Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 78

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 78 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 63

Voorgesteld 19 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland voor de tweede jaar op rij sprake is van langdurige droogte;

overwegende dat een nieuwe aanpak nodig is ten aanzien van het verhogen van de grondwaterstand met name in winter en voorjaar hetgeen vraagt om een nieuwe balans tussen het voorkomen van wateroverlast, het vertragen van de waterafvoer, het vasthouden van het water in de bodem bovenstrooms door de grondeigenaren, en een passend gebruik van de ruimte;

overwegende dat het gaat om een complexe materie waardoor het van belang is te starten in gebieden zoals Twente en Achterhoek met een structurele aanpak door decentrale overheden, ondernemers en terreinbeheerders met ondersteuning door het Rijk waar strategieën en ervaringen worden ontwikkeld voor andere delen van het land;

verzoekt de regering, om in overleg te treden met de provincies en waterschappen in Rijn Oost om de mogelijkheid van pilots te verkennen in de Achterhoek Twente en de Kamer binnen drie maanden over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag;

Geurts

Schonis

Remco Dijkstra