35 300 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw pleit voor een transitiefonds;

overwegende dat de Kamer een motie heeft aangenomen voor inzet op een risico- en investeringsfonds (motie-Bisschop 35 000-XIV, nr 90);

overwegende dat in de landbouw veel maatregelen genomen worden om de milieu en klimaatimpact te verminderen maar dat de luchtvaart buiten schot blijft;

verzoekt de regering, in haar standpuntbepaling over een transitiefonds de mogelijkheid van een beperkte verhoging van de vliegbelasting ten gunste van een transitiefonds mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Naar boven