Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-X nr. 62

35 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2020

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Baudet (FvD) over de RVU-boete. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2266). Deze vragen zijn ingezonden op 5 maart 2020 met kenmerk 2020Z04348.

In antwoord op de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Defensie over welke bewindspersonen voor dit dossier verantwoordelijk zijn, kan ik u berichten dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid (inclusief prepensioen). De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst is belast met fiscaal beleid waaronder op het gebied van de Wet op de loonbelasting 1964, waarin de pseudo-eindheffing op RVU-regelingen is opgenomen. De Staatssecretaris van Defensie is verantwoordelijk voor de afdracht van pseudo-eindheffing via de loonaangifte. Ten aanzien van de vraag over de door Defensie betaalde RVU-heffing verwijs ik naar het antwoord op vraag 2. van de Kamervragen.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser