Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 10

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS

Ontvangen 16 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er vanuit de Rijksbegroting een bijdrage van € 100.000,– komt voor activiteiten die bijdragen aan een betere infrastructuur voor het repareren van voorwerpen als onderdeel van de circulaire economie, zoals bijvoorbeeld via repair cafés. Het gaat daarbij om het aanbieden van professionele ondersteuning aan de vrijwilligers die in gemeenten een plek voor reparatie opzetten waardoor er een landelijk dekkend netwerk ontstaat. Op dergelijke plekken wordt gerepareerd, werken mensen met reparatiekennis en wordt deze kennis gedeeld en opgedaan. Hierdoor kan reparatie uiteindelijk een volwaardig onderdeel worden van de circulaire economie. Het kabinet trekt in de jaren 2019 en 2020 80 miljoen extra middelen uit voor de circulaire economie. Binnen de circulaire economie gaat het niet alleen om verminderen, herbruiken en recyclen (reduce – reuse – recycle) van spullen. Ook het repareren van spullen (repair) mag als schakel niet ontbreken en verdient een volwaardige plek in beleidsontwikkeling;

De bijdrage van € 100.000,– die met dit amendement wordt geregeld, wordt gedekt uit de post «subsidies duurzame projecten» van de begroting I&W artikel 21 (Duurzaamheid). Het is de intentie van de initiatiefnemers om dit bedrag langjarig beschikbaar te stellen.

Dik-Faber Van Eijs