Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XIII nr. 12

35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering wordt het uitgavenbedrag verlaagd met € 700.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 700.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners willen met voorliggend amendement bewerkstelligen dat de subsidie voor biomassa wordt ingezet om collectieve zonnepanelen te installeren op daartoe geschikte daken.

Biomassa richt meer klimaatschade aan dan het zogenaamd zou oplossen. Dit moet direct stoppen. Deze middelen moeten naar echte schone energie gaan.

Huishoudens draaien nu zelf op voor de verduurzaming van hun woning. Met dit amendement komt 700 miljoen euro beschikbaar om in te zetten voor de installatie van collectieve zonnepanelen op de daartoe geschikte daken. De overheid voert de regie, de zonnepanelen worden beheerd door de overheid of een publieke energiemaatschappij. Dit zorgt voor een enorme slag in de verduurzaming van de woningvoorraad, zonder dat huishoudens zich hiervoor in de schulden hoeven te steken.

Met dit amendement gaan effectief en rechtvaardig klimaatbeleid hand in hand.

Op basis van de reeds afgegeven beschikkingen SDE+ is de verwachting dat in 2020 ongeveer 723 miljoen euro aan SDE+-subsidie zal worden betaald voor biomassa-projecten, op een totaal van ruim 1,6 miljard euro aan SDE+-subsidie. Door deze middelen te verschuiven van biomassaprojecten naar een investering in collectieve zonnepanelen beoogt de indiener een effectievere CO2-reductie te bewerkstelligen.

Beckerman Van Raan


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.