimte naar voren gehaald voor meerjarige verplichtingen bij Nictiz, ZEGG en SOV-regelingen. Daarnaast is sprake van een mutatie van € 0,1 miljoen, dit betreft de kosten die het UWV maakt voor Zvw-zorg in het buitenland. Tevens wordt er € 0,25 miljoen over geboekt tussen artikelonderdeel 2.1 en 2.2.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperking

Om de verplichting aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling e-Health te kunnen registreren is er € 40 miljoen verplichtingenbudget overgeboekt van 2020 naar 2019. Er wordt € 2 miljoen overgeboekt naar ZonMw voor het programma beschermd wonen. Er wordt een bijdrage van € 0,7 miljoen aan Ministerie van JenV overgeboekt voor subsidies die door JenV aan Comensha worden gegeven. Het betreffen activiteiten voor de Centrale Opvang Slachtoffers Mensenhandel, tolkendienst, opvang grote groepen, landelijk dekkend netwerk, verbetering signalering en doorverwijzing. Tevens is er een bijdrage van € 0,6 miljoen aan Ministerie van JenV verstrekt voor het inkopen van 40 opvangplekken Centrale Opvang slachtoffers mensenhandel bij 3 organisaties. Binnen het opdrachtenbudget voor bovenregionaal vervoer wordt € 1 miljoen budgettair neutraal tussen twee budgetten verschoven om de realisatie voor bovenregionaal vervoer op het juiste budget te verantwoorden. Als laatste hebben er enkele technische overboekingen plaatsgevonden binnen de directies van VWS voor kleine opdrachten bedragen, die gezamenlijk € 0,7 miljoen bedragen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Er wordt voor € 118,8 miljoen aan verplichtingenbudget naar voren gehaald voor de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) en ook het verplichtingenbudget voor de bijdragen aan ZBO’s wordt met € 86,5 miljoen verhoogd. Deze mutatie hangt samen met het reeds in 2019 vastleggen van de CIZ uitvoeringskosten voor 2020. Beide zijn verplichtingenmutaties ten laste van 2020. Daarnaast wordt er nog € 0,1 miljoen naar voren gehaald voor subsidies.

De verplichtingenruimte voor de uitvoeringskosten trekkingsrecht pgb 2020 € 2,7 miljoen is naar voren gehaald in verband met de doorontwikkeling van het PGB2.0-systeem. In 2019 zijn verplichtingen aangegaan die de jaargrens overstijgen. Hiervoor is de verplichtingenruimte naar voren gehaald. In 2019 is tevens een subsidie verstrekt aan de VNG ten behoeve van de implementatie van het PGB2.0-systeem bij gemeenten. Hiervan heeft € 0,8 miljoen betrekking op 2020. De verplichtingenruimte is hiervoor eveneens naar voren gehaald. Daarnaast wordt in 2019 de verplichting aangegaan voor de instellingssubsidie van Per Saldo voor 2020 (€ 1,3 miljoen). Tot slot is de subsidie van de BVKZ bijgesteld met € 0,2 miljoen. Ook heeft er een neutrale overheveling plaatsgevonden van het Actieagenda PGB (€ 0,5 miljoen).

Als laatste is het verplichtingenbudget met € 3,050 miljard verhoogd, deze mutatie hangt samen met het in 2019 vastleggen van de verplichting ten behoeve van de Rijksbijdrage WLZ voor 2020.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

1. Positie cliënt

Er is per saldo voor € 0,7 miljoen budget verschoven tussen de verschillende directies, zoals naar communicatie over mantelzorg en voor de actieagenda PGB voor dezelfde doelen. Voor € 9,3 miljoen wordt er aan verplichtingenruimte verschoven voor onder meer hartprefus.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren overgeheveld naar de betreffende opdrachtgevers. Voor artikel 4 gaat het om een bedrag van € 1,6 miljoen. De verplichtingenruimte wordt opgehoogd met € 133,6 miljoen voor opleidingen. Bij het stagefonds gaat om een verhoging van € 6 miljoen aan verplichtingenruimte. Voor de SOV-regeling gaat het om een verplichtingruimte van € 24,8 miljoen. Voor subsidies aan de stichting SBOH wordt de verplichtingruimte met € 25 miljoen verhoogd. Ten aanzien van regionaal arbeidsmarktbeleid gaat het om € 82,4 miljoen aan verplichtingenruimte.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Er wordt een technische correctie doorgevoerd van € 0,1 miljoen.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Er wordt voor € 4,8 miljoen aan verplichtingenruimte naar voren gehaald voor het Zorginstituut. Daarnaast wordt € 0,2 miljoen voor PGB en € 0,2 overgeboekt voor het stagefonds.

Er vinden enkele kleinere technische correcties plaats voor gezamenlijk € 1,1 miljoen. Vanwege de hogere beheerskosten van het CAK wordt het budget verhoogd met € 0,3 miljoen.

5. Zorg, Preventie, Sport, Welzijn en Jeugdzorg op Caribisch Nederland

Er wordt € 73 miljoen aan verplichtingen naar voren gehaald voor het betalen van zorgcontracten op Caribisch Nederland.

Artikel 5 Jeugd

Vanuit de directie Jeugd is € 0,05 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van de financiering van het beleidsthema kinderen met gescheiden ouders. Daarnaast is er een mutatie van € 0,06 miljoen ten gunste van het programma maatschappelijke diensttijd geboekt. Vanuit het budget van opdrachten kindermishandeling is er verder nog € 0,8 miljoen overgeboekt naar het materieel budget ter financiering van een vaststellingsovereenkomst van een jeugdinstelling. Het verplichtingenbudget voor subsidies is met € 10 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2020.

Het verplichtingenbudget voor opdrachten is met € 0,5 miljoen verlaagd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten gunste van het verplichtingenbudget inhuur externen 2019. De mutatie hangt samen met het vastleggen van overeenkomsten voor de inhuur van externen.

Artikel 6 Sport en bewegen

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

Er is een budget van € 8.000,- overgeheveld tussen twee verschillende financiële instrumenten binnen het artikelonderdeel Sport en bewegen in de buurt in verband met een intensivering op het subsidiedossier Sport en Integriteit aan NOC*NSF.

4. Sport verenigt Nederland

Het verplichtingenbudget is met € 0,67 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingenruimte en komt ten laste van het verplichtingruimte 2020. De mutatie hangt samen met het vastleggen van een verplichting met betrekking op het werkplan 2020 van de Dopingautoriteit. Voor het aangaan van meerjarige verplichtingen bij sportbeleid wordt € 4 miljoen aan verplichtingruimte naar voren gehaald.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Het verplichtingenbudget voor de inkomensoverdrachten is met € 211,7 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het tijdig vastleggen van uitkeringen voor 2020.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

In tegenstelling tot voorafgaande jaren is besloten om vooruitlopend op de Slotwet/Jaarverslag reeds een technische bijstelling te doen aan de uitgaven- en ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag. De totale uitgaven aan de zorgtoeslag wijzigen niet. Het betreft een opwaartse bijstelling van € 700 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire wet aan de uitgavenkant en een opwaartse bijstelling van € 700 miljoen aan de ontvangstenkant.

Artikel 9 Algemeen

1. Internationale samenwerking

Het verplichtingenbudget van het instrument bijdrage aan internationale organisaties is met € 1,8 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het aangaan van meerjarige verplichtingen met de WHO.

2. Eigenaarsbijdrage

In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren, alsmede een terugontvangst uit hoofde van de afrekening van het CIBG over 2017, overgeheveld naar de betreffende opdrachtgevers (van artikel 9 naar artikelen 2 en 4).

Daarnaast heeft een correctieboeking plaatsgevonden tussen artikel 9 en 10 van de ontvangsten van € 11,5 miljoen.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Binnen het apparaatsartikel zijn diverse technische overboekingen uitgevoerd met een totale omvang van € 1,2 miljoen. Er valt € 0,1 miljoen vrij vanwege de onderuitputting bij een directie.

Daarnaast heeft een correctieboeking plaatsgevonden tussen artikel 9 en 10 van de ontvangsten van € 11,5 miljoen.

Naar boven